ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวันดีกิตฺติญาโณโคโพธิ์๓๐จองคำลำปาง๖๖๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.สามเณรบดินทร์ตอเสนา๑๗จองคำลำปาง๖๖๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.สามเณรบัณฑิตบุญทัน๑๗จองคำลำปาง๖๖๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.สามเณรวิษณุวงก่ำ๑๖จองคำลำปาง๖๖๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.สามเณรสาครพันโน๑๖จองคำลำปาง๖๖๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.สามเณรปิยะวัฒน์อรรคบุตร๑๕จองคำลำปาง๖๗๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.สามเณรนพดลพลายกลาง๑๕จองคำลำปาง๖๗๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.สามเณรปิยะเชษฐ์ทารินทร์๑๕จองคำลำปาง๖๗๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.สามเณรโชติกุลพรมภักษร๑๕จองคำลำปาง๖๗๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.สามเณรอุเทนเต็มใจ๑๔จองคำลำปาง๖๗๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.สามเณรชุติพงษ์ดวงดี๑๔จองคำลำปาง๖๗๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.สามเณรมนตรีทับทิมสี๑๔จองคำลำปาง๖๗๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.สามเณรอำไพรหินชุย๑๔จองคำลำปาง๖๗๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๔.สามเณรศรชัยเบ้าจันทึก๑๔จองคำลำปาง๖๗๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๕.สามเณรอุทิศทองลา๑๔จองคำลำปาง๖๗๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๖.สามเณรพรหมมินทร์มาเรียงกา๑๓จองคำลำปาง๖๘๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๗.สามเณรอภิสิทธิ์วะโนปะ๑๓จองคำลำปาง๖๘๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๘.สามเณรเอกลักษณ์แสนวัฒน์๑๔จองคำลำปาง๑๘๕๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๙.สามเณรสิทธิพรศรีดาวเรือง๑๔จองคำลำปาง๑๘๕๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๐.สามเณรวีรพลศรีดอนวงศ์๑๔จองคำลำปาง๑๘๕๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๑.สามเณรปรีชาจำปา๑๔จองคำลำปาง๑๘๖๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๒.สามเณรศุภชัยพิมพ์หินกอง๑๓จองคำลำปาง๑๘๖๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๓.พระไพโรจน์ปญฺญาธโรเขตวิจารย์๒๖จองคำลำปาง๔๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๔.สามเณรอุดมหมั่นเพียร๒๐จองคำลำปาง๔๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๕.สามเณรบุญมาชัยโคตร๑๙จองคำลำปาง๔๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๖.สามเณรดิเรกสุพะบุญ๑๙จองคำลำปาง๔๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๗.สามเณรวัฒนาไชยโคตร๑๘จองคำลำปาง๔๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๘.สามเณรตะวันพิมเกตุ๑๗จองคำลำปาง๔๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๙.สามเณรจักรพลอุปคิ๑๗จองคำลำปาง๕๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๐.สามเณรมงคลแสงอรุณ๑๗จองคำลำปาง๕๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๑.สามเณรสมพงษ์วักไธสง๑๗จองคำลำปาง๕๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๒.สามเณรอาทิตย์คงมังคละ๑๖จองคำลำปาง๕๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๓.สามเณรอดิศักดิ์วงษา๑๖จองคำลำปาง๕๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๔.สามเณรศุภชัยสิตวงษ์๑๖จองคำลำปาง๕๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๕.สามเณรสุรชัยสอนโพนงาม๑๖จองคำลำปาง๕๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๖.สามเณรณัฐกรณ์น้อยน้ำคำ๑๖จองคำลำปาง๕๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๗.สามเณรศราวุฒิรัตนสันติ๑๖จองคำลำปาง๕๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๘.สามเณรดัสกรเบ้าคำ๑๖จองคำลำปาง๕๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๙.สามเณรสุรชัยมูลมาตร๑๕จองคำลำปาง๕๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๐.สามเณรพลวัฒน์หนักแน่น๑๕จองคำลำปาง๕๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๑.สามเณรศุภชัยอนุมาตย์๑๕จองคำลำปาง๕๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๒.สามเณรอดุลย์คงทน๑๕จองคำลำปาง๕๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๓.สามเณรสุดสาครเกษราช๑๕จองคำลำปาง๕๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๔.สามเณรวสันต์ยืนนาน๑๕จองคำลำปาง๕๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๕.สามเณรนิคมสุราทิพย์๑๔จองคำลำปาง๕๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๖.สามเณรอิทธิชัยแสงงาม๑๔จองคำลำปาง๕๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๗.สามเณรพิจิตรโหงสิบสอง๑๔จองคำลำปาง๕๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๘.สามเณรสุชาติศิริกาล๑๔จองคำลำปาง๕๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๙.สามเณรเจริญชัยนุ้ยเพียร๑๔จองคำลำปาง๕๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๐.สามเณรนภดลสุบินรัตน์๑๙จองคำลำปาง๑๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๑.สามเณรอุ่นนิลสระคู๑๖จองคำลำปาง๑๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๒.สามเณรสุบินแก้วภูมิแห่ง๑๕จองคำลำปาง๑๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๓.สามเณรพงศกรศรีแสงสว่าง๑๕จองคำลำปาง๑๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๔.สามเณรสุวิทย์สังข์ชำนาญ๑๕จองคำลำปาง๑๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๕.สามเณรมนัสวรรณวงศ์๑๕จองคำลำปาง๑๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๖.สามเณรวิเชียรนิตยวัน๑๘จองคำลำปาง๓๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๗.สามเณรอาทิตย์ปุ่งคำน้อย๑๘จองคำลำปาง๓๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๘.สามเณรจีรพงษ์บรรดิษสุข๑๘จองคำลำปาง๓๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๙.สามเณรวีระยุทธวันภักดี๑๘จองคำลำปาง๓๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๐.สามเณรอภิชิตบุตรศรี๑๗จองคำลำปาง๓๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๑.สามเณรไชยาแก้วภูมิแห่๑๗จองคำลำปาง๓๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๒.สามเณรเทพพรโกต้า๑๗จองคำลำปาง๓๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๓.สามเณรชราวุฒิสิมสะกะ๑๗จองคำลำปาง๓๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๔.สามเณรเปรมปรีศรีสุวรรณ๑๗จองคำลำปาง๓๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๕.สามเณรอำนาจเสวิคาร๑๖จองคำลำปาง๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๖.สามเณรชัยวัฒน์บำรุงถิ่น๑๖จองคำลำปาง๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๗.สามเณรศักดิ์ชัยสนศรี๑๖จองคำลำปาง๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๘.สามเณรศราวุธโพนทอง๑๖จองคำลำปาง๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๙.พระมหาอดิศักดิ์กตปุญฺโญนรดี๒๗จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๐.สามเณรพนมวันศรีชาติ๑๙จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๑.สามเณรไพรัฐวรรณวงศ์๑๘จองคำลำปาง๒๖๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๒.สามเณรสุธีพิสัยพันธ์๑๘จองคำลำปาง๒๖๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๓.สามเณรเอกพันธ์ผ่องใส๑๘จองคำลำปาง๒๗๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๔.สามเณรธงชัยโลมะจันทร์๑๘จองคำลำปาง๒๗๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๕.สามเณรยุทธนาบุญด้วง๑๘จองคำลำปาง๒๗๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๖.สามเณรวิสูตรอักษร๑๘จองคำลำปาง๒๗๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๗.สามเณรจักรพงษ์วันภักดี๑๘จองคำลำปาง๒๗๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๘.สามเณรกิตติจันทร์ทุม๑๘จองคำลำปาง๒๗๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๙.สามเณรเดชาชัยชาเรืองเดช๑๗จองคำลำปาง๒๗๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๐.สามเณรนิรันดร์สีลาโล้๑๗จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๑.สามเณรเสกสรรโกต้า๑๗จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๒.สามเณรพิสิฐเปลี่ยนประมูล๑๖จองคำลำปาง๒๗๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๓.สามเณรธวัชชัยคำศรี๑๘จองคำลำปาง๔๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๔.สามเณรณรงค์ผาดี๒๐จองคำลำปาง๒๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๕.สามเณรอักษรศรีม่วง๑๘จองคำลำปาง๒๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๖.สามเณรดำรงค์วงศ์สามารถ๑๘จองคำลำปาง๒๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๗.สามเณรยงยุทธคตภูธร๑๘จองคำลำปาง๒๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๘.สามเณรทองทิศอายุสม๑๘จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๙.สามเณรณัฐวุฒิกิ่งมะทา๑๘จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๘
๙๐.สามเณรอำพลกองโส๑๘จองคำลำปาง๒๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๙๑.สามเณรสุบินศรีม่วง๑๙จองคำลำปาง๑๖๓ป.ธ.๗๒๕๔๘
๙๒.สามเณรเอนกอินทร์แปลง๑๙จองคำลำปาง๑๖๔ป.ธ.๗๒๕๔๘
๙๓.สามเณรขวัญชัยบุตรพรหม๑๘จองคำลำปาง๑๖๕ป.ธ.๗๒๕๔๘
๙๔.สามเณรคมสันต์สิมทอง๑๘จองคำลำปาง๑๖๖ป.ธ.๗๒๕๔๘
๙๕.สามเณรสุธรรมนามคำ๒๐จองคำลำปาง๑๐๓ป.ธ.๘๒๕๔๘
๙๖.สามเณรสมบัติปุ่งคำน้อย๒๐จองคำลำปาง๑๐๔ป.ธ.๘๒๕๔๘
๙๗.สามเณรสุชาติจันทร์ทุม๒๒จองคำลำปาง๕๕ป.ธ.๙๒๕๔๘
๙๘.สามเณรสมานสังข์ชำนาญ๒๒จองคำลำปาง๕๖ป.ธ.๙๒๕๔๘
๙๙.สามเณรนาวินมูลพลงาม๒๑จองคำลำปาง๕๗ป.ธ.๙๒๕๔๘