ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรสาทรลาแพงสี๑๘จองคำลำปาง๕๔๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.สามเณรพงศธรสัสดี๑๖จองคำลำปาง๕๔๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.สามเณรบุญมีโมคสิริ๑๕จองคำลำปาง๕๔๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.สามเณรอุทัยพาลึก๑๕จองคำลำปาง๕๔๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.สามเณรนฤชัยยอดแก้วเรือง๑๕จองคำลำปาง๕๔๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.สามเณรสุพัฒน์กองคำ๑๔จองคำลำปาง๕๔๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.สามเณรอัครินทร์อินลี๑๔จองคำลำปาง๕๔๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.สามเณรปรีดาจันทร์คูเมือง๑๔จองคำลำปาง๕๔๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.สามเณรวุฒินันท์ชัยชุมพล๑๔จองคำลำปาง๕๔๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.สามเณรมารุตผลานันต์๑๔จองคำลำปาง๕๔๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.สามเณรสนธยาไชยรส๑๔จองคำลำปาง๕๕๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรเอกพลพรมพิลา๑๓จองคำลำปาง๕๕๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรวงศธรยืนยง๑๓จองคำลำปาง๕๕๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.สามเณรสุจินดาพิผ่วนนอก๑๓จองคำลำปาง๕๕๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.สามเณรวิทวัสเรืองเดช๑๓จองคำลำปาง๕๕๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๖.สามเณรพบโชคยอดแก้วเรือง๑๓จองคำลำปาง๕๕๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๗.สามเณรฐีรวัตน์เบ้าคำ๑๓จองคำลำปาง๕๕๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๘.สามเณรธนากรวิเซีย๑๓จองคำลำปาง๕๕๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๙.สามเณรวารินทร์ฤทธิ์อ้วน๑๓จองคำลำปาง๕๕๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๐.สามเณรสงกรานต์ยอดไพร๑๓จองคำลำปาง๕๕๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๑.สามเณรสัมฤทธิ์สังข์ชำนาญ๑๓จองคำลำปาง๑๓๑๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๒.พระศตวรรษญาณวีโรผางดี๓๐จองคำลำปาง๒๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๓.สามเณรสุรศักดิ์ชำนาญถิ่นเถื่อน๑๙จองคำลำปาง๒๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๔.สามเณรโชติกุลพรมภักษร๑๗จองคำลำปาง๒๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๕.สามเณรนทีธรรมขันธา๑๗จองคำลำปาง๒๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๖.สามเณรอุทิศทองลา๑๖จองคำลำปาง๒๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๗.สามเณรธนศักดิ์ลาสอน๑๖จองคำลำปาง๒๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๘.สามเณรไกรวิทย์พาชิน๑๖จองคำลำปาง๒๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๙.สามเณรอภินันท์จันทร์ทะคัต๑๖จองคำลำปาง๒๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๐.สามเณรก้องเกียรติสาลีงาม๑๖จองคำลำปาง๒๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๑.สามเณรกิตติชัยสิรินัย๑๖จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๒.สามเณรพงษ์พันธ์ยิ่งโสภา๑๖จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๓.สามเณรเอกลักษณ์แสนวัฒน์๑๖จองคำลำปาง๒๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๔.สามเณรพรหมมินทร์มาเรียงกา๑๕จองคำลำปาง๒๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๕.สามเณรอภิสิทธิ์วะโนปะ๑๕จองคำลำปาง๒๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๖.สามเณรประดับพาลุกา๑๕จองคำลำปาง๒๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๗.สามเณรปัญญาดาศรี๑๕จองคำลำปาง๒๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๘.สามเณรทนงศักดิ์ตาดี๑๕จองคำลำปาง๒๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๙.สามเณรคมกฤชลุนแก้ว๑๕จองคำลำปาง๒๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๐.สามเณรณัฐพงษ์ชินปาปูน๑๕จองคำลำปาง๒๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๑.สามเณรธีระวัฒน์รจนาสม๑๔จองคำลำปาง๒๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๒.สามเณรชวลิตบุตรพรหม๑๔จองคำลำปาง๒๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๓.สามเณรธีรพัฒน์ทองพิมพ์๑๔จองคำลำปาง๒๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๔.สามเณรณรงค์ชัยหินซุย๑๗จองคำลำปาง๗๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๕.สามเณรเด่นภูมิอินต๊ะวัง๑๗จองคำลำปาง๗๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๖.สามเณรปรีชาจันล่วง๑๗จองคำลำปาง๗๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๗.สามเณรกฤษฎาหวันกุล๑๕จองคำลำปาง๗๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๘.สามเณรจันทีเต็มใจ๑๕จองคำลำปาง๗๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๙.สามเณรสุขสวัสดิ์คำดุลย์๑๕จองคำลำปาง๗๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๐.สามเณรศตวรรษแก้วพวง๑๔จองคำลำปาง๗๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๑.สามเณรธีรชาติคำสงค์๑๔จองคำลำปาง๗๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๒.พระมหาวันดีกิตฺติญาโณโคกโพธิ์๓๒จองคำลำปาง๒๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๓.สามเณรบดินทร์ตอเสนา๑๙จองคำลำปาง๒๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๔.สามเณรสาครพันโน๑๙จองคำลำปาง๒๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๕.สามเณรวิษณุวงก่ำ๑๘จองคำลำปาง๒๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๖.สามเณรปิยะวัฒน์อรรคบุตร๑๗จองคำลำปาง๒๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๗.สามเณรนพดลพลายกลาง๑๗จองคำลำปาง๒๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๘.สามเณรปิยะเชษฐ์ทารินทร์๑๗จองคำลำปาง๒๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๙.สามเณรอุเทนเต็มใจ๑๖จองคำลำปาง๒๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๖๐.สามเณรวีรพลศรีคอนวงศ์๑๖จองคำลำปาง๒๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๖๑.สามเณรชุติพงษ์ดวงดี๑๖จองคำลำปาง๒๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๖๒.สามเณรมนตรีทับทิมสี๑๖จองคำลำปาง๒๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๖๓.สามเณรอำไพรหินซุย๑๖จองคำลำปาง๒๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๖๔.สามเณรศรชัยเบ้าจันทึก๑๖จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๖๕.สามเณรศุภชัยพิมพ์หินกอง๑๕จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๖๖.สามเณรอุดมหมั่นเพียร๒๒จองคำลำปาง๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๖๗.สามเณรนภดลสุบินรัตน์๒๑จองคำลำปาง๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๖๘.สามเณรอาทิตย์คงมังคละ๑๘จองคำลำปาง๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๖๙.สามเณรศราวุฒิรัตนสันติ๑๘จองคำลำปาง๒๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๐.สามเณรสุบินแก้วภูมิแห่๑๗จองคำลำปาง๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๑.สามเณรสุรชัยมูลมาตร๑๗จองคำลำปาง๒๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๒.สามเณรพงศกรศรีแสงสว่าง๑๗จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๓.สามเณรสุวิทย์สังข์ชำนาญ๑๗จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๔.สามเณรศุภชัยอนุมาตย์๑๗จองคำลำปาง๒๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๕.สามเณรอดุลย์คงทน๑๗จองคำลำปาง๒๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๖.สามเณรวสันต์ยืนนาน๑๗จองคำลำปาง๒๖๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๗.สามเณรมนัสวรรณวงศ์๑๗จองคำลำปาง๒๖๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๘.สามเณรนิคมสุราทิพย์๑๖จองคำลำปาง๒๖๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๗๙.สามเณรอิทธิชัยแสนงาม๑๖จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๘๐.สามเณรพิจิตรโหงสิบสอง๑๖จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๘๑.สามเณรสุชาติศิริกาล๑๖จองคำลำปาง๒๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๘๒.สามเณรเจริญชัยนุ้ยเพียร๑๖จองคำลำปาง๒๖๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๘๓.สามเณรวิเชียรนิตยวัน๒๐จองคำลำปาง๓๐๒ป.ธ.๖๒๕๕๐
๘๔.สามเณรวีระยุทธวันภักดี๒๐จองคำลำปาง๓๐๓ป.ธ.๖๒๕๕๐
๘๕.สามเณรอภิชิตบุตรศรี๑๙จองคำลำปาง๓๐๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๘๖.สามเณรเทพพรโกต้า๑๙จองคำลำปาง๓๐๕ป.ธ.๖๒๕๕๐
๘๗.สามเณรสุธีพิสัยพันธ์๒๐จองคำลำปาง๑๕๔ป.ธ.๗๒๕๕๐
๘๘.สามเณรกิตติจันทร์ทุม๒๐จองคำลำปาง๑๕๕ป.ธ.๗๒๕๕๐
๘๙.สามเณรเดชาชัยชาเรืองเดช๑๙จองคำลำปาง๑๕๖ป.ธ.๗๒๕๕๐
๙๐.สามเณรนิรันดร์สีลาโล้๑๙จองคำลำปาง๑๕๗ป.ธ.๗๒๕๕๐
๙๑.สามเณรยงยุทธคตภูธร๒๑จองคำลำปาง๙๘ป.ธ.๘๒๕๕๐
๙๒.สามเณรทองทิศอายุสม๒๐จองคำลำปาง๙๙ป.ธ.๘๒๕๕๐
๙๓.สามเณรอำพลกองโส๒๐จองคำลำปาง๑๐๐ป.ธ.๘๒๕๕๐
๙๔.สามเณรสมบัติปุ่งคำน้อย๒๓จองคำลำปาง๗๑ป.ธ.๙๒๕๕๐
๙๕.สามเณรขวัญชัยบุตรพรหม๒๑จองคำลำปาง๗๒ป.ธ.๙๒๕๕๐