ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรอุดมหมั่นเพียร๑๘จองคำลำปาง๙๔๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.สามเณรนพดลสุบินรัตน์๑๗จองคำลำปาง๙๔๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.สามเณรบุญมาไชยโคตร๑๗จองคำลำปาง๙๔๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.สามเณรดิเรกสุพะบุญ๑๖จองคำลำปาง๙๔๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.สามเณรวัฒนาไชยโคตร๑๖จองคำลำปาง๙๔๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.สามเณรศราวุฒิรัตนสันติ๑๔จองคำลำปาง๙๕๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.สามเณรนพฤทธิ์วงศ์วันดี๑๔จองคำลำปาง๙๕๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.สามเณรดัสกรเบ้าคำ๑๔จองคำลำปาง๙๕๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.สามเณรตะวันพิมเกตุ๑๔จองคำลำปาง๙๕๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.สามเณรวิชิตถุงน้ำคำ๑๔จองคำลำปาง๙๕๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.สามเณรอนุวัตร์เชื้อสระคู๑๔จองคำลำปาง๙๕๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.สามเณรสุดสาครเกษราช๑๓จองคำลำปาง๙๕๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรศุภชัยอนุมาตย์๑๓จองคำลำปาง๙๕๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรอดุลย์คงทน๑๓จองคำลำปาง๙๕๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรวสันต์ยืนนาน๑๓จองคำลำปาง๙๕๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรสุวิทย์สังข์ชำนาญ๑๓จองคำลำปาง๙๖๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรประพันธ์พุทธาวันดี๑๓จองคำลำปาง๙๖๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.สามเณรมนัสวรรณวงษ์๑๓จองคำลำปาง๙๖๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.สามเณรบรรเจิดบุญเรืองศรี๑๓จองคำลำปาง๙๖๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๐.สามเณรนิคมสุราทิพย์๑๒จองคำลำปาง๙๖๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๑.สามเณรอิทธิชัยแสนงาม๑๒จองคำลำปาง๙๖๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๒.สามเณรพิจิตรโหงสิบสอง๑๒จองคำลำปาง๙๖๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๓.สามเณรสุชาติศิริกาล๑๒จองคำลำปาง๙๖๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๔.สามเณรเจริญชัยนุ้ยเพียร๑๒จองคำลำปาง๙๖๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๕.สามเณรรุ่งเพชรทีคอโงน๑๕จองคำลำปาง๙๖๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๖.สามเณรจักรพลอุปคิ๑๕จองคำลำปาง๙๗๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๗.สามเณรสมพงษ์วักไธสง๑๕จองคำลำปาง๙๗๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๘.สามเณรมงคลแสงอรุณ๑๕จองคำลำปาง๙๗๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๙.สามเณรมานพวงศาเทียม๑๕จองคำลำปาง๙๗๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๐.สามเณรณัฐกรณ์น้อยน้ำคำ๑๔จองคำลำปาง๙๗๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๑.สามเณรศุภชัยสิตวงษ์๑๔จองคำลำปาง๙๗๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๒.สามเณรอาทิตย์คงมังคละ๑๔จองคำลำปาง๙๗๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๓.สามเณรเทียนชัยอาจเดช๑๔จองคำลำปาง๙๗๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๔.สามเณรสุรชัยสอนโพนงาม๑๔จองคำลำปาง๙๗๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๕.สามเณรอุ่นนิลสระคู๑๔จองคำลำปาง๙๗๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๖.สามเณรสมเดชนันทะเสนา๑๔จองคำลำปาง๙๘๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๗.สามเณรวิชิตฤทธิสาร๑๔จองคำลำปาง๙๘๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๘.สามเณรพงศกรศรีแสงสว่าง๑๔จองคำลำปาง๙๘๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๙.สามเณรอภิเชษฐ์หมุนวงษ์๑๔จองคำลำปาง๙๘๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๐.สามเณรอดิศักดิ์วงษา๑๔จองคำลำปาง๙๘๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๑.สามเณรสุรชัยมูลมาตร๑๔จองคำลำปาง๙๘๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๒.สามเณรสุเทพแก้ววรรณา๑๔จองคำลำปาง๙๘๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๓.สามเณรพลวัฒน์หนักแน่น๑๓จองคำลำปาง๙๘๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๔.สามเณรสุบินแก้วภูมิแห่๑๓จองคำลำปาง๙๘๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๕.สามเณรอนันต์เสน่ห์วงษ์๑๓จองคำลำปาง๙๘๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๖.สามเณรจักรพันธ์ปิงจันทร์๑๘จองคำลำปาง๖๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๗.สามเณรวิเชียรนิตยวัน๑๖จองคำลำปาง๖๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๘.สามเณรวีระยุทธวันภัคดี๑๖จองคำลำปาง๖๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๙.สามเณรอดุลย์โถแก้วเขียว๑๖จองคำลำปาง๖๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๐.สามเณรจีรพงษ์บรรดิษสุข๑๖จองคำลำปาง๖๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๑.สามเณรอาทิตย์ปุ่งคำน้อย๑๖จองคำลำปาง๖๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๒.สามเณรวุธิชัยคำมุงคุณ๑๕จองคำลำปาง๖๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๓.สามเณรเอกชัยรูปงาม๑๕จองคำลำปาง๖๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๔.สามเณรอัมพรมีสนาม๑๕จองคำลำปาง๖๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๕.สามเณรอภิชิตบุตรศรี๑๕จองคำลำปาง๖๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๖.สามเณรไชยาแก้วภูมิแห่๑๕จองคำลำปาง๖๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๗.สามเณรเทพพรโกต้า๑๕จองคำลำปาง๖๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๘.สามเณรอดุลย์โยธานันท์๑๕จองคำลำปาง๖๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๕๙.สามเณรจักรพงค์คำมุงคุณ๑๕จองคำลำปาง๖๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๐.สามเณรชราวุฒิสิมสะกะ๑๕จองคำลำปาง๖๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๑.สามเณรเปรมปรีศรีสุวรรณ๑๕จองคำลำปาง๖๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๒.สามเณรอำนาจเสวิคาร๑๔จองคำลำปาง๖๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๓.สามเณรกฤษฎาพูลสวัสดิ์๑๔จองคำลำปาง๖๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๔.สามเณรชัยวัฒน์บำรุงถิ่น๑๔จองคำลำปาง๖๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๕.สามเณรรุ่งนภาดาทอง๑๔จองคำลำปาง๖๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๖.สามเณรฟ้าใสนามวงสาร๑๔จองคำลำปาง๖๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๗.สามเณรศักดิ์ชัยคำศรี๑๔จองคำลำปาง๖๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๘.สามเณรศักดิ์ชัยสนศรี๑๔จองคำลำปาง๖๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๙.สามเณรศราวุธโพนทอง๑๔จองคำลำปาง๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๐.สามเณรสัมฤทธิ์พฤกษชาติ๑๔จองคำลำปาง๖๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๑.พระมหาอดิศักดิ์กตปุญฺโญนรดี๒๔จองคำลำปาง๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๗๒.พระมหาเทวฤทธิ์วิเวกาจิณฺโณอินทรายตา๒๔จองคำลำปาง๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๗๓.สามเณรพนมวันศรีชาติ๑๘จองคำลำปาง๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๗๔.สามเณรไพรัฐวรรณวงศ์๑๗จองคำลำปาง๒๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๗๕.สามเณรต้นดำพลงาม๑๗จองคำลำปาง๒๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๗๖.สามเณรสุธีพิสัยพันธ์๑๖จองคำลำปาง๒๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๗๗.สามเณรเอกพันธ์ผ่องใส๑๖จองคำลำปาง๓๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๗๘.สามเณรธงชัยโลมะจันทร์๑๖จองคำลำปาง๓๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๗๙.สามเณรประพันธ์ศักดิ์ชมพูวงศ์๑๖จองคำลำปาง๓๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๐.สามเณรยุทธนาบุญด้วง๑๖จองคำลำปาง๓๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๑.สามเณรวิชัยขาวสะอาด๑๖จองคำลำปาง๓๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๒.สามเณรธวัชชัยคำศรี๑๖จองคำลำปาง๓๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๓.สามเณรวิสูตรอักษร๑๖จองคำลำปาง๓๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๔.สามเณรอนุวัฒน์โยธานันท์๑๖จองคำลำปาง๓๐๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๕.สามเณรจักรพงษ์วันภักดี๑๖จองคำลำปาง๓๐๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๖.สามเณรกิตติจันทร์ทุม๑๖จองคำลำปาง๓๐๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๗.สามเณรวีระพลถิ่นทัพไทย๑๖จองคำลำปาง๓๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๘.สามเณรอัครเดชพิชา๑๖จองคำลำปาง๓๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๘๙.สามเณรเรืองฤทธิ์ผาวงศ์๑๕จองคำลำปาง๓๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๙๐.สามเณรต้นศักดิ์พฤกษชาติ๑๕จองคำลำปาง๓๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๙๑.สามเณรเดชาชัยชาเรืองเดช๑๕จองคำลำปาง๓๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๙๒.สามเณรยุทธนาตุ้มอ่อน๑๕จองคำลำปาง๓๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๙๓.สามเณรนิรันดร์สีลาโล้๑๕จองคำลำปาง๓๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๙๔.สามเณรเสกสรรโกต้า๑๕จองคำลำปาง๓๑๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๙๕.สามเณรพิสิฐเปลี่ยนประมูล๑๔จองคำลำปาง๓๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๙๖.สามเณรณรงค์ผาดี๑๙จองคำลำปาง๒๘๕ป.ธ.๕๒๕๔๗
๙๗.สามเณรอักษรศรีม่วง๑๗จองคำลำปาง๒๘๖ป.ธ.๕๒๕๔๗
๙๘.สามเณรดำรงค์วงศ์สามารถ๑๗จองคำลำปาง๒๘๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๙๙.สามเณรศักดิ์สิทธิ์นาดอนดู่๑๗จองคำลำปาง๒๘๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๐๐.สามเณรยงยุทธคตภูธร๑๗จองคำลำปาง๒๘๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๐๑.สามเณรทองทิศอายุสม๑๖จองคำลำปาง๒๙๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๐๒.สามเณรณัฐวุฒิกิ่งมะทา๑๖จองคำลำปาง๒๙๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๐๓.สามเณรอำพลกองโส๑๖จองคำลำปาง๒๙๒ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๐๔.สามเณรประเวชชาวิเศษ๒๐จองคำลำปาง๒๕๕ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๐๕.สามเณรสุบินศรีม่วง๑๘จองคำลำปาง๒๕๖ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๐๖.สามเณรเอนกอินทร์แปลง๑๘จองคำลำปาง๒๕๗ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๐๗.สามเณรไทยรัฐสิทธิศาสตร์๑๗จองคำลำปาง๒๕๘ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๐๘.สามเณรขวัญชัยบุตรพรหม๑๗จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๐๙.สามเณรคมสันต์สิมทอง๑๗จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๑๐.สามเณรสุธรรมนามคำ๑๙จองคำลำปาง๑๑๐ป.ธ.๗๒๕๔๗
๑๑๑.สามเณรสุริยาโคหนองบั่ว๑๙จองคำลำปาง๑๑๑ป.ธ.๗๒๕๔๗
๑๑๒.สามเณรสมบัติปุ่งคำน้อย๑๘จองคำลำปาง๑๑๒ป.ธ.๗๒๕๔๗
๑๑๓.สามเณรสุรชัยสีจันดา๑๘จองคำลำปาง๑๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๗
๑๑๔.สามเณรสมานสังข์ชำนาญ๒๑จองคำลำปาง๑๐๐ป.ธ.๘๒๕๔๗
๑๑๕.สามเณรดนัยเกตุตากแดด๒๑จองคำลำปาง๕๑ป.ธ.๙๒๕๔๗
๑๑๖.สามเณรสุรคิดสุนทะวงศ์๒๑จองคำลำปาง๕๒ป.ธ.๙๒๕๔๗