ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๔๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอัครวัฒน์ฐานรโตเผ่าฐาปนพงศ์๒๘จองคำลำปาง๖๗๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.สามเณรวิชากรศรไชย๑๖จองคำลำปาง๖๗๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.สามเณรศักรินทร์ทำกินดี๑๖จองคำลำปาง๖๗๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.สามเณรสรัลเทียมทะนงค์๑๖จองคำลำปาง๖๗๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.สามเณรอภิสิทธิ์บุญมาหล้า๑๖จองคำลำปาง๖๘๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.สามเณรอำนวยมนตะราช๑๖จองคำลำปาง๖๘๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.สามเณรโกศลพระสุวรรณ๑๕จองคำลำปาง๖๘๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.สามเณรโกสินทร์ฝ่ายพลแสน๑๕จองคำลำปาง๖๘๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.สามเณรณัฐพงศ์ทองโบก๑๕จองคำลำปาง๖๘๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรพีระพงษ์พระวัง๑๕จองคำลำปาง๖๘๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรวรินทรพะโน๑๕จองคำลำปาง๖๘๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรอานนท์แสนทวีสุข๑๕จองคำลำปาง๖๘๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรปฏิพัฒน์ท่าเข๑๔จองคำลำปาง๖๘๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรปรเมศนิโกรถะ๑๔จองคำลำปาง๖๘๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.สามเณรภาคภูมิมาศยะ๑๔จองคำลำปาง๖๙๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.สามเณรมงคลบัวกด๑๔จองคำลำปาง๖๙๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.สามเณรวัชรากรหลงหนองบัว๑๔จองคำลำปาง๖๙๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.สามเณรกันหาใจอยู่๑๓จองคำลำปาง๖๙๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.สามเณรกิตติชัยผานุช๑๓จองคำลำปาง๖๙๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.สามเณรคณิศรพันธุ๑๓จองคำลำปาง๖๙๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.สามเณรณัฐวุฒิทองจันทร์๑๓จองคำลำปาง๖๙๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์๑๓จองคำลำปาง๖๙๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.สามเณรไมตรีภูมิประหมัน๑๓จองคำลำปาง๖๙๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.สามเณรวีระจินดากุล๑๓จองคำลำปาง๖๙๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๕.สามเณรวีระชัยอิ้มพิมพ์๑๓จองคำลำปาง๗๐๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๖.สามเณรศรนฤทธิ์มูลเงิน๑๓จองคำลำปาง๗๐๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๗.สามเณรศรัณย์มูลเซอร์๑๓จองคำลำปาง๗๐๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๘.สามเณรสถาพรตะโคดม๑๓จองคำลำปาง๗๐๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๙.สามเณรสุรชัชสมศรี๑๓จองคำลำปาง๗๐๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๐.สามเณรชัยพรพระจันทร์๑๒จองคำลำปาง๗๐๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๑.สามเณรธีรภัทธผาดนอก๑๒จองคำลำปาง๗๐๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๒.สามเณรธีระวัฒน์มาเบ้า๑๒จองคำลำปาง๗๐๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๓.สามเณรผดุงเกียรติธนกิตติ์วรวิบูล๑๒จองคำลำปาง๗๐๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๔.สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารี๑๒จองคำลำปาง๗๐๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๕.สามเณรมานะสิงเสนา๑๒จองคำลำปาง๗๑๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๖.สามเณรสุพจน์ทวีผล๑๒จองคำลำปาง๗๑๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๗.สามเณรศรศักดิ์มาแผ้ว๑๖จองคำลำปาง๒๑๘๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๘.สามเณรธีรชัยแพงชาติ๑๕จองคำลำปาง๒๑๘๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๙.สามเณรทัตพงศ์สระหอม๑๔จองคำลำปาง๒๑๘๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๐.สามเณรธนพลผิวคำ๑๔จองคำลำปาง๒๑๘๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๑.สามเณรอภิเดชคำไพย์๑๔จองคำลำปาง๒๑๘๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๒.สามเณรอมรเทพกองแกน๑๔จองคำลำปาง๒๑๘๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๓.สามเณรเกริกพลเฮ่งสูงเนิน๑๓จองคำลำปาง๒๑๘๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๔.สามเณรชญศักดิ์พุ่มทอง๑๓จองคำลำปาง๒๑๘๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๕.สามเณรณัฏฐพลจั่นฮวบ๑๓จองคำลำปาง๒๑๘๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๖.สามเณรธีรพงศ์โปร่งสูงเนิน๑๓จองคำลำปาง๒๑๘๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๗.สามเณรรัฐศาสตร์อามาตมนตรี๑๓จองคำลำปาง๒๑๙๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๘.สามเณรวัฒนาใจศิริ๑๓จองคำลำปาง๒๑๙๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๙.สามเณรสาธรภูยาทิพย์๑๓จองคำลำปาง๒๑๙๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๐.สามเณรสิทธิกรพระสูงเนิน๑๓จองคำลำปาง๒๑๙๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๑.สามเณรอิทธิภพแสนทวีสุข๑๓จองคำลำปาง๒๑๙๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๒.สามเณรกิตติพงษ์กุลฉวะ๑๒จองคำลำปาง๒๑๙๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๓.สามเณรธงไชยดาทอง๑๒จองคำลำปาง๒๑๙๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๔.สามเณรอภิสิทธิ์สามพิมพ์๑๒จองคำลำปาง๒๑๙๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๕.สามเณรอรรคเดชนามนุ๑๒จองคำลำปาง๒๑๙๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๖.สามเณรอานุภาพพูนกลาง๑๒จองคำลำปาง๒๑๙๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๗.พระโกศัลย์สุวณฺโณพรรณดี๒๓จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๘.พระสมสนุกราชินฺโทภาโสเทพนทีทอง๒๑จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๙.สามเณรธนพงษ์แวงดา๑๗จองคำลำปาง๒๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๐.สามเณรอภิวัฒน์ใจอยู่๑๗จองคำลำปาง๒๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๑.สามเณรธนพลเชียงวงค์๑๖จองคำลำปาง๒๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๒.สามเณรอิทธิพลยะภักดี๑๖จองคำลำปาง๒๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๓.สามเณรเจษฎาราชัย๑๖จองคำลำปาง๒๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๔.สามเณรสินธุแซ่พากู่๑๖จองคำลำปาง๒๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๕.สามเณรณัฐพลกลางกระโทก๑๕จองคำลำปาง๒๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๖.สามเณรดุลยพลใจภักดี๑๕จองคำลำปาง๒๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๗.สามเณรธนพลพรหมวงศ์๑๕จองคำลำปาง๒๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๘.สามเณรพิทักษ์พงษ์โคตรชัยยา๑๕จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๙.สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัย๑๔จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๐.สามเณรพิษณุรกไพร๑๔จองคำลำปาง๒๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๑.สามเณรภานุวัฒน์มามุขดา๑๔จองคำลำปาง๒๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๒.สามเณรอนุวัฒน์คูณแก้ว๑๔จองคำลำปาง๒๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๓.สามเณรจิรายุแพงสีทา๑๔จองคำลำปาง๒๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๔.สามเณรวรรชนะเดือยพิมพ์๑๓จองคำลำปาง๒๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๕.พระวิชัยปวโรภาโสแสงจันทร์๒๑จองคำลำปาง๗๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๖.สามเณรสมศักดิ์สัมผัส๑๗จองคำลำปาง๗๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๗.สามเณรทิวามนขุนทด๑๗จองคำลำปาง๗๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๘.สามเณรพิษณุแพงสีทา๑๗จองคำลำปาง๗๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๙.สามเณรฉัตรนรินทร์มะยุรา๑๕จองคำลำปาง๗๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๐.สามเณรชลธีศิลาจารย์๑๕จองคำลำปาง๗๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๑.สามเณรณัฐพลนิสัยตรง๑๕จองคำลำปาง๗๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๒.สามเณรทศพรสีสุวะ๑๕จองคำลำปาง๗๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๓.สามเณรอานนท์เสน่ห์ดี๑๕จองคำลำปาง๗๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๔.สามเณรขวัญชัยชุ่มชื่น๑๕จองคำลำปาง๗๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๕.สามเณรธนพลเพ็ชร์ศรี๑๕จองคำลำปาง๗๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๖.สามเณรวีระพงษ์คำลี๑๕จองคำลำปาง๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๗.สามเณรอัครเดชพันชารี๑๔จองคำลำปาง๗๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๘.สามเณรกิตติชัยสาปัดสี๑๔จองคำลำปาง๗๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๘๙.สามเณรคมพิพัฒน์อิ่มสนิท๑๔จองคำลำปาง๗๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๐.สามเณรชญานินบุตดีหล้า๑๔จองคำลำปาง๗๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๑.สามเณรอดิศรเอกราชา๑๔จองคำลำปาง๗๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๒.สามเณรอาริยะสีโนนม่วง๑๔จองคำลำปาง๗๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๓.สามเณรโอปอชัยรัมย์๑๔จองคำลำปาง๗๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๔.สามเณรอำพลฉิมจารย์๑๓จองคำลำปาง๗๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๕.สามเณรวิชญ์ภาสตรางา๑๒จองคำลำปาง๗๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๖.สามเณรจิระนันท์คำสุณี๑๗จองคำลำปาง๒๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๗.สามเณรเฉลิมชัยไขโพธิ์๑๗จองคำลำปาง๒๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๘.สามเณรมนตรีสิงเสนา๑๗จองคำลำปาง๒๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๙.สามเณรยุทธพงษ์ทีอุทิศ๑๗จองคำลำปาง๒๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๐.สามเณรชัยชนะแสนปาง๑๖จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๑.สามเณรจอมพลทองตุ้ม๑๖จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๒.สามเณรอานนธชัยนายกชน๑๖จองคำลำปาง๒๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๓.สามเณรธนพนธ์จันทร์จม๑๕จองคำลำปาง๒๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๔.สามเณรธนโชติกุมภาลี๑๕จองคำลำปาง๒๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๕.สามเณรธีรศักดิ์เพชรเครือ๑๕จองคำลำปาง๒๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๖.สามเณรนัทวุฒิสายทะเล๑๕จองคำลำปาง๒๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๗.สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปา๑๔จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๘.สามเณรพงศกรอุปรีที๑๔จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๐๙.พระมหายอดชายยสปาโลเพ็ญสวัสดิ์๓๗จองคำลำปาง๕๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๑๐.สามเณรสิทธิพงศ์วิเศษวงศ์ษา๑๕จองคำลำปาง๕๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๑๑.สามเณรปริญญาปวนทา๑๔จองคำลำปาง๕๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๑๒.สามเณรวันใหม่สาระบูรณ์๑๙จองคำลำปาง๘๘ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๑๓.สามเณรสุทัศน์หินซุย๑๘จองคำลำปาง๘๙ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๑๔.สามเณรธนพลพันธ์โน๑๗จองคำลำปาง๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๑๕.สามเณรวีระวุฒิอินต๊ะ๑๗จองคำลำปาง๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๑๖.สามเณรวิภูเยี่ยมชื่น๑๖จองคำลำปาง๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๑๗.สามเณรเกรียงศักดิ์แสงทอง๑๖จองคำลำปาง๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๑๘.สามเณรวันชัยทูลธรรม๑๖จองคำลำปาง๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๑๙.สามเณรกิตติชัยโพธิจักร๑๖จองคำลำปาง๙๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๒๐.สามเณรสายธารแสงสุนทร๑๖จองคำลำปาง๙๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๒๑.สามเณรวรชัยพรภักดีวัฒนา๑๕จองคำลำปาง๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๒๒.พระมหาสหัสษชัญญ์สิริมงฺคโลรัตนสันติ๒๘จองคำลำปาง๒๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๒๓.สามเณรรัตนพลมะลิซ้อน๑๙จองคำลำปาง๒๓๐ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๒๔.สามเณรวุฒิชัยหงษ์จันทร์๑๘จองคำลำปาง๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๒๕.สามเณรชลิตไหลลา๑๗จองคำลำปาง๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๒๖.สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม๑๗จองคำลำปาง๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๒๗.สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์๑๗จองคำลำปาง๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๒๘.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย๑๗จองคำลำปาง๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๒๙.สามเณรอำพลวิเชียรเพริศ๑๔จองคำลำปาง๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๓๐.สามเณรธนากรวิเซีย๑๙จองคำลำปาง๑๐๙ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๓๑.สามเณรสมจิตรเหลาแหล่๑๙จองคำลำปาง๑๑๐ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๓๒.สามเณรอรรถพลฤทธิ์ศรี๑๙จองคำลำปาง๑๑๑ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๓๓.สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม๑๘จองคำลำปาง๑๑๒ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๓๔.สามเณรสมยศดาทอง๑๘จองคำลำปาง๑๑๓ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๓๕.สามเณรธนวัฒน์วิเซีย๑๗จองคำลำปาง๑๑๔ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๓๖.สามเณรอนันต์โลเกตุ๑๗จองคำลำปาง๑๑๕ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๓๗.พระมหาอุทัยมหิทฺธิโกติกาพันธ์๓๗๑๗จองคำลำปาง๓๗ป.ธ.๘๒๕๕๖
๑๓๘.พระมหาพรหมมินทร์วิเวโกภาโสมาเรียงกา๒๐จองคำลำปาง๓๘ป.ธ.๘๒๕๕๖
๑๓๙.พระมหายุทธนาโสภณาจาโรบุญด้วง๒๕จองคำลำปาง๔๖ป.ธ.๙๒๕๕๖
๑๔๐.สามเณรทนงศักดิ์ตาดี๒๐จองคำลำปาง๔๗ป.ธ.๙๒๕๕๖