ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๕๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระมงคลโฆสธมฺโมแก้วดวงดี๒๗จองคำลำปาง๑๑๖๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.พระอำนาจกนฺตสีโลงาหอม๒๔จองคำลำปาง๑๑๗๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.สามเณรอติชาติมะคะวรรณ์๑๘จองคำลำปาง๑๑๗๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.สามเณรไอศูรย์สนธิเรือน๑๗จองคำลำปาง๑๑๗๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.สามเณรรุ่งอรุณมนตะราช๑๖จองคำลำปาง๑๑๗๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.สามเณรสมบูรณ์เสนามาตย์๑๖จองคำลำปาง๑๑๗๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.สามเณรเกียรติพลแก้วบุดดี๑๕จองคำลำปาง๑๑๗๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.สามเณรณัฐชัยสีทา๑๕จองคำลำปาง๑๑๗๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.สามเณรณัฐพลขำพันธุ์๑๕จองคำลำปาง๑๑๗๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.สามเณรธีรวัฒน์เกิดมงคล๑๕จองคำลำปาง๑๑๗๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.สามเณรพีระวัฒน์พรหมพิณพิลาส๑๕จองคำลำปาง๑๑๗๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.สามเณรอำนวยพรยอดคำมี๑๕จองคำลำปาง๑๑๘๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.สามเณรกวินมีโชค๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.สามเณรกานนท์แสนสองชั้น๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.สามเณรคุณากรพรมเสนา๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.สามเณรจิรายุบัวมาศ๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.สามเณรจิรายุสโลมาแจ่ม๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรดุสิตระแสนพรหม๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.สามเณรธนพลภารประสาท๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.สามเณรปัญญาหอมหวน๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.สามเณรพงษ์สันต์สมบูรณ์๑๔จองคำลำปาง๑๑๘๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.สามเณรพัสกรพาอ้อ๑๔จองคำลำปาง๑๑๙๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.สามเณรวัชรพงษ์ไชยศรี๑๔จองคำลำปาง๑๑๙๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.สามเณรวีระพลสายขุนทด๑๔จองคำลำปาง๑๑๙๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.สามเณรเศรษฐนันท์จันทะรี๑๔จองคำลำปาง๑๑๙๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.สามเณรเอนกหอดขุนทด๑๔จองคำลำปาง๑๑๙๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.สามเณรณลธวัฒน์พลยุทธ๑๓จองคำลำปาง๑๑๙๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.สามเณรณัฐภาสโคตรจ้ำ๑๓จองคำลำปาง๑๑๙๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.สามเณรต่อพงศ์แก้วบุตร๑๓จองคำลำปาง๑๑๙๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.สามเณรทนงศักดิ์สาโทน๑๓จองคำลำปาง๑๑๙๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.สามเณรทวีชัยแสงวัน๑๓จองคำลำปาง๑๑๙๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๒.สามเณรเทวาแสงกล้า๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๓.สามเณรธนวัตธรรมมา๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๔.สามเณรพงศ์ภัคแสนขันธ์๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๕.สามเณรพงศ์ศักดิ์ตุ้มเมืองดล๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๖.สามเณรพงษ์ศกรสันติกุล๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๗.สามเณรวรพจน์รัตนสันติ๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๘.สามเณรวุฒิชัยชัยศิลป์๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๙.สามเณรอนพัทย์สืบสำราญ๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๐.สามเณรอัครพลจิตต์จันทร์๑๓จองคำลำปาง๑๒๐๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๑.สามเณรกันทรากรฟักอินทร์๑๒จองคำลำปาง๑๒๐๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๒.สามเณรธนภัทรสมรสมนตรี๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๓.สามเณรปรเมษรักษาบุญ๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๔.สามเณรปรินทร์ธรแวววงค์๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๕.สามเณรพงศ์พันธ์มหาครุท๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๖.สามเณรพงษ์เทวาชาวเหนือ๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๗.สามเณรพรเพชรพันธ์เฉิดฉาย๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๘.สามเณรพรไพศาลเสนารักษ์๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๙.สามเณรพีระพันนานอก๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๐.สามเณรวันชัยวิระษร๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๑.สามเณรศาสตร์ศิลป์มายขุนทด๑๒จองคำลำปาง๑๒๑๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๒.สามเณรสันติภาพวรรณพงษ์๑๒จองคำลำปาง๑๒๒๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๓.สามเณรเสงี่ยมแพงสีทา๑๒จองคำลำปาง๑๒๒๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๔.สามเณรอภินันท์เกิดกุล๑๒จองคำลำปาง๑๒๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๕.สามเณรคมกริชอินต๊ะกุม๑๑จองคำลำปาง๑๒๒๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๖.สามเณรเตชสิทธิ์โคตะสาจองคำลำปาง๑๒๒๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๗.สามเณรณัฐวุฒิยารังษี๑๕จองคำลำปาง๒๘๕๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๘.สามเณรวรัญญูถิ่นหลวง๑๔จองคำลำปาง๒๘๕๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๙.สามเณรปรมินฑ์นิโกรถะ๑๓จองคำลำปาง๒๘๕๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๐.สามเณรอลงกรณ์ศรีนูเดช๑๑จองคำลำปาง๒๘๕๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๑.พระอัครวัฒน์ฐานรโตเผ่าฐาปนพงศ์๒๙จองคำลำปาง๔๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๒.สามเณรวิชากรศรไชย๑๗จองคำลำปาง๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๓.สามเณรสรัลเทียมทะนงค์๑๗จองคำลำปาง๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๔.สามเณรอภิสิทธิ์บุญมาหล้า๑๗จองคำลำปาง๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๕.สามเณรอำนวยมนตะราช๑๗จองคำลำปาง๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๖.สามเณรโกศลพระสุวรรณ๑๖จองคำลำปาง๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๗.สามเณรโกสินทร์ฝ่ายพลแสน๑๖จองคำลำปาง๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๘.สามเณรวรินทรพะโน๑๖จองคำลำปาง๔๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๙.สามเณรอานนท์แสนทวีสุข๑๖จองคำลำปาง๔๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๐.สามเณรปฏิพัฒน์ท่าเข๑๕จองคำลำปาง๔๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๑.สามเณรธนพลผิวคำ๑๕จองคำลำปาง๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๒.สามเณรอภิเดชคำไพย์๑๕จองคำลำปาง๔๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๓.สามเณรกิตติชัยผานุช๑๔จองคำลำปาง๔๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๔.สามเณรณัฐวุฒิทองจันทร์๑๔จองคำลำปาง๔๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๕.สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์๑๔จองคำลำปาง๔๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๖.สามเณรไมตรีภูมิประหมัน๑๔จองคำลำปาง๔๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๗.สามเณรวีระจินดากุล๑๔จองคำลำปาง๔๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๘.สามเณรวีระชัยอิ้มพิมพ์๑๔จองคำลำปาง๔๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๙.สามเณรศรนฤทธิ์มูลเงิน๑๔จองคำลำปาง๔๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๐.สามเณรศรัณย์มูลเซอร์๑๔จองคำลำปาง๔๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๑.สามเณรสถาพรตะโคดม๑๔จองคำลำปาง๔๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๒.สามเณรสุรชัชสมศรี๑๔จองคำลำปาง๔๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๓.สามเณรณัฏฐพลจั่นฮวบ๑๔จองคำลำปาง๔๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๔.สามเณรรัฐศาสตร์อามาตมนตรี๑๔จองคำลำปาง๔๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๕.สามเณรสาธรภูยาทิพย์๑๔จองคำลำปาง๔๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๖.สามเณรผดุงเกียรติธนกิตติ์วรวิบูล๑๓จองคำลำปาง๔๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๗.สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารี๑๓จองคำลำปาง๔๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๘.สามเณรกิตติพงษ์กุลฉวะ๑๓จองคำลำปาง๔๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๙.สามเณรอภิสิทธิ์สามพิมพ์๑๓จองคำลำปาง๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๐.สามเณรณัฐพงศ์ทองโบก๑๖จองคำลำปาง๑๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๑.สามเณรธีรชัยแพงชาติ๑๖จองคำลำปาง๑๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๒.สามเณรวัชรากรหลงหนองบัว๑๕จองคำลำปาง๑๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๓.สามเณรทัตพงศ์สระหอม๑๕จองคำลำปาง๑๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๔.สามเณรกันหาใจอยู่๑๔จองคำลำปาง๑๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๕.สามเณรคณิศรพันธุ๑๔จองคำลำปาง๑๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๖.สามเณรสิทธิกรพระสูงเนิน๑๔จองคำลำปาง๑๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๗.สามเณรอิทธิภพแสนทวีสุข๑๔จองคำลำปาง๑๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๘.สามเณรภาณุพงศ์เตปิลัย๑๔จองคำลำปาง๑๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๙.สามเณรธีรภัทธผาดนอก๑๓จองคำลำปาง๑๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๐.สามเณรธีระวัฒน์มาเบ้า๑๓จองคำลำปาง๑๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๑.สามเณรสุพจน์ทวีผล๑๓จองคำลำปาง๑๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๒.สามเณรอานุภาพพูนกลาง๑๓จองคำลำปาง๑๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๓.สามเณรทิวามนขุนทด๑๘จองคำลำปาง๒๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๔.สามเณรพิษณุแพงสีทา๑๘จองคำลำปาง๒๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๕.สามเณรอิทธิพลยะภักดี๑๗จองคำลำปาง๒๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๖.สามเณรสินธุแซ่พากู่๑๗จองคำลำปาง๒๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๗.สามเณรธนพลพรหมวงศ์๑๖จองคำลำปาง๒๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๘.สามเณรพิทักษ์พงษ์โคตรชัยยา๑๖จองคำลำปาง๒๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๙.สามเณรชลธีศิลาจารย์๑๖จองคำลำปาง๒๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๐.สามเณรณัฐพลนิสัยตรง๑๖จองคำลำปาง๒๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๑.สามเณรทศพรสีสุวะ๑๖จองคำลำปาง๒๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๒.สามเณรอานนท์เสน่ห์ดี๑๖จองคำลำปาง๒๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๓.สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัย๑๕จองคำลำปาง๒๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๔.สามเณรพิษณุรกไพร๑๕จองคำลำปาง๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๕.สามเณรอนุวัฒน์คูณแก้ว๑๕จองคำลำปาง๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๖.สามเณรจิรายุแพงสีทา๑๕จองคำลำปาง๒๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๗.สามเณรอัครเดชพันชารี๑๕จองคำลำปาง๒๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๘.สามเณรกิตติชัยสาปัดสี๑๕จองคำลำปาง๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๙.สามเณรคมพิพัฒน์อิ่มสนิท๑๕จองคำลำปาง๒๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๐.สามเณรชญานินบุตดีหล้า๑๕จองคำลำปาง๒๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๑.สามเณรอดิศรเอกราชา๑๕จองคำลำปาง๒๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๒.สามเณรอาริยะสีโนนม่วง๑๕จองคำลำปาง๒๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๓.สามเณรโอปอชัยรัมย์๑๕จองคำลำปาง๒๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๔.สามเณรวรรชนะเดือยพิมพ์๑๔จองคำลำปาง๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๕.สามเณรอำพลฉิมจารย์๑๔จองคำลำปาง๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๖.สามเณรวิชญ์ภาสตรางา๑๓จองคำลำปาง๔๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๗.สามเณรจิระนันท์คำสุณี๑๘จองคำลำปาง๑๓๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๘.สามเณรมนตรีสิงเสนา๑๘จองคำลำปาง๑๓๙ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๙.สามเณรยุทธพงษ์ทีอุทิศ๑๘จองคำลำปาง๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๐.สามเณรชัยชนะแสนปาง๑๗จองคำลำปาง๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๑.สามเณรธนพนธ์จันทร์จม๑๖จองคำลำปาง๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๒.สามเณรนัทวุฒิสายทะเล๑๖จองคำลำปาง๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๓.สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปา๑๕จองคำลำปาง๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๔.สามเณรเฉลิมชัยไขโพธิ์๑๘จองคำลำปาง๓๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๕.สามเณรธีรศักดิ์เพชรเครือ๑๖จองคำลำปาง๓๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๖.สามเณรปริญญาปวนทา๑๕จองคำลำปาง๓๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๗.สามเณรรัตนพลมะลิซ้อน๒๐จองคำลำปาง๑๘๒ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๓๘.สามเณรสุทัศน์หินซุย๑๙จองคำลำปาง๑๘๓ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๓๙.สามเณรเสรีย์บัวสด๑๘จองคำลำปาง๑๘๔ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๐.สามเณรอานุภาพแสงดี๑๘จองคำลำปาง๑๘๕ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๑.สามเณรธนพลพันธ์โน๑๘จองคำลำปาง๑๘๖ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๒.สามเณรวีระวุฒิอินต๊ะ๑๘จองคำลำปาง๑๘๗ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๓.สามเณรวิภูเยี่ยมชื่น๑๗จองคำลำปาง๑๘๘ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๔.สามเณรเกรียงศักดิ์แสงทอง๑๗จองคำลำปาง๑๘๙ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๕.สามเณรวันชัยทูลธรรม๑๗จองคำลำปาง๑๙๐ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๖.สามเณรกิตติชัยโพธิจักร๑๗จองคำลำปาง๑๙๑ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๗.สามเณรสายธารแสงสุนทร๑๗จองคำลำปาง๑๙๒ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๘.สามเณรวรชัยพรภักดีวัฒนา๑๖จองคำลำปาง๑๙๓ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๙.สามเณรอนุสรณ์พูนกลาง๑๙จองคำลำปาง๘๒ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๐.สามเณรชลิตไหลลา๑๘จองคำลำปาง๘๓ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๑.สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม๑๘จองคำลำปาง๘๔ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๒.สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์๑๘จองคำลำปาง๘๕ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๓.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย๑๘จองคำลำปาง๘๖ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๔.สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม๑๙จองคำลำปาง๕๗ป.ธ.๘๒๕๕๗
๑๕๕.สามเณรสมยศดาทอง๑๙จองคำลำปาง๕๘ป.ธ.๘๒๕๕๗
๑๕๖.สามเณรธนวัฒน์วิเซีย๑๘จองคำลำปาง๕๙ป.ธ.๘๒๕๕๗
๑๕๗.พระมหานทีอิสฺสริโยภาโสธรรมขันธา๒๔จองคำลำปาง๒๐ป.ธ.๙๒๕๕๗