ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระพันธ์ศักดิ์ปภสฺสโรภู่รอด๔๒๑๗จากแดงสมุทรปราการ๒๔๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.พระสุเทพกิตฺติปาโลจันทร์วงศ์๔๗จากแดงสมุทรปราการ๒๔๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.พระจรุณจารุวณฺโณวุฒิ๓๐จากแดงสมุทรปราการ๒๔๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.พระสุวิทย์ปิยธมฺโมใจจุ้ม๓๗จากแดงสมุทรปราการ๒๔๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.พระณัฏฐนิชสีลานนฺโทเจียมจิตร๒๑จากแดงสมุทรปราการ๒๔๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.สามเณรตีแงต๒๒จากแดงสมุทรปราการ๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.พระทองแสงปภสฺสโรสีดำ๔๓๑๕จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.พระวุฒิพงษ์สุตาคโมศรีมณี๓๗๑๔จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.พระพรพิพัฒน์อธิจิตฺโตผาวันดี๓๗๑๐จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.พระธนัญชัยเตชปญฺโญสุกใส๓๓จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.พระนิคมอติวิโรเรืองศรี๓๗จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.พระหนูรักษ์ตปคุโณโพธิ์รัตน์๓๑จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.พระฟูกิจชุติปญฺโญเจริญวงษ์๓๐จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.พระขวัญโดมปสนฺนจิตฺโตธนะสีลังกูร๓๔จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.พระสมเกียรติวรเมโธบรรดาศักดิ์๒๙จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.พระเอกนาโคธรรมวงสา๒๙จากแดงสมุทรปราการ๑๔๓๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.พระมงคลรัตน์กนฺตสีโลลำพูน๓๒จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.พระพรชัยเมธิโกมาลัย๓๒จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.พระประยัตย์ชยปุตฺโตชัยพูน๓๕จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๐.พระชายนาโคป้อมอุดม๒๓จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๑.พระพิทักษ์พงษ์คุณวีโรปุณสังข์๓๐จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๒.พระศราวุธสมนฺตปาสาทิโกสุวรรณเวียง๒๑จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๓.พระภัทร์ธีนันท์ติสฺสวํโสสวัสดิสาร๔๓จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๔.พระสุนทรสุนฺทโรสะผาย๓๒จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๕.สามเณรปฏิภาณอัครวรคุณ๑๒จากแดงสมุทรปราการ๑๔๔๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๖.พระเดชณรงค์วิสุทฺธิจิตฺโตสีดาวงศ์๒๗จากแดงสมุทรปราการ๑๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๗.พระโทนีนาโคแสงสุลิน๒๕จากแดงสมุทรปราการ๑๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๘.พระจันทาขนฺติโกพระสว่าง๔๑๒๑จากแดงสมุทรปราการ๑๐๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๙.พระสาวุฒิ์วชิรธมฺโมวาก๓๔๑๒จากแดงสมุทรปราการ๑๐๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๐.พระคุนธีมภทฺทปญฺโญฑุน๓๒๑๐จากแดงสมุทรปราการ๑๐๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๑.พระโชติสาสนโชโตหัว๓๒จากแดงสมุทรปราการ๑๐๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๒.พระสังคีตสงฺคีตวโรโบษกรนัฏ๒๙จากแดงสมุทรปราการ๑๐๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๓.พระนรวัฒน์อภิวฑฺฒโนคันธารส๔๖จากแดงสมุทรปราการ๑๐๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๔.พระวีระศักดิ์ฐิตคุโณศรวิชัย๓๔จากแดงสมุทรปราการ๑๐๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๕.พระกึมเสราะสารานนฺโทสึม๒๙จากแดงสมุทรปราการ๑๐๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๖.พระธีรวัฒน์โอภาโสเงาทอง๒๒จากแดงสมุทรปราการ๑๐๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๗.พระมหาบุญเจิดกุสลจิตฺโตนนทรัตน์๓๗จากแดงสมุทรปราการ๒๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๘.พระมหาวิทยากตธมฺโมอุปัชฌาย์๓๑จากแดงสมุทรปราการ๒๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๙.สามเณรจินจิ๒๑จากแดงสมุทรปราการ๒๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๐.พระมหาปรีชาธมฺมทีโปสังกะสี๔๕๑๔จากแดงสมุทรปราการ๕๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๑.พระมหากฤตย์กิตฺติญาโณเกตุเพ็ชร๓๘๑๐จากแดงสมุทรปราการ๕๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๒.พระมหาวินัยวินโยขุมกระโทก๔๗จากแดงสมุทรปราการ๕๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๓.พระมหาทรงพลรตนโชโตแซ่คู๒๓จากแดงสมุทรปราการ๕๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๔.พระมหาเนือตโถปิยสีโลเสียง๒๖จากแดงสมุทรปราการ๕๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๕.พระมหากีรติธีรปญฺโญศรีวัฒนา๔๗๑๖จากแดงสมุทรปราการ๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๖.พระมหาดอนเตชธมฺโมมังประโคน๓๖๑๓จากแดงสมุทรปราการ๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๕๘
๔๗.พระมหาสินชัยกนฺตสีโลลิมป์พัฒนสิน๕๑จากแดงสมุทรปราการ๑๕๔ป.ธ.๖๒๕๕๘
๔๘.พระมหาคิมหันต์สุทฺธธมฺโมเจ้า๓๐จากแดงสมุทรปราการ๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๕๘
๔๙.พระมหาขรรณ์ชัยเขมปญฺโญรักษ์ศิริ๔๒จากแดงสมุทรปราการ๑๕๖ป.ธ.๖๒๕๕๘
๕๐.พระมหาไพบูลย์จารุวณฺโณโสภา๓๖๑๓จากแดงสมุทรปราการ๗๓ป.ธ.๗๒๕๕๘
๕๑.พระมหาพิเชษฐ์เตชธมฺโมนกเทศ๓๗๑๖จากแดงสมุทรปราการ๓๒ป.ธ.๙๒๕๕๘