ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรเจษฎาอวดแรง๑๙จองคำลำปาง๕๙๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.สามเณรวันใหม่สาระบูรณ์๑๕จองคำลำปาง๕๙๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.สามเณรสถาพรถิ่นก้อง๑๔จองคำลำปาง๕๙๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.สามเณรนภดลป้องวิเศษ๑๔จองคำลำปาง๕๙๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.สามเณรพนมกรสีลาโล้๑๔จองคำลำปาง๕๙๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.สามเณรศิริสงศรีโรจน์๑๕จองคำลำปาง๕๙๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.สามเณรอนนท์โนราช๑๔จองคำลำปาง๕๙๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรสุริยันต์บุญภา๑๔จองคำลำปาง๕๙๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.สามเณรจักรินสีลารัตน์๑๓จองคำลำปาง๕๙๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรวุฒิไกรภาวะพรหม๑๓จองคำลำปาง๖๐๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรเสรีย์บัวสด๑๓จองคำลำปาง๖๐๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรชลิตไหลลา๑๓จองคำลำปาง๖๐๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม๑๓จองคำลำปาง๖๐๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์๑๓จองคำลำปาง๖๐๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรทรงพลเผ่าเพ็ง๑๓จองคำลำปาง๖๐๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรเพชรเกษมจันทะเขต๑๓จองคำลำปาง๖๐๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรไพโรจน์โคตมะ๑๓จองคำลำปาง๖๐๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรภูริวัฒน์มานะดี๑๓จองคำลำปาง๖๐๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรภูวนัตถ์บัวดง๑๓จองคำลำปาง๖๐๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย๑๓จองคำลำปาง๖๑๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรสมชายอนุสา๑๓จองคำลำปาง๖๑๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรสราวุธทองปั้น๑๓จองคำลำปาง๖๑๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๓.สามเณรอนุชิตโลเกตุ๑๓จองคำลำปาง๖๑๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๔.สามเณรอาคมสายหยุด๑๓จองคำลำปาง๖๑๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๕.สามเณรจักรพันธ์จันทรโท๑๒จองคำลำปาง๖๑๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๖.สามเณรนรากรชื่นชม๑๒จองคำลำปาง๖๑๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๗.สามเณรรัตนพลสุโพธิ์๑๒จองคำลำปาง๖๑๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๘.สามเณรสุรทินโยสอาด๑๒จองคำลำปาง๖๑๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๙.สามเณรพงษ์ศักดิ์โพธิ์จันทร์๑๕จองคำลำปาง๑๘๘๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๐.สามเณรศรัญคงเสน่ห์๑๔จองคำลำปาง๑๘๘๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๑.สามเณรสุทัศน์หินซุย๑๔จองคำลำปาง๑๘๘๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๒.สามเณรสุริยาบัวพันโพน๑๓จองคำลำปาง๑๘๘๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๓.สามเณรคมฉัตรสายสุโพธิ์๑๓จองคำลำปาง๑๘๘๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๔.สามเณรธีรวิทย์วรชินา๑๓จองคำลำปาง๑๘๘๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๕.สามเณรศักดิ์ชัยเผ่าเพ็ง๑๓จองคำลำปาง๑๘๙๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๖.สามเณรอานุภาพแสงดี๑๓จองคำลำปาง๑๘๙๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๗.สามเณรอำพลวิเชียรเพริศ๑๐จองคำลำปาง๑๘๙๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๘.พระศิวกรปญฺญาธโรต้นตุ้ย๓๑๑๑จองคำลำปาง๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๙.สามเณรวิจิตรหมั่นเพียร๑๖จองคำลำปาง๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๐.สามเณรวัชรินทร์ผานัด๑๖จองคำลำปาง๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๑.สามเณรธีระวัฒน์มณีสาร๑๖จองคำลำปาง๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๒.สามเณรอรรถพลฤทธิ์ศรี๑๕จองคำลำปาง๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๓.สามเณรสุเมธีสุวรรณชาติ๑๕จองคำลำปาง๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๔.สามเณรผดุงศักดิ์วิสาท๑๕จองคำลำปาง๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๕.สามเณรบุญหลายฝางแก้ว๑๕จองคำลำปาง๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๖.สามเณรสมจิตรเหล่าแหล่๑๕จองคำลำปาง๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๗.สามเณรไพศาลดีใจ๑๕จองคำลำปาง๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๘.สามเณรเทพรังสรรค์มูลวรรณ๑๕จองคำลำปาง๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๙.สามเณรภิรุณมณีงาม๑๕จองคำลำปาง๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๐.สามเณรสิทธิศักดิ์สายหงษ์๑๕จองคำลำปาง๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๑.สามเณรวงศ์พระจันทร์วาที๑๔จองคำลำปาง๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๒.สามเณรธัชชัยบัวผัน๑๔จองคำลำปาง๒๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๓.สามเณรจักรกริชสีลารัตน์๑๔จองคำลำปาง๒๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๔.สามเณรทักษิณเกสุด๑๔จองคำลำปาง๒๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๕.สามเณรสมยศดาทอง๑๔จองคำลำปาง๒๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๖.สามเณรวีรยศทารักษ์๑๔จองคำลำปาง๒๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๗.สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม๑๔จองคำลำปาง๒๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๘.สามเณรนิรัญคาระมาตย์๑๔จองคำลำปาง๒๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๙.สามเณรรณชัยดอกตะไก้๑๔จองคำลำปาง๒๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๐.สามเณรอนันต์โลเกตุ๑๓จองคำลำปาง๒๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๑.สามเณรไพบูลย์อัครศรี๑๓จองคำลำปาง๒๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๒.สามเณรธนวัฒน์วิเซีย๑๓จองคำลำปาง๒๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๓.สามเณรตะวันศรีวิชา๑๕จองคำลำปาง๗๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๔.สามเณรอนุสรณ์พูนกลาง๑๔จองคำลำปาง๗๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๕.พระมหาอุทัยมหิทฺธิโกติกาพันธ์๓๓๑๓จองคำลำปาง๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๖๖.พระมหาสหัสษชัญญ์สิริมงฺคโลรัตนสันติ๒๔จองคำลำปาง๑๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๖๗.สามเณรศรายุทธเขียวเนตร๑๘จองคำลำปาง๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๖๘.สามเณรเฉลิมมีหนองหว้า๑๘จองคำลำปาง๑๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๖๙.สามเณรพรชัยพรมะณา๑๗จองคำลำปาง๑๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๐.สามเณรบุญมีโมคศิริ๑๗จองคำลำปาง๑๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๑.สามเณรนฤชัยยอดแก้วเรือง๑๗จองคำลำปาง๑๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๒.สามเณรสุพัฒน์กองคำ๑๖จองคำลำปาง๑๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๓.สามเณรอัครินทร์อินลี๑๖จองคำลำปาง๑๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๔.สามเณรมารุตผลานันต์๑๖จองคำลำปาง๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๕.สามเณรวงศธรยืนยง๑๕จองคำลำปาง๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๖.สามเณรสุจินดาพิผ่วนนอก๑๕จองคำลำปาง๑๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๗.สามเณรพบโชคยอดแก้วเรือง๑๕จองคำลำปาง๑๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๘.สามเณรฐีรวัตรเบ้าคำ๑๕จองคำลำปาง๑๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๙.สามเณรธนากรวิเซีย๑๕จองคำลำปาง๑๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๐.สามเณรสงกรานต์ยอดไพร๑๕จองคำลำปาง๑๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๑.พระมหาศตวรรษญาณวีโรผางดี๓๒จองคำลำปาง๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๘๒.สามเณรนทีธรรมขันธา๑๙จองคำลำปาง๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๘๓.สามเณรอุทิศทองลา๑๘จองคำลำปาง๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๒
๘๔.สามเณรอภินันท์จันทร์ทะคัต๑๗จองคำลำปาง๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๒
๘๕.สามเณรพรหมมินทร์มาเรียงกา๑๗จองคำลำปาง๙๕ป.ธ.๕๒๕๕๒
๘๖.สามเณรทนงศักดิ์ตาดี๑๖จองคำลำปาง๙๖ป.ธ.๕๒๕๕๒
๘๗.สามเณรจันทีเต็มใจ๑๖จองคำลำปาง๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๒
๘๘.สามเณรธีรวัฒน์รจนาสม๑๖จองคำลำปาง๙๘ป.ธ.๕๒๕๕๒
๘๙.สามเณรศตวรรษแก้วพวง๑๖จองคำลำปาง๙๙ป.ธ.๕๒๕๕๒
๙๐.สามเณรกิตติชัยสิรินัย๑๕จองคำลำปาง๑๐๐ป.ธ.๕๒๕๕๒
๙๑.สามเณรชวลิตบุตรพรหม๑๕จองคำลำปาง๑๐๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๙๒.สามเณรธีรชาติคำสงค์๑๕จองคำลำปาง๑๐๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๙๓.สามเณรเด่นภูมิอินต๊ะวัง๑๙จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๒
๙๔.สามเณรปรีชาจันล่วง๑๙จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๒
๙๕.พระมหาเก่งกิตฺติกลฺยาโณกัลยากิตติคุณ๒๔จองคำลำปาง๒๒๗ป.ธ.๖๒๕๕๒
๙๖.สามเณรสาครพันโน๒๐จองคำลำปาง๒๒๘ป.ธ.๖๒๕๕๒
๙๗.สามเณรปิยะวัฒน์อรรคบุตร๑๘จองคำลำปาง๒๒๙ป.ธ.๖๒๕๕๒
๙๘.สามเณรอำไพรหินซุย๑๗จองคำลำปาง๒๓๐ป.ธ.๖๒๕๕๒
๙๙.สามเณรศรชัยเบ้าจันทึก๑๗จองคำลำปาง๒๓๑ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๐๐.สามเณรอุเทนเต็มใจ๑๗จองคำลำปาง๒๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๐๑.สามเณรศุภชัยพิมพ์หินกอง๑๖จองคำลำปาง๒๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๐๒.สามเณรศราวุฒิรัตนสันติ๒๐จองคำลำปาง๑๒๒ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๐๓.สามเณรศุภชัยอนุมาตย์๑๙จองคำลำปาง๑๒๓ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๐๔.สามเณรอดุลย์คงทน๑๙จองคำลำปาง๑๒๔ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๐๕.สามเณรพิจิตรหงส์สิบสอง๑๘จองคำลำปาง๑๒๕ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๐๖.สามเณรสุชาติศิริกาล๑๘จองคำลำปาง๑๒๖ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๐๗.พระมหายุทธนาโสภณาจาโรบุญด้วง๒๒จองคำลำปาง๘๑ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๐๘.พระมหาวีระยุทธรมฺมณิยาจาโรวันภักดี๒๒จองคำลำปาง๘๒ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๐๙.สามเณรอภิชิตบุตรศรี๒๑จองคำลำปาง๘๓ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๑๐.พระมหาสุธรรมสนฺติสุโขนามคำ๒๕จองคำลำปาง๒๘ป.ธ.๙๒๕๕๒
๑๑๑.พระมหายงยุทธอคฺคาจาโรคตภูธร๒๓จองคำลำปาง๒๙ป.ธ.๙๒๕๕๒