ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระโกศัลย์สุวณฺโณพรรณดี๒๒จองคำลำปาง๙๖๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระวิชัยปวโรภาโสแสงจันทร์๒๐จองคำลำปาง๙๖๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระสมสนุกราชินฺโทภาโสเทพนทีทอง๒๐จองคำลำปาง๙๖๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.สามเณรธนพงษ์แวงดา๑๖จองคำลำปาง๙๖๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.สามเณรสมศักดิ์สัมผัส๑๖จองคำลำปาง๙๖๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.สามเณรธนพลเชียงวงค์๑๕จองคำลำปาง๙๗๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.สามเณรอิทธิพลยะภักดี๑๕จองคำลำปาง๙๗๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.สามเณรฉัตรนรินทร์มะยุรา๑๔จองคำลำปาง๙๗๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.สามเณรชลธีศิลาจารย์๑๔จองคำลำปาง๙๗๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรณัฐพลกลางกระโทก๑๔จองคำลำปาง๙๗๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรณัฐพลนิสัยตรง๑๔จองคำลำปาง๙๗๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรดุลยพลใจภักดี๑๔จองคำลำปาง๙๗๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรทศพรสีสุวะ๑๔จองคำลำปาง๙๗๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรธนพลพรหมวงศ์๑๔จองคำลำปาง๙๗๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรพิทักษ์พงษ์โคตรชัยยา๑๔จองคำลำปาง๙๗๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรอานนท์เสน่ห์ดี๑๔จองคำลำปาง๙๘๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรกอบเงินบุญหลง๑๓จองคำลำปาง๙๘๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัย๑๓จองคำลำปาง๙๘๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรพิษณุรกไพร๑๓จองคำลำปาง๙๘๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรภานุวัฒน์มามุขดา๑๓จองคำลำปาง๙๘๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรอนุวัฒน์คูณแก้ว๑๓จองคำลำปาง๙๘๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรอัครเดชพันชารี๑๓จองคำลำปาง๙๘๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรพรทวีเสขุนทด๑๒จองคำลำปาง๙๘๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรอำพลฉิมจารย์๑๒จองคำลำปาง๙๘๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรทิวามนขุนทด๑๖จองคำลำปาง๒๓๒๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรพิษณุแพงสีทา๑๖จองคำลำปาง๒๓๓๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรอภิวัฒน์ใจอยู่๑๖จองคำลำปาง๒๓๓๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.สามเณรเจษฎาราชัย๑๕จองคำลำปาง๒๓๓๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรธนศักดิ์ลำโกน๑๕จองคำลำปาง๒๓๓๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรสินธุแซ่พากู่๑๕จองคำลำปาง๒๓๓๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรขวัญชัยชุ่มชื่น๑๔จองคำลำปาง๒๓๓๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรธนพลเพ็ชร์ศรี๑๔จองคำลำปาง๒๓๓๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรวีระพงษ์คำลี๑๔จองคำลำปาง๒๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรกิตติชัยสาปัดสี๑๓จองคำลำปาง๒๓๓๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.สามเณรคมพิพัฒน์อิ่มสนิท๑๓จองคำลำปาง๒๓๓๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๖.สามเณรจิรายุแพงสีทา๑๓จองคำลำปาง๒๓๔๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๗.สามเณรชญานินบุตดีหล้า๑๓จองคำลำปาง๒๓๔๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๘.สามเณรอดิศรเอกราชา๑๓จองคำลำปาง๒๓๔๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๙.สามเณรอาริยะสีโนนม่วง๑๓จองคำลำปาง๒๓๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๐.สามเณรโอปอชัยรัมย์๑๓จองคำลำปาง๒๓๔๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๑.สามเณรภาณุพงศ์เตปิลัย๑๒จองคำลำปาง๒๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๒.สามเณรมาณัฐเมี้ยนกลาง๑๒จองคำลำปาง๒๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๓.สามเณรวิชญ์ภาสตรางา๑๑จองคำลำปาง๒๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๔.พระยอดชายยสปาโลเพ็ญสวัสดิ์๓๖จองคำลำปาง๒๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๕.พระจิรายุทธการุญฺโญภาโสอเนกเวียง๒๑จองคำลำปาง๒๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๖.สามเณรจิระนันท์คำสุณี๑๖จองคำลำปาง๒๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๗.สามเณรเฉลิมชัยไขโพธิ์๑๖จองคำลำปาง๒๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๘.สามเณรมนตรีสิงเสนา๑๖จองคำลำปาง๒๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๙.สามเณรยุทธพงษ์ทีอุทิศ๑๖จองคำลำปาง๒๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๐.สามเณรชัยชนะแสนปาง๑๕จองคำลำปาง๒๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๑.สามเณรจอมพลทองตุ้ม๑๕จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๒.สามเณรอานนธชัยนายกชน๑๕จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๓.สามเณรมนต์สิทธิ์ถาคำ๑๕จองคำลำปาง๒๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๔.สามเณรภาคภูมิคำลือชัย๑๔จองคำลำปาง๒๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๕.สามเณรพัทธกานต์นีระพันธ์๑๔จองคำลำปาง๒๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๖.สามเณรปองพลพลรักษา๑๔จองคำลำปาง๒๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๗.สามเณรธนพนธ์จันทร์จม๑๔จองคำลำปาง๒๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๘.สามเณรวิเชียรเมียนขุนทด๑๔จองคำลำปาง๒๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๙.สามเณรภาณุวัฒน์กิติวัน๑๔จองคำลำปาง๒๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๐.สามเณรธนวัฒน์สายขุนทด๑๔จองคำลำปาง๒๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๑.สามเณรนิวัฒน์แก้วสนธิ๑๔จองคำลำปาง๒๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๒.สามเณรธนโชติกุมภาลี๑๔จองคำลำปาง๒๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๓.สามเณรเขตตะวันขมินทกูล๑๔จองคำลำปาง๒๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๔.สามเณรอนุยุทธมีหล้า๑๔จองคำลำปาง๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๕.สามเณรคงคาธรฉิมบรรจง๑๔จองคำลำปาง๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๖.สามเณรธีรศักดิ์เพชรเครือ๑๔จองคำลำปาง๒๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๗.สามเณรธันวาโยธานันท์๑๔จองคำลำปาง๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๘.สามเณรนัทวุฒิสายทะเล๑๔จองคำลำปาง๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๙.สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปา๑๓จองคำลำปาง๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๐.สามเณรภาณุพงศ์อ่อนนาง๑๓จองคำลำปาง๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๑.สามเณรปริญญาปวนทา๑๓จองคำลำปาง๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๒.สามเณรพงศกรอุปรีที๑๓จองคำลำปาง๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๓.สามเณรธนวัฒน์แสนเส็ง๑๖จองคำลำปาง๘๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๔.สามเณรสมศักดิ์ดาสายหยุด๑๕จองคำลำปาง๘๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๕.สามเณรอุรวิทย์คำลุน๑๕จองคำลำปาง๘๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๖.สามเณรครรชิตศรีสุวอ๑๕จองคำลำปาง๘๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๗.สามเณรประจักษ์ก๊กเครือ๑๔จองคำลำปาง๘๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๘.สามเณรสิทธิพงศ์วิเศษวงศ์ษา๑๔จองคำลำปาง๘๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๙.สามเณรอมรศักดิ์เมืองสุข๑๓จองคำลำปาง๘๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๐.สามเณรรัตนพลมะลิซ้อน๑๘จองคำลำปาง๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๑.สามเณรธนพลพันธ์โน๑๖จองคำลำปาง๒๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๒.สามเณรวีระวุฒิอินต๊ะ๑๖จองคำลำปาง๒๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๓.สามเณรวิภูเยี่ยมชื่น๑๕จองคำลำปาง๒๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๔.สามเณรเกรียงศักดิ์แสงทอง๑๕จองคำลำปาง๒๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๕.สามเณรวันชัยทูลธรรม๑๕จองคำลำปาง๒๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๖.สามเณรกิตติชัยโพธิจักร๑๕จองคำลำปาง๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๗.สามเณรสายธารแสงสุนทร๑๕จองคำลำปาง๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๘.สามเณรเอกชัยชำนิไกร๑๕จองคำลำปาง๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๙.สามเณรวรชัยพรภักดีวัฒนา๑๔จองคำลำปาง๒๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๙๐.สามเณรพนมกรสีลาโล้๑๗จองคำลำปาง๑๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๑.สามเณรวุฒิชัยหงษ์จันทร์๑๗จองคำลำปาง๑๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๒.สามเณรชลิตไหลลา๑๖จองคำลำปาง๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๓.สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม๑๖จองคำลำปาง๑๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๔.สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์๑๖จองคำลำปาง๑๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๕.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย๑๖จองคำลำปาง๑๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๖.สามเณรเสรีย์บัวสด๑๖จองคำลำปาง๑๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๗.สามเณรธีรวิทย์วรชินา๑๖จองคำลำปาง๑๓๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๘.สามเณรอานุภาพแสงดี๑๖จองคำลำปาง๑๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๙.สามเณรอำพลวิเชียรเพริศ๑๓จองคำลำปาง๒๓๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๐๐.สามเณรธีระวัฒน์มณีสาร๑๙จองคำลำปาง๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๑.สามเณรธนากรวิเซีย๑๘จองคำลำปาง๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๒.สามเณรสมจิตรเหลาแหล่๑๘จองคำลำปาง๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๓.สามเณรอรรถพลฤทธิ์ศรี๑๘จองคำลำปาง๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๔.สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม๑๗จองคำลำปาง๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๕.สามเณรนิรัญคาระมาตย์๑๗จองคำลำปาง๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๖.สามเณรสมยศดาทอง๑๗จองคำลำปาง๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๗.สามเณรอนุสรณ์พูนกลาง๑๗จองคำลำปาง๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๘.สามเณรธนวัฒน์วิเซีย๑๖จองคำลำปาง๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๙.สามเณรไพบูลย์อัครศรี๑๖จองคำลำปาง๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๑๐.สามเณรอนันต์โลเกตุ๑๖จองคำลำปาง๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๑๑.พระมหาอุทัยมหิทฺธิโกติกาพันธ์๓๖๑๖จองคำลำปาง๘๗ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๑๒.พระมหานทีอิสฺสริโยภาโสธรรมขันธา๒๒จองคำลำปาง๓๕ป.ธ.๘๒๕๕๕
๑๑๓.สามเณรทนงศักดิ์ตาดี๑๙จองคำลำปาง๓๖ป.ธ.๘๒๕๕๕
๑๑๔.พระมหาสาครวรธมฺโมภาโสพันโน๒๓จองคำลำปาง๔๗ป.ธ.๙๒๕๕๕
๑๑๕.พระมหาศราวุฒิสนฺโตภาโสรัตนสันติ๒๓จองคำลำปาง๔๘ป.ธ.๙๒๕๕๕
๑๑๖.สามเณรพิจิตรหงษ์สิบสอง๒๑จองคำลำปาง๔๙ป.ธ.๙๒๕๕๕