ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระปราโมทย์กลฺยาณธมฺโมอนุมัติ๓๙๑๗จองคำลำปาง๕๙๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.สามเณรธีรภัทร์ดวงลาพิมพ์๑๕จองคำลำปาง๖๐๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.สามเณรศักดิ์ดาสุดางาม๑๔จองคำลำปาง๖๐๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.สามเณรธีรดนย์ประดับเภท๑๔จองคำลำปาง๖๐๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.สามเณรชนาธิปดีทุ่งน้อย๑๔จองคำลำปาง๖๐๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรพงศกรศรประสิทธิ์๑๔จองคำลำปาง๖๐๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรรัตธยุทธอินจงกล๑๔จองคำลำปาง๖๐๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.สามเณรทักษิณทิวาพัฒน์๑๓จองคำลำปาง๖๐๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรชัยวัฒน์ศิริวัฒน์๑๓จองคำลำปาง๖๐๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรพิทักษ์ใคร่นุ่นนา๑๓จองคำลำปาง๖๐๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรภาณุพงศ์เหนือกระโทก๑๓จองคำลำปาง๖๐๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.สามเณรณัฐพงศ์ประกายศรี๑๓จองคำลำปาง๖๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรธนากรสุรทิพย์มณี๑๓จองคำลำปาง๖๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรวีรวัฒน์ชัยเสริฐ๑๓จองคำลำปาง๖๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรวิศรุตโกศิริ๑๓จองคำลำปาง๖๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรคัมภีร์กรรณิวัน๑๓จองคำลำปาง๖๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.สามเณรยุทธนาปู่ห้วยพระ๑๓จองคำลำปาง๖๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.สามเณรฐิติพงค์จานเก่า๑๓จองคำลำปาง๖๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.สามเณรไชยภพอิ่มกลับ๑๓จองคำลำปาง๖๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.สามเณรธรรมนูญสาเส็ง๑๓จองคำลำปาง๖๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑.สามเณรพีรพัฒน์ปูนเข็ม๑๒จองคำลำปาง๖๑๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒.สามเณรก้องภพจันทะผล๑๒จองคำลำปาง๖๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓.สามเณรวสันต์สาเส็ง๑๒จองคำลำปาง๖๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔.สามเณรศิรพัศขุนศรี๑๒จองคำลำปาง๖๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕.สามเณรพรพิพัฒน์นิยาย๑๒จองคำลำปาง๖๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖.สามเณรชรัญทรศรประสิทธิ์๑๑จองคำลำปาง๖๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗.สามเณรกิตติทัศน์ออทอลาน๑๔จองคำลำปาง๑๖๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘.สามเณรธันวาอารีพงษ์๑๓จองคำลำปาง๑๖๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙.สามเณรสุทธิรักษ์บวรธิติภัค๑๒จองคำลำปาง๑๖๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐.พระเจริญพงษ์ขนฺตฺยุตฺตโรแก้วสีทอง๒๗จองคำลำปาง๒๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๑.พระณัฏฐพลโกวิโทภาโสไชยสาร๒๑จองคำลำปาง๒๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๒.สามเณรธนากรก๋าสม๒๐จองคำลำปาง๒๔๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๓.สามเณรทวีกันทะไชย๑๖จองคำลำปาง๒๔๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๔.สามเณรปณัฐกานต์กาติ๊บ๑๕จองคำลำปาง๒๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๕.สามเณรไพฑูรย์หมู่หล้า๑๔จองคำลำปาง๒๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๖.สามเณรฉัตรมงคลบุญทิพย์๑๓จองคำลำปาง๒๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๗.สามเณรกฤษฎาผายตากแดด๑๓จองคำลำปาง๒๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๘.สามเณรเสฏฐวุฒิวงษา๑๓จองคำลำปาง๒๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๙.สามเณรเจษฎาขุนทอง๑๑จองคำลำปาง๒๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๐.สามเณรนรเทพยาวุฒิ๑๗จองคำลำปาง๗๑๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๑.สามเณรคณิศรอินออน๑๗จองคำลำปาง๗๑๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๒.สามเณรวีรพลบุญสิทธิเสรี๑๖จองคำลำปาง๗๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๓.สามเณรเทวัญภูยาทิพย์๑๖จองคำลำปาง๗๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๔.สามเณรพูลเทพเด็ดเดี่ยว๑๕จองคำลำปาง๗๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๕.สามเณรอดิศักดิ์ธงยศ๑๔จองคำลำปาง๗๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๖.สามเณรณรงค์กรวงค์คำหูม๑๔จองคำลำปาง๗๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๗.สามเณรณัฐพลปรารมภ์๑๔จองคำลำปาง๗๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๘.สามเณรภูวดลชุมภู๑๔จองคำลำปาง๗๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๙.สามเณรราชันยะมงคล๑๔จองคำลำปาง๗๒๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๐.สามเณรเนมินธรอ่อนศิลา๑๔จองคำลำปาง๗๒๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๑.สามเณรนพปฎลอรชุน๑๔จองคำลำปาง๗๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๒.สามเณรทรงพลคตภูธร๑๓จองคำลำปาง๗๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๓.สามเณรธนากรณ์จอมนาสวน๑๓จองคำลำปาง๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๔.สามเณรนนธกรปราบศิริ๑๖จองคำลำปาง๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๕.สามเณรศุภโชคหลีพันธ์๑๖จองคำลำปาง๒๔๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๖.สามเณรอนุวัฒน์จันทะนะ๑๖จองคำลำปาง๒๔๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๗.สามเณรสมยศทูลธรรม๑๕จองคำลำปาง๒๔๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๘.สามเณรสุธิวาธิมาชัย๑๕จองคำลำปาง๒๔๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๙.สามเณรสุรชิตนามรักษา๑๕จองคำลำปาง๒๔๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๖๐.สามเณรณัฐวุฒิขัติยะ๑๕จองคำลำปาง๒๔๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๖๑.สามเณรปริญธรผลชุม๑๕จองคำลำปาง๒๔๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๖๒.สามเณรมงคลวงค์ใหญ่๑๕จองคำลำปาง๒๔๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๖๓.สามเณรธนกฤตอินกันหา๑๒จองคำลำปาง๒๔๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๖๔.สามเณรสุรภัคยอดสุนทร๑๔จองคำลำปาง๕๕๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๖๕.พระมหาณัฐพงษ์วิมาโนภาโสสายวงค์๒๑จองคำลำปาง๑๙๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๖๖.สามเณรทนงศักดิ์ร่มเย็น๑๗จองคำลำปาง๑๙๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๖๗.สามเณรสุมิพลสุขษา๑๖จองคำลำปาง๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๖๘.สามเณรบูรพาวิชัย๑๖จองคำลำปาง๒๐๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๖๙.สามเณรอภิวัฒน์รัตนวงศ์๑๔จองคำลำปาง๒๐๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๗๐.สามเณรทรงยศรุ่งแสง๑๗จองคำลำปาง๓๙๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๗๑.สามเณรเอนกหอดขุนทด๑๙จองคำลำปาง๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๖๒
๗๒.สามเณรเฉลิมพลหมุนทอง๑๙จองคำลำปาง๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๖๒
๗๓.สามเณรอธิกรณ์ไชยนามน๑๙จองคำลำปาง๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๖๒
๗๔.สามเณรธนันท์ธรยศหนองทุ่ม๑๗จองคำลำปาง๑๔๘ป.ธ.๖๒๕๖๒
๗๕.สามเณรพชรพลจันทะผล๑๗จองคำลำปาง๑๔๙ป.ธ.๖๒๕๖๒
๗๖.สามเณรวิษณุอยู่สุข๑๗จองคำลำปาง๑๕๐ป.ธ.๖๒๕๖๒
๗๗.สามเณรวันชัยวิระษร๑๗จองคำลำปาง๑๕๑ป.ธ.๖๒๕๖๒
๗๘.สามเณรคมกริชลาหัวโทน๑๗จองคำลำปาง๑๕๒ป.ธ.๖๒๕๖๒
๗๙.สามเณรบรรณพตขวัญยืน๑๖จองคำลำปาง๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๖๒
๘๐.พระมหาณัฐพลวายาโมภาโสนิสัยตรง๒๑จองคำลำปาง๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๖๒
๘๑.สามเณรคุณากรพรมเสนา๑๙จองคำลำปาง๑๐๓ป.ธ.๗๒๕๖๒
๘๒.สามเณรพรเพชรพันธ์เฉิดฉาย๑๗จองคำลำปาง๑๐๔ป.ธ.๗๒๕๖๒
๘๓.พระมหาทิวามานิโตภาโสมนขุนทด๒๓จองคำลำปาง๕๓ป.ธ.๘๒๕๖๒
๘๔.พระมหาอิทธิพลกุณฺฑโลภาโสยะภักดี๒๒จองคำลำปาง๕๔ป.ธ.๘๒๕๖๒
๘๕.สามเณรอนุวัฒน์คูณแก้ว๒๐จองคำลำปาง๕๕ป.ธ.๘๒๕๖๒
๘๖.สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์๑๙จองคำลำปาง๕๖ป.ธ.๘๒๕๖๒
๘๗.สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารี๑๘จองคำลำปาง๕๗ป.ธ.๘๒๕๖๒
๘๘.สามเณรสุพจน์ทวีผล๑๘จองคำลำปาง๕๘ป.ธ.๘๒๕๖๒
๘๙.พระมหาชลิตสญฺญโมภาโสไหลลา๒๓จองคำลำปาง๓๒ป.ธ.๙๒๕๖๒
๙๐.พระมหาวันชัยสาราณีโยภาโสทูลธรรม๒๒จองคำลำปาง๓๓ป.ธ.๙๒๕๖๒
๙๑.สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัย๒๐จองคำลำปาง๓๔ป.ธ.๙๒๕๖๒