ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๒๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระศิวกรปญฺญาธโรต้นตุ้ย๓๐๑๐จองคำลำปาง๕๔๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.สามเณรมนูญสุบินรัตน์๑๘จองคำลำปาง๕๔๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.สามเณรธีระพันธ์กลิ่นสำโรง๑๖จองคำลำปาง๕๔๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.สามเณรวิจิตรหมั่นเพียร๑๕จองคำลำปาง๕๔๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรปัญญาคำสงค์๑๕จองคำลำปาง๕๕๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรวัชรินทร์ผานัด๑๕จองคำลำปาง๕๕๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรพิชัยไพพฤกษ์๑๕จองคำลำปาง๕๕๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรจิระพงษ์จันทร์แดง๑๕จองคำลำปาง๕๕๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.สามเณรธีระวัฒน์มณีสาร๑๕จองคำลำปาง๕๕๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.สามเณรสุทัศน์แสนสองชั้น๑๔จองคำลำปาง๕๕๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรอรรถพลฤทธิ์ศรี๑๔จองคำลำปาง๕๕๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.สามเณรวงศ์พระจันทร์วาที๑๔จองคำลำปาง๕๕๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๓.สามเณรสุเมธีสุวรรณชาติ๑๔จองคำลำปาง๕๕๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๔.สามเณรถาวรสังสนั่น๑๔จองคำลำปาง๕๕๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๕.สามเณรกมลศรีสมัคร๑๔จองคำลำปาง๕๖๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๖.สามเณรผดุงศักดิ์วิสาท๑๔จองคำลำปาง๕๖๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๗.สามเณรบุญหลายฝางแก้ว๑๔จองคำลำปาง๕๖๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๘.สามเณรสมจิตรเหล่าแหล่๑๔จองคำลำปาง๕๖๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๙.สามเณรตะวันศรีวิชา๑๔จองคำลำปาง๕๖๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๐.สามเณรเทพรังสรรค์มูลวรรณ๑๔จองคำลำปาง๕๖๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๑.สามเณรธัชชัยบัวผัน๑๔จองคำลำปาง๕๖๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๒.สามเณรภิรุณมณีงาม๑๔จองคำลำปาง๕๖๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๓.สามเณรจักรกริชสีลารัตน์๑๔จองคำลำปาง๕๖๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๔.สามเณรมนัสนันท์สนองคุณ๑๔จองคำลำปาง๕๖๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๕.สามเณรทักษิณเกสุด๑๓จองคำลำปาง๕๗๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๖.สามเณรวัฒนพงษ์ชนะสะแบง๑๓จองคำลำปาง๕๗๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๗.สามเณรสมยศดาทอง๑๓จองคำลำปาง๕๗๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๘.สามเณรวีรยศทารักษ์๑๓จองคำลำปาง๕๗๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๙.สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม๑๓จองคำลำปาง๕๗๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๐.สามเณรอภิศาสตร์สูนทอง๑๓จองคำลำปาง๕๗๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๑.สามเณรเทิดพงษ์ประเสริฐสังข์๑๓จองคำลำปาง๕๗๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๒.สามเณรสิทธิศักดิ์สายหงษ์๑๓จองคำลำปาง๕๗๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๓.สามเณรเฉลิมชัยเนาว์แก้งใหม่๑๓จองคำลำปาง๕๗๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๔.สามเณรนิรัญคาระมาตย์๑๓จองคำลำปาง๕๗๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๕.สามเณรรณชัยดอกตะไก้๑๓จองคำลำปาง๕๘๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๖.สามเณรกฤษณะหล่มทอง๑๓จองคำลำปาง๕๘๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๗.สามเณรวุฒิชัยหงษ์จันทร์๑๓จองคำลำปาง๕๘๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๘.สามเณรอนุสรณ์พูนกลาง๑๓จองคำลำปาง๕๘๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๙.สามเณรอนันต์โลเกตุ๑๒จองคำลำปาง๕๘๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๐.สามเณรไพบูลย์อัครศรี๑๒จองคำลำปาง๕๘๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๑.สามเณรธนวัฒน์วิเซีย๑๒จองคำลำปาง๕๘๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๒.สามเณรประพันชัยดาวเรือง๑๔จองคำลำปาง๑๔๗๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๓.สามเณรชัยธรรัตนพันธ์๑๔จองคำลำปาง๑๔๗๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๔.สามเณรไพศาลดีใจ๑๔จองคำลำปาง๑๔๗๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๕.สามเณรมนัสพงษ์สนองคุณ๑๔จองคำลำปาง๑๔๗๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๖.สามเณรสมเกียรติพุ่มชัง๑๓จองคำลำปาง๑๔๗๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๗.สามเณรทับธิเบศร์เสียดไพร๑๒จองคำลำปาง๑๔๗๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๘.พระอุทัยมหิทฺธิโกติกาพันธ์๓๒๑๒จองคำลำปาง๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๔๙.พระสหัสษชัญญ์สิริมงฺคโลรัตนสันติ๒๓จองคำลำปาง๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๐.สามเณรศรายุทธเขียวเนตร๑๗จองคำลำปาง๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๑.สามเณรเฉลิมสุขหนองหว้า๑๗จองคำลำปาง๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๒.สามเณรพรชัยพรมะณา๑๖จองคำลำปาง๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๓.สามเณรระวีสีบัวลา๑๖จองคำลำปาง๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๔.สามเณรบุญมีโมคศิริ๑๖จองคำลำปาง๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๕.สามเณรอัครินทร์อินลี๑๕จองคำลำปาง๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๖.สามเณรวุฒินันท์ชัยชุมพล๑๕จองคำลำปาง๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๗.สามเณรมารุตผลานันต์๑๕จองคำลำปาง๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๘.สามเณรสนธยาไชยรส๑๕จองคำลำปาง๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๙.สามเณรเอกพลพรมพิลา๑๔จองคำลำปาง๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๐.สามเณรวงศธรยืนยง๑๔จองคำลำปาง๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๑.สามเณรสุจินดาพิผ่วนนอก๑๔จองคำลำปาง๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๒.สามเณรพบโชคยอดแก้วเรือง๑๔จองคำลำปาง๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๓.สามเณรฐีรวัตรเบ้าคำ๑๔จองคำลำปาง๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๔.สามเณรธนากรวิเซีย๑๔จองคำลำปาง๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๕.สามเณรวารินทร์ฤทธิ์อ้วน๑๔จองคำลำปาง๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๖.สามเณรสงกรานต์ยอดไพร๑๔จองคำลำปาง๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๗.สามเณรนฤชัยยอดแก้วเรือง๑๖จองคำลำปาง๖๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๘.สามเณรสุพัฒน์กองคำ๑๕จองคำลำปาง๖๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๙.สามเณรปรีดาจันทร์คูเมือง๑๕จองคำลำปาง๖๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๐.สามเณรวิทวัสเรืองเดช๑๔จองคำลำปาง๖๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๑.พระศตวรรษญาณวีโรผางดี๓๑จองคำลำปาง๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๒.สามเณรสุรศักดิ์ชำนาญถิ่นเถื่อน๒๐จองคำลำปาง๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๓.สามเณรโชติกุลพรมภักษร๑๘จองคำลำปาง๑๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๔.สามเณรนทีธรรมขันธา๑๘จองคำลำปาง๑๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๕.สามเณรเด่นภูมิอินต๊ะวัง๑๘จองคำลำปาง๑๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๖.สามเณรปรีชาจันล่วง๑๘จองคำลำปาง๑๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๗.สามเณรอุทิศทองลา๑๗จองคำลำปาง๑๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๘.สามเณรไกรวิทย์พาชิน๑๗จองคำลำปาง๑๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๙.สามเณรอภินันท์จันทร์ทะคัต๑๗จองคำลำปาง๑๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๐.สามเณรก้องเกียรติสาลีงาม๑๗จองคำลำปาง๑๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๑.สามเณรกิตติชัยสิรินัย๑๗จองคำลำปาง๑๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๒.สามเณรเอกลักษณ์แสนวัฒน์๑๗จองคำลำปาง๑๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๓.สามเณรพรหมมินทร์มาเรียงกา๑๖จองคำลำปาง๑๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๔.สามเณรอภิสิทธิ์วะโนปะ๑๖จองคำลำปาง๑๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๕.สามเณรปัญญาดาศรี๑๖จองคำลำปาง๑๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๖.สามเณรทนงศักดิ์ตาดี๑๖จองคำลำปาง๑๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๗.สามเณรณัฐพงษ์ชินปาปูน๑๖จองคำลำปาง๑๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๘.สามเณรจันทีเต็มใจ๑๖จองคำลำปาง๒๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๘๙.สามเณรสุขสวัสดิ์คำดุลย์๑๖จองคำลำปาง๒๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๙๐.สามเณรธีรวัฒน์รจนาสม๑๕จองคำลำปาง๒๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๙๑.สามเณรชวลิตบุตรพรหม๑๕จองคำลำปาง๒๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๙๒.สามเณรศตวรรษแก้วพวง๑๕จองคำลำปาง๒๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๙๓.สามเณรธีรชาติคำสงค์๑๕จองคำลำปาง๔๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๙๔.สามเณรสาครพันโน๑๙จองคำลำปาง๑๗๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๙๕.สามเณรวิษณุวงก่ำ๑๘จองคำลำปาง๑๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๙๖.สามเณรปิยะวัฒน์อรรคบุตร๑๗จองคำลำปาง๑๗๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๙๗.สามเณรนพดลพลายกลาง๑๗จองคำลำปาง๑๗๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๙๘.สามเณรอำไพรหินซุย๑๖จองคำลำปาง๑๗๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๙๙.สามเณรศรชัยเบ้าจันทึก๑๖จองคำลำปาง๑๗๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๐๐.สามเณรศุภชัยพิมพ์หินกอง๑๕จองคำลำปาง๑๗๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๐๑.สามเณรอุเทนเต็มใจ๑๖จองคำลำปาง๓๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๐๒.สามเณรอุเทนเต็มใจ๑๖จองคำลำปาง๓๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๐๓.พระมหาอุดมราชินฺทฺริโยหมั่นเพียร๒๓จองคำลำปาง๒๐๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๐๔.พระมหานภดลปวรญาโณสุบินรัตน์๒๒จองคำลำปาง๒๐๗ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๐๕.สามเณรศราวุฒิรัตนสันติ๑๙จองคำลำปาง๒๐๘ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๐๖.สามเณรสุบินแก้วภูมิแห่๑๘จองคำลำปาง๒๐๙ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๐๗.สามเณรสุรชัยมูลมาตร๑๘จองคำลำปาง๒๑๐ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๐๘.สามเณรพงศกรศรีแสงสว่าง๑๘จองคำลำปาง๒๑๑ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๐๙.สามเณรสุวิทย์สังข์ชำนาญ๑๘จองคำลำปาง๒๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๑๐.สามเณรศุภชัยอนุมาตย์๑๘จองคำลำปาง๒๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๑๑.สามเณรอดุลย์คงทน๑๘จองคำลำปาง๒๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๑๒.สามเณรนิคมสุราทิพย์๑๗จองคำลำปาง๒๑๕ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๑๓.สามเณรอิทธิชัยแสนงาม๑๗จองคำลำปาง๒๑๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๑๔.สามเณรพิจิตรโหงสิบสอง๑๗จองคำลำปาง๒๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๑๕.สามเณรสุชาติศิริกาล๑๗จองคำลำปาง๒๑๘ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๑๖.สามเณรเจริญชัยนุ้ยเพียร๑๗จองคำลำปาง๒๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๑๗.พระมหาวิชัยญาณมุนีทองครไชย๒๙จองคำลำปาง๑๕๔ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๑๘.สามเณรยุทธนาบุญด้วง๒๒จองคำลำปาง๑๕๕ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๑๙.สามเณรวิเชียรนิตยวัน๒๑จองคำลำปาง๑๕๖ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๒๐.สามเณรวีระยุทธวันภักดี๒๑จองคำลำปาง๑๕๗ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๒๑.สามเณรอภิชิตบุตรศรี๒๐จองคำลำปาง๑๕๘ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๒๒.พระมหาณรงค์ธมฺมิสฺสโรผาดี๒๔จองคำลำปาง๗๗ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๒๓.สามเณรกิตติจันทร์ทุม๒๑จองคำลำปาง๗๘ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๒๔.สามเณรเดชาชัยชาเรืองเดช๒๑จองคำลำปาง๗๙ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๒๕.สามเณรนิรันดร์สีลาโล้๒๑จองคำลำปาง๘๐ป.ธ.๘๒๕๕๑