ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระครูใบฎีกาวีรพงษ์ธมฺมิสฺสโรตรีพรเจริญ๓๖๑๓จองคำลำปาง๓๕๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.สามเณรเนติพงษ์สาโพลาย๑๖จองคำลำปาง๓๕๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.สามเณรพร้อมพงษ์โกสุม๑๓จองคำลำปาง๓๕๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.สามเณรพัชรพลไม้เมือง๑๓จองคำลำปาง๓๕๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.สามเณรวรชิตดีทุ่งน้อย๑๓จองคำลำปาง๓๕๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.สามเณรวิชญ์พลดาป้อม๑๓จองคำลำปาง๓๕๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.สามเณรอนุวัตรบุริขำ๑๓จองคำลำปาง๓๕๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.สามเณรอริย์ธัชบุญตอบ๑๓จองคำลำปาง๓๕๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๙.สามเณรชัยอนันต์ประทุมมา๑๑จองคำลำปาง๓๕๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๐.สามเณรธีรภัทร์ดวงลาพิมพ์๑๖จองคำลำปาง๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๑.สามเณรชนาธิปดีทุ่งน้อย๑๕จองคำลำปาง๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๒.สามเณรรัตธยุทธอินจงกล๑๕จองคำลำปาง๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๓.สามเณรสิงห์สรศักดิ์ไชชิน๑๔จองคำลำปาง๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๔.สามเณรทักษิณทิวาพัฒน์๑๔จองคำลำปาง๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๕.สามเณรณัฐพงศ์ประกายศรี๑๔จองคำลำปาง๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๖.สามเณรธนากรสุรทิพย์มณี๑๔จองคำลำปาง๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๗.สามเณรคัมภีร์กรรณิวัน๑๔จองคำลำปาง๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๘.สามเณรยุทธนาปู่ห้วยพระ๑๔จองคำลำปาง๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๙.สามเณรฐิติพงค์จานเก่า๑๔จองคำลำปาง๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๐.สามเณรธรรมนูญสาเส็ง๑๔จองคำลำปาง๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๑.สามเณรสีรักสีสมุด๑๔จองคำลำปาง๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๒.สามเณรพรพิพัฒน์นิยาย๑๓จองคำลำปาง๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๓.สามเณรชรัญทรศรประสิทธิ์๑๒จองคำลำปาง๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๔.สามเณรอัณวิศร์อรชุน๑๖จองคำลำปาง๑๘๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๕.สามเณรราชันยะมงคล๑๕จองคำลำปาง๑๘๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๖.สามเณรเนมินธรอ่อนศิลา๑๕จองคำลำปาง๑๘๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๗.สามเณรนพปฎลอรชุน๑๕จองคำลำปาง๑๘๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๘.สามเณรสุธิวาธิมาชัย๑๖จองคำลำปาง๑๕๙ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๙.สามเณรสุรชิตนามรักษา๑๖จองคำลำปาง๑๖๐ป.ธ.๕๒๕๖๓
๓๐.สามเณรมงคลวงค์ใหญ่๑๖จองคำลำปาง๑๖๑ป.ธ.๕๒๕๖๓
๓๑.สามเณรทนงศักดิ์ร่มเย็น๑๘จองคำลำปาง๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๒.สามเณรสุมิพลสุขษา๑๗จองคำลำปาง๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๓.สามเณรบูรพาวิชัย๑๗จองคำลำปาง๒๐๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๔.สามเณรอภิวัฒน์รัตนวงศ์๑๕จองคำลำปาง๒๐๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๕.สามเณรคมกริชลาหัวโทน๑๘จองคำลำปาง๑๐๗ป.ธ.๗๒๕๖๓
๓๖.สามเณรคุณากรพรมเสนา๒๐จองคำลำปาง๕๔ป.ธ.๘๒๕๖๓
๓๗.สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์๒๐จองคำลำปาง๔๕ป.ธ.๙๒๕๖๓
๓๘.สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารี๑๙จองคำลำปาง๔๖ป.ธ.๙๒๕๖๓
๓๙.สามเณรสุพจน์ทวีผล๑๙จองคำลำปาง๔๗ป.ธ.๙๒๕๖๓