ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรรัตนพลมะลิซ้อน๑๖จองคำลำปาง๕๙๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.สามเณรโภชนาทอิ่มชา๑๕จองคำลำปาง๕๙๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.สามเณรอำพรเพิ่มพูน๑๕จองคำลำปาง๕๙๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรวิชิตดำพลงาม๑๕จองคำลำปาง๕๙๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรสถาพรพันกุล๑๔จองคำลำปาง๖๐๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรธนพลพันธ์โน๑๔จองคำลำปาง๖๐๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรสราวุธสิงห์บุบผา๑๕จองคำลำปาง๖๐๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรวีระวุฒิอินต๊ะ๑๔จองคำลำปาง๖๐๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรจิรวัฒน์วันนา๑๔จองคำลำปาง๖๐๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรธนพลชาติไทยสง๑๔จองคำลำปาง๖๐๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรชนินทร์มินทะยักษ์๑๔จองคำลำปาง๖๐๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรสรวิชญ์บุตรศรี๑๔จองคำลำปาง๖๐๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรณัฐพงษ์พลวงษ์ศรี๑๔จองคำลำปาง๖๐๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรวิภูเยี่ยมชื่น๑๓จองคำลำปาง๖๐๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรวิชิตมิลาวัลย์๑๓จองคำลำปาง๖๑๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรเกรียงศักดิ์แสงทอง๑๓จองคำลำปาง๖๑๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรวันชัยทูลธรรม๑๓จองคำลำปาง๖๑๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรกิตติชัยโพธิจักร๑๓จองคำลำปาง๖๑๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรคำภีร์ทูลธรรม๑๓จองคำลำปาง๖๑๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรโกศลสุทธิโยธา๑๓จองคำลำปาง๖๑๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรสมศักดิ์โพธิ๑๓จองคำลำปาง๖๑๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๒.สามเณรวรชัยพรภักดีวัฒนา๑๒จองคำลำปาง๖๑๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๓.สามเณรมนต์สิทธิ์ถาคำ๑๑จองคำลำปาง๖๑๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๔.สามเณรสายธารแสงสุนทร๑๓จองคำลำปาง๖๑๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๕.สามเณรเอกชัยชำนิไกร๑๓จองคำลำปาง๑๘๕๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๖.สามเณรเจษฎาอวดแรง๒๐จองคำลำปาง๒๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๗.สามเณรพนมกรสีลาโล้๑๕จองคำลำปาง๒๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๘.สามเณรวุฒิชัยหงษ์จันทร์๑๕จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๙.สามเณรชลิตไหลลา๑๔จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๐.สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม๑๔จองคำลำปาง๒๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๑.สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์๑๔จองคำลำปาง๒๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๒.สามเณรภูวนัตถ์บัวดง๑๔จองคำลำปาง๒๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๓.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย๑๔จองคำลำปาง๒๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๔.สามเณรสมชายอนุสา๑๔จองคำลำปาง๒๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๕.สามเณรสราวุธทองปั้น๑๔จองคำลำปาง๒๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๖.สามเณรอาคมสายหยุด๑๔จองคำลำปาง๒๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๗.สามเณรคมฉัตรสายสุโพธิ์๑๔จองคำลำปาง๒๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๘.สามเณรจักรพันธ์จันทรโท๑๓จองคำลำปาง๒๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๙.สามเณรนรากรชื่นชม๑๓จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๐.สามเณรรัตนพลสุโพธิ์๑๓จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๑.สามเณรสุรทินโยสอาด๑๓จองคำลำปาง๒๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๒.สามเณรอำพลวิเชียรเพริศ๑๑จองคำลำปาง๒๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๓.สามเณรวันใหม่สาระบูรณ์๑๖จองคำลำปาง๗๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๔.สามเณรนภดลป้องวิเศษ๑๕จองคำลำปาง๗๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๕.สามเณรสุทัศน์หินซุย๑๕จองคำลำปาง๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๖.สามเณรเสรีย์บัวสด๑๔จองคำลำปาง๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๗.สามเณรไพโรจน์โคตมะ๑๔จองคำลำปาง๗๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๘.สามเณรภูริวัฒน์มานะดี๑๔จองคำลำปาง๗๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๙.สามเณรธีรวิทย์วรชินา๑๔จองคำลำปาง๗๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๐.สามเณรอานุภาพแสงดี๑๔จองคำลำปาง๗๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๑.สามเณรวิจิตรหมั่นเพียร๑๗จองคำลำปาง๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๒.สามเณรวัชรินทร์ผานัด๑๗จองคำลำปาง๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๓.สามเณรอรรถพลฤทธิ์ศรี๑๖จองคำลำปาง๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๔.สามเณรสุเมธีสุวรรณชาติ๑๖จองคำลำปาง๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๕.สามเณรผดุงศักดิ์วิสาท๑๖จองคำลำปาง๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๖.สามเณรสมจิตรเหล่าแหล่๑๖จองคำลำปาง๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๗.สามเณรสิทธิศักดิ์สายหงษ์๑๖จองคำลำปาง๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๘.สามเณรตะวันศรีวิชา๑๖จองคำลำปาง๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๙.สามเณรพัฒโนทัยปูคำ๑๖จองคำลำปาง๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๐.สามเณรสมยศดาทอง๑๕จองคำลำปาง๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๑.สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม๑๕จองคำลำปาง๑๔๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๒.สามเณรนิรัญคาระมาตย์๑๕จองคำลำปาง๑๔๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๓.สามเณรอนุสรณ์พูนกลาง๑๕จองคำลำปาง๑๔๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๔.สามเณรอนันต์โลเกตุ๑๔จองคำลำปาง๑๔๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๕.สามเณรไพบูลย์อัครศรี๑๔จองคำลำปาง๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๖.สามเณรธนวัฒน์วิเซีย๑๔จองคำลำปาง๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๗.สามเณรธีระวัฒน์มณีสาร๑๗จองคำลำปาง๓๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๘.สามเณรเฉลิมมีหนองหว้า๑๙จองคำลำปาง๑๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๙.สามเณรสุพัฒน์กองคำ๑๗จองคำลำปาง๑๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๐.สามเณรมารุตผลานันท์๑๗จองคำลำปาง๑๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๑.สามเณรวงศธรยืนยง๑๖จองคำลำปาง๑๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๒.สามเณรสุจินดาพิผ่วนนอก๑๖จองคำลำปาง๑๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๓.สามเณรธนากรวิเซีย๑๖จองคำลำปาง๑๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๔.พระมหาอุทัยมหิทฺธิโกติกาพันธ์๓๔๑๔จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๕.สามเณรศรายุทธเขียวเนตร๑๙จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๖.สามเณรนทีธรรมขันธา๒๐จองคำลำปาง๒๐๐ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๗.สามเณรพรหมมินทร์มาเรียงกา๑๘จองคำลำปาง๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๘.สามเณรทนงศักดิ์ตาดี๑๗จองคำลำปาง๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๙.สามเณรธีรวัฒน์รจนาสม๑๗จองคำลำปาง๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๕๓
๘๐.สามเณรชวลิตบุตรพรหม๑๖จองคำลำปาง๒๐๔ป.ธ.๖๒๕๕๓
๘๑.สามเณรสาครพันโน๒๑จองคำลำปาง๘๙ป.ธ.๗๒๕๕๓
๘๒.สามเณรอำไพรหินซุย๑๘จองคำลำปาง๙๐ป.ธ.๗๒๕๕๓
๘๓.สามเณรศรชัยเบ้าจันทึก๑๘จองคำลำปาง๙๑ป.ธ.๗๒๕๕๓
๘๔.สามเณรอุเทนเต็มใจ๑๘จองคำลำปาง๙๒ป.ธ.๗๒๕๕๓
๘๕.สามเณรศุภชัยพิมพ์หินกอง๑๗จองคำลำปาง๙๓ป.ธ.๗๒๕๕๓
๘๖.สามเณรศราวุฒิรัตนสันติ๒๑จองคำลำปาง๕๐ป.ธ.๘๒๕๕๓
๘๗.สามเณรศุภชัยอนุมาตย์๒๐จองคำลำปาง๕๑ป.ธ.๘๒๕๕๓
๘๘.สามเณรพิจิตรหงส์สิบสอง๑๙จองคำลำปาง๕๒ป.ธ.๘๒๕๕๓
๘๙.พระมหากิตติโกวิโทภาโสจันทร์ทุม๒๒จองคำลำปาง๓๕ป.ธ.๙๒๕๕๓
๙๐.พระมหานิรันดร์สาสโนภาโสสีลาโล้๒๒จองคำลำปาง๓๖ป.ธ.๙๒๕๕๓