ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระศตวรรษญาณวีโรผางดี๒๙จองคำลำปาง๖๕๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.พระอุกกฤตอินฺทจิตฺโตฉ่ำมณี๒๖จองคำลำปาง๖๕๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.สามเณรสุรศักดิ์ชำนาญถิ่นเถื่อน๑๘จองคำลำปาง๖๕๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.สามเณรสุทัศน์พันหลอมโส๑๗จองคำลำปาง๖๕๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.สามเณรนทีธรรมขันธา๑๗จองคำลำปาง๖๕๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.สามเณรณรงค์ชัยหินซุย๑๖จองคำลำปาง๖๖๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.สามเณรเด่นภูมิอินต๊ะวัง๑๖จองคำลำปาง๖๖๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.สามเณรปรีชาจันล่าวง๑๖จองคำลำปาง๖๖๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรพิมพาทาบุตตะ๑๕จองคำลำปาง๖๖๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรธนศักดิ์ลาสอน๑๕จองคำลำปาง๖๖๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรไกรวิทย์พาชิน๑๕จองคำลำปาง๖๖๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรอภินันท์จันทร์ทะคัด๑๕จองคำลำปาง๖๖๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรก้องเกียรติสาลีงาม๑๕จองคำลำปาง๖๖๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรพงษ์พันธ์ยิ่งโสภา๑๕จองคำลำปาง๖๖๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรวิสูตรแก้วสอน๑๕จองคำลำปาง๖๖๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรพันธ์ศักดิ์สุขสวัสดิ์๑๕จองคำลำปาง๖๗๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.สามเณรสุติชัยมิ่งมูล๑๔จองคำลำปาง๖๗๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.สามเณรประดับพาลุกา๑๔จองคำลำปาง๖๗๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๙.สามเณรปัญญาดาศรี๑๔จองคำลำปาง๖๗๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๐.สามเณรกฤษฎาหวันกุล๑๔จองคำลำปาง๖๗๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๑.สามเณรทนงศักดิ์ตาดี๑๔จองคำลำปาง๖๗๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๒.สามเณรจันทีเต็มใจ๑๔จองคำลำปาง๖๗๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๓.สามเณรศตวรรษแก้วพวง๑๔จองคำลำปาง๖๗๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๔.สามเณรธีระวัฒน์รจนาสม๑๓จองคำลำปาง๖๗๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๕.สามเณรชวลิตบุตรพรหม๑๓จองคำลำปาง๖๗๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๖.สามเณรธีรชาติคำสงค์๑๓จองคำลำปาง๖๘๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๗.สามเณรกิตติชัยสิรินัย๑๓จองคำลำปาง๖๘๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๘.สามเณรโชคชัยเคนแสน๑๗จองคำลำปาง๑๘๘๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๙.สามเณรสุระไกรห้อยดอกหอม๑๕จองคำลำปาง๑๘๘๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๐.สามเณรศรายุทธ์เขียวเนตร๑๕จองคำลำปาง๑๘๘๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๑.สามเณรเฉลิมสุขหนองหว้า๑๕จองคำลำปาง๑๘๘๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๒.สามเณรพรชัยพรมะณา๑๕จองคำลำปาง๑๘๘๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๓.สามเณรคมกฤชลุนแก้ว๑๔จองคำลำปาง๑๘๙๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๔.สามเณรณัฐพงษ์ชินปาปูน๑๔จองคำลำปาง๑๘๙๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๕.สามเณรระวีสีบัวลา๑๔จองคำลำปาง๑๘๙๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๖.สามเณรสุขสวัสดิ์คำดุลย์๑๔จองคำลำปาง๑๘๙๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๗.สามเณรสุวรรณเฉลิมวงศ์๑๔จองคำลำปาง๑๘๙๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๘.สามเณรวันชัยอินต๊ะวิชา๑๔จองคำลำปาง๑๘๙๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๙.สามเณรธีรพัฒน์ทองพิมพ์๑๓จองคำลำปาง๑๘๙๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๐.สามเณรรัตนะประดิษฐ์พงษ์๑๓จองคำลำปาง๑๘๙๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๑.พระวันดีกิตฺติญาโณโคกโพธิ์๓๑จองคำลำปาง๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๒.สามเณรบดินทร์ตอเสนา๑๘จองคำลำปาง๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๓.สามเณรบัณฑิตบุญทัน๑๘จองคำลำปาง๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๔.สามเณรสาครพันโน๑๘จองคำลำปาง๓๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๕.สามเณรวิษณุวงก่ำ๑๗จองคำลำปาง๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๖.สามเณรปิยะวัฒน์อรรคบุตร๑๖จองคำลำปาง๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๗.สามเณรนพดลพลายกลาง๑๖จองคำลำปาง๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๘.สามเณรอุเทนเต็มใจ๑๕จองคำลำปาง๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๙.สามเณรวีรพลศรีคอนวงศ์๑๕จองคำลำปาง๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๐.สามเณรปรีชาจำปา๑๕จองคำลำปาง๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๑.สามเณรชุติพงษ์ดวงดี๑๕จองคำลำปาง๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๒.สามเณรมนตรีทับทิมสี๑๕จองคำลำปาง๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๓.สามเณรอำไพรหินชุย๑๕จองคำลำปาง๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๔.สามเณรศรชัยเบ้าจันทึก๑๕จองคำลำปาง๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๕.สามเณรศุภชัยพิมพ์หินกอง๑๔จองคำลำปาง๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๖.สามเณรปิยะเชษฐ์ทารินทร์๑๖จองคำลำปาง๑๐๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๗.สามเณรอุดมหมั่นเพียร๒๑จองคำลำปาง๓๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๘.สามเณรนภดลสุบินรัตน์๒๐จองคำลำปาง๓๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๙.สามเณรบุญมาชัยโคตร๒๐จองคำลำปาง๓๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๐.สามเณรอาทิตย์คงมังคละ๑๗จองคำลำปาง๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๑.สามเณรศราวุฒิรัตนสันติ๑๗จองคำลำปาง๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๒.สามเณรดัสกรเบ้าคำ๑๗จองคำลำปาง๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๓.สามเณรสุบินแก้วภูมิแห่๑๖จองคำลำปาง๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๔.สามเณรสุรชัยมูลมาตร๑๖จองคำลำปาง๓๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๕.สามเณรพงศกรศรีแสงสว่าง๑๖จองคำลำปาง๓๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๖.สามเณรสุวิทย์สังข์ชำนาญ๑๖จองคำลำปาง๓๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๗.สามเณรศุภชัยอนุมาตย์๑๖จองคำลำปาง๓๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๘.สามเณรอดุลย์คงทน๑๖จองคำลำปาง๓๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๙.สามเณรวสันต์ยืนนาน๑๖จองคำลำปาง๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๐.สามเณรมนัสวรรณวงศ์๑๖จองคำลำปาง๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๑.สามเณรนิคมสุราทิพย์๑๕จองคำลำปาง๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๒.สามเณรอิทธิชัยแสนงาม๑๕จองคำลำปาง๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๓.สามเณรพิจิตรโหงสิบสอง๑๕จองคำลำปาง๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๔.สามเณรสุชาติศิริกาล๑๕จองคำลำปาง๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๕.สามเณรเจริญชัยนุ้ยเพียร๑๕จองคำลำปาง๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๖.สามเณรวิเชียรนิตยวัน๑๙จองคำลำปาง๒๓๑ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๗.สามเณรวีระยุทธวันภักดี๑๙จองคำลำปาง๒๓๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๘.สามเณรอภิชิตบุตรศรี๑๘จองคำลำปาง๒๓๓ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๙.สามเณรเทพพรโกต้า๑๘จองคำลำปาง๒๓๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๘๐.พระมหาอดิศักดิ์กตปุญฺโญนรดี๒๘จองคำลำปาง๒๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๑.สามเณรไพรัฐวรรณวงศ์๑๙จองคำลำปาง๒๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๒.สามเณรสุธีพิสัยพันธ์๑๙จองคำลำปาง๒๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๓.สามเณรธงชัยโลมะจันทร์๑๙จองคำลำปาง๒๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๔.สามเณรยุทธนาบุญด้วง๑๙จองคำลำปาง๒๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๕.สามเณรวิสูตรอักษร๑๙จองคำลำปาง๒๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๖.สามเณรจักรพงษ์วันภักดี๑๙จองคำลำปาง๒๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๗.สามเณรกิตติจันทร์ทุม๑๙จองคำลำปาง๒๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๘.สามเณรเดชาชัยชาเรืองเดช๑๘จองคำลำปาง๒๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๙.สามเณรนิรันดร์สีลาโล้๑๘จองคำลำปาง๒๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๙
๙๐.สามเณรเสกสรรโกต้า๑๘จองคำลำปาง๒๑๙ป.ธ.๖๒๕๔๙
๙๑.สามเณรพิสิฐเปลี่ยนประมูล๑๗จองคำลำปาง๒๒๐ป.ธ.๖๒๕๔๙
๙๒.สามเณรณรงค์ผาดี๒๒จองคำลำปาง๘๒ป.ธ.๗๒๕๔๙
๙๓.สามเณรดำรงค์วงศ์สามารถ๒๐จองคำลำปาง๘๓ป.ธ.๗๒๕๔๙
๙๔.สามเณรยงยุทธคตภูธร๒๐จองคำลำปาง๘๔ป.ธ.๗๒๕๔๙
๙๕.สามเณรทองทิศอายุสม๑๙จองคำลำปาง๘๕ป.ธ.๗๒๕๔๙
๙๖.สามเณรณัฐวุฒิกิ่งมะทา๑๙จองคำลำปาง๘๖ป.ธ.๗๒๕๔๙
๙๗.สามเณรอำพลกองโส๑๙จองคำลำปาง๘๗ป.ธ.๗๒๕๔๙
๙๘.สามเณรสุบินศรีม่วง๒๑จองคำลำปาง๘๙ป.ธ.๘๒๕๔๙
๙๙.สามเณรขวัญชัยบุตรพรหม๒๐จองคำลำปาง๙๐ป.ธ.๘๒๕๔๙