ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๒๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระภมรฐานิโยกนกโรจน์๓๕จองคำลำปาง๔๓๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.สามเณรศุภชัยมาสุข๑๙จองคำลำปาง๔๓๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.สามเณรเฉลิมพลหมุนทอง๑๕จองคำลำปาง๔๓๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.สามเณรเรืองเดชเสวิคาร๑๕จองคำลำปาง๔๓๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.สามเณรศตวรรษผลชื่น๑๕จองคำลำปาง๔๓๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.สามเณรอัครินทร์แสนกระจาย๑๕จองคำลำปาง๔๓๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.สามเณรอธิกรณ์ไชยนามน๑๕จองคำลำปาง๔๓๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.สามเณรณัฐนันท์คำแสวง๑๔จองคำลำปาง๔๓๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.สามเณรธนวัฒน์วงษ์กระนวน๑๔จองคำลำปาง๔๔๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.สามเณรมะโนทัยมุลละประจิตร๑๔จองคำลำปาง๔๔๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.สามเณรสุกฤตขอบทอง๑๔จองคำลำปาง๔๔๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.สามเณรคมกริชลาหัวโทน๑๓จองคำลำปาง๔๔๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.สามเณรณัฐพลยินทรัพย์๑๓จองคำลำปาง๔๔๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.สามเณรทรงพลคีลาวงค์๑๓จองคำลำปาง๔๔๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.สามเณรทรงยศรุ่งแสง๑๓จองคำลำปาง๔๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.สามเณรธนันท์ธรยศหนองทุ่ม๑๓จองคำลำปาง๔๔๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.สามเณรธนาวุฒิทิพย์ขุนทด๑๓จองคำลำปาง๔๔๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.สามเณรนิลเทพโพธิ์น้ำคำ๑๓จองคำลำปาง๔๔๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.สามเณรพชรพลจันทะผล๑๓จองคำลำปาง๔๕๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๐.สามเณรพณาการร้อย๑๓จองคำลำปาง๔๕๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๑.สามเณรวิษณุอยู่สุข๑๓จองคำลำปาง๔๕๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๒.สามเณรกรวิชญ์คงนวล๑๒จองคำลำปาง๔๕๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๓.สามเณรแจ๊คกี้บัวนาค๑๒จองคำลำปาง๔๕๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๔.สามเณรบรรณพตขวัญยืน๑๒จองคำลำปาง๔๕๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๕.สามเณรสมควรฝอยทอง๑๒จองคำลำปาง๔๕๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๖.สามเณรสุทธิพงษ์แสงชมภู๑๑จองคำลำปาง๔๕๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๗.สามเณรชาครสอนฤทธิ์๑๑จองคำลำปาง๑๕๗๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๘.สามเณรณัฐพันธ์เผ่าตัน๑๑จองคำลำปาง๑๕๗๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๙.สามเณรพันธกานต์สร้อยสน๑๑จองคำลำปาง๑๕๗๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๐.สามเณรอะติยะเผ่าตุ้ย๑๑จองคำลำปาง๑๕๗๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๑.สามเณรธัญฤทธิ์ศรีกระชา๑๐จองคำลำปาง๑๕๗๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๒.สามเณรสิทธิโชคเผ่ากันทะ๑๐จองคำลำปาง๑๕๗๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๓.พระอำนาจกนฺตสีโลงาหอม๒๕จองคำลำปาง๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๔.สามเณรอติชาติมะคะวรรณ์๑๙จองคำลำปาง๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๕.สามเณรณัฐพลขำพันธุ์๑๖จองคำลำปาง๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๖.สามเณรชญศักดิ์พุ่มทอง๑๕จองคำลำปาง๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๗.สามเณรคุณากรพรมเสนา๑๕จองคำลำปาง๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๘.สามเณรจิรายุบัวมาศ๑๕จองคำลำปาง๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๙.สามเณรจิรายุสโลมาแจ่ม๑๕จองคำลำปาง๔๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๐.สามเณรธนพลภารประสาท๑๕จองคำลำปาง๔๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๑.สามเณรพงษ์สันต์สมบูรณ์๑๕จองคำลำปาง๔๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๒.สามเณรเศรษฐนันท์จันทะรี๑๕จองคำลำปาง๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๓.สามเณรเอนกหอดขุนทด๑๕จองคำลำปาง๔๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๔.สามเณรวรัญญูถิ่นหลวง๑๕จองคำลำปาง๔๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๕.สามเณรชัยพรพระจันทร์๑๔จองคำลำปาง๔๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๖.สามเณรธงไชยดาทอง๑๔จองคำลำปาง๔๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๗.สามเณรณลธวัฒน์พลยุทธ๑๔จองคำลำปาง๔๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๘.สามเณรต่อพงศ์แก้วบุตร๑๔จองคำลำปาง๔๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๙.สามเณรธนวัตธรรมมา๑๔จองคำลำปาง๔๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๐.สามเณรพงศ์ภัคแสนขันธ์๑๔จองคำลำปาง๔๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๑.สามเณรวุฒิชัยชัยศิลป์๑๔จองคำลำปาง๔๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๒.สามเณรปรเมษรักษาบุญ๑๓จองคำลำปาง๔๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๓.สามเณรพงษ์เทวาชาวเหนือ๑๓จองคำลำปาง๔๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๔.สามเณรพรเพชรพันธ์เฉิดฉาย๑๓จองคำลำปาง๔๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๕.สามเณรเสงี่ยมแพงสีทา๑๓จองคำลำปาง๔๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๖.สามเณรปรเมศนิโกรถะ๑๖จองคำลำปาง๑๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๗.สามเณรเกียรติพลแก้วบุดดี๑๖จองคำลำปาง๑๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๘.สามเณรณัฐชัยสีทา๑๖จองคำลำปาง๑๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๙.สามเณรวรพจน์รัตนสันติ๑๔จองคำลำปาง๑๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๐.สามเณรอนพัทย์สืบสำราญ๑๔จองคำลำปาง๑๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๑.สามเณรธนภัทรสมรสมนตรี๑๓จองคำลำปาง๑๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๒.สามเณรวันชัยวิระษร๑๓จองคำลำปาง๑๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๓.สามเณรสันติภาพวรรณพงษ์๑๓จองคำลำปาง๑๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๔.สามเณรอภินันท์เกิดกุล๑๓จองคำลำปาง๑๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๕.สามเณรคมกริชอินต๊ะกุม๑๒จองคำลำปาง๑๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๖.สามเณรวิชากรศรไชย๑๘จองคำลำปาง๒๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๖๗.สามเณรอภิสิทธิ์บุญมาหล้า๑๘จองคำลำปาง๒๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๖๘.สามเณรอานนท์แสนทวีสุข๑๗จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๖๙.สามเณรณัฐพงศ์ทองโบก๑๗จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๐.สามเณรธีรชัยแพงชาติ๑๗จองคำลำปาง๒๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๑.สามเณรปฏิพัฒน์ท่าเข๑๖จองคำลำปาง๒๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๒.สามเณรธนพลผิวคำ๑๖จองคำลำปาง๒๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๓.สามเณรวัชรากรหลงหนองบัว๑๖จองคำลำปาง๒๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๔.สามเณรณัฐวุฒิทองจันทร์๑๕จองคำลำปาง๒๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๕.สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์๑๕จองคำลำปาง๒๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๖.สามเณรวีระจินดากุล๑๕จองคำลำปาง๒๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๗.สามเณรวีระชัยอิ้มพิมพ์๑๕จองคำลำปาง๒๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๘.สามเณรศรัณย์มูลเซอร์๑๕จองคำลำปาง๒๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๙.สามเณรสถาพรตะโคดม๑๕จองคำลำปาง๒๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๐.สามเณรสุรชัชสมศรี๑๕จองคำลำปาง๒๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๑.สามเณรณัฏฐพลจั่นฮวบ๑๕จองคำลำปาง๒๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๒.สามเณรสาธรภูยาทิพย์๑๕จองคำลำปาง๒๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๓.สามเณรกันหาใจอยู่๑๕จองคำลำปาง๒๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๔.สามเณรคณิศรพันธุ๑๕จองคำลำปาง๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๕.สามเณรสิทธิกรพระสูงเนิน๑๕จองคำลำปาง๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๖.สามเณรภาณุพงศ์เตปิลัย๑๕จองคำลำปาง๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๗.สามเณรผดุงเกียรติธนกิตติ์วรวิบูล๑๔จองคำลำปาง๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๘.สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารี๑๔จองคำลำปาง๒๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๙.สามเณรกิตติพงษ์กุลฉวะ๑๔จองคำลำปาง๒๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๐.สามเณรธีรภัทธผาดนอก๑๔จองคำลำปาง๒๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๑.สามเณรธีระวัฒน์มาเบ้า๑๔จองคำลำปาง๓๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๒.สามเณรสุพจน์ทวีผล๑๔จองคำลำปาง๓๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๓.สามเณรอานุภาพพูนกลาง๑๔จองคำลำปาง๓๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๔.สามเณรทิวามนขุนทด๑๙จองคำลำปาง๑๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๘
๙๕.สามเณรอิทธิพลยะภักดี๑๘จองคำลำปาง๑๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๘
๙๖.สามเณรธนพลพรหมวงศ์๑๗จองคำลำปาง๑๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๘
๙๗.สามเณรพิทักษ์พงษ์โคตรชัยยา๑๗จองคำลำปาง๑๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๘
๙๘.สามเณรชลธีศิลาจารย์๑๗จองคำลำปาง๑๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๘
๙๙.สามเณรณัฐพลนิสัยตรง๑๗จองคำลำปาง๑๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๐.สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัย๑๖จองคำลำปาง๑๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๑.สามเณรพิษณุรกไพร๑๖จองคำลำปาง๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๒.สามเณรอนุวัฒน์คูณแก้ว๑๖จองคำลำปาง๑๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๓.สามเณรจิรายุแพงสีทา๑๖จองคำลำปาง๑๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๔.สามเณรคมพิพัฒน์อิ่มสนิท๑๖จองคำลำปาง๑๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๕.สามเณรอาริยะสีโนนม่วง๑๖จองคำลำปาง๑๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๖.สามเณรอัครเดชพันชารี๑๖จองคำลำปาง๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๗.สามเณรกิตติชัยสาปัดสี๑๖จองคำลำปาง๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๐๘.พระมหาวันใหม่นรินฺโทภาโสสาระบูรณ์๒๑จองคำลำปาง๑๙๑ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๐๙.สามเณรจิระนันท์คำสุณี๑๙จองคำลำปาง๑๙๒ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๑๐.สามเณรมนตรีสิงเสนา๑๙จองคำลำปาง๑๙๓ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๑๑.สามเณรนัทวุฒิสายทะเล๑๗จองคำลำปาง๑๙๔ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๑๒.สามเณรธีรศักดิ์เพชรเครือ๑๗จองคำลำปาง๑๙๕ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๑๓.สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปา๑๖จองคำลำปาง๑๙๖ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๑๔.สามเณรเสรีย์บัวสด๑๙จองคำลำปาง๘๒ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๑๕.สามเณรอานุภาพแสงดี๑๙จองคำลำปาง๘๓ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๑๖.สามเณรวีระวุฒิอินต๊ะ๑๙จองคำลำปาง๘๔ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๑๗.สามเณรวิภูเยี่ยมชื่น๑๘จองคำลำปาง๘๕ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๑๘.สามเณรวันชัยทูลธรรม๑๘จองคำลำปาง๘๖ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๑๙.สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม๑๙จองคำลำปาง๕๑ป.ธ.๘๒๕๕๘
๑๒๐.สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์๑๙จองคำลำปาง๕๒ป.ธ.๘๒๕๕๘
๑๒๑.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย๑๙จองคำลำปาง๕๓ป.ธ.๘๒๕๕๘
๑๒๒.สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม๒๐จองคำลำปาง๓๖ป.ธ.๙๒๕๕๘
๑๒๓.สามเณรธนวัฒน์วิเซีย๑๙จองคำลำปาง๓๗ป.ธ.๙๒๕๕๘