ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระกำพลสีลคุโณชุ่มชูจันทร์๔๐จากแดงสมุทรปราการ๒๘๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.พระสมรอนคุตฺตธมฺโมเจ้าสุท๒๔จากแดงสมุทรปราการ๒๘๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.พระสมพงษ์ปุญฺญวํโสโชติพันธุ์วิทยากุล๕๗จากแดงสมุทรปราการ๒๘๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.พระจ่อยอนุตฺตโรพันธวงศ์๒๐จากแดงสมุทรปราการ๑๓๒๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.พระฟูกิจชุติปญฺโญเจริญวงษ์๓๑จากแดงสมุทรปราการ๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖.พระสุนทรสุนฺธโรสะผาย๓๓จากแดงสมุทรปราการ๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗.พระสุวิทย์ปิยธมฺโมใจจุ้ม๓๗จากแดงสมุทรปราการ๑๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๘.พระหนูรักษ์ตปคุโณโพธิ์รัตน์๓๒จากแดงสมุทรปราการ๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๙.พระเอกนาโคธรรมวงสา๓๐จากแดงสมุทรปราการ๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๐.พระจรุณจารุวณฺโณวุฒิ๓๑จากแดงสมุทรปราการ๔๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๑.พระมงคลรัตน์กนฺตสีโลลำพูน๓๓จากแดงสมุทรปราการ๔๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๒.พระพรชัยเมธิโกมาลัย๓๓จากแดงสมุทรปราการ๔๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๓.พระประยัตย์ชยปุตฺโตชัยพูน๓๖จากแดงสมุทรปราการ๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๔.สามเณรวิวิตธารสนธยา๑๖จากแดงสมุทรปราการ๔๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๕.พระมหาสาวุฒิ์วชิรธมฺโมวาก๓๕๑๓จากแดงสมุทรปราการ๑๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๖.พระมหาสุมนพุทฺธิสาโรฌูก๓๕จากแดงสมุทรปราการ๑๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๗.พระมหาเดชณรงค์วิสุทฺธิจิตฺโตสีดาวงศ์๒๗จากแดงสมุทรปราการ๑๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๘.พระมหาพิษณุวรมงฺคโลแก้วจันดี๒๕จากแดงสมุทรปราการ๑๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๙.พระมหาโทนีนาโคแสงสุลิน๒๕จากแดงสมุทรปราการ๑๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๐.พระมหาวีระศักดิ์ฐิตคุโณศรวิชัย๓๔จากแดงสมุทรปราการ๑๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๑.พระมหากึมเสราะสารานนฺโทสึม๒๙จากแดงสมุทรปราการ๑๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๒.พระมหาธีรวัฒน์โอภาโสเงาทอง๒๒จากแดงสมุทรปราการ๑๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๓.พระมหาสุทธิญาณสุทฺโธศรีสุวรรณ๔๗๑๘จากแดงสมุทรปราการ๑๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๔.พระมหาวัชรินทร์ปญฺญาพโลกอสันเทียะ๓๘๑๑จากแดงสมุทรปราการ๑๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๕.พระมหาทรงพลรตนโชโตแซ่คู๒๔จากแดงสมุทรปราการ๑๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๖.พระมหาเนือตโถปิยสีโลเสียง๒๗จากแดงสมุทรปราการ๑๖๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๗.สามเณรจินจิ๒๒จากแดงสมุทรปราการ๑๖๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๘.พระมหาณรงค์กิตฺติญาโณศรีวิเศษ๕๒๑๙จากแดงสมุทรปราการ๔๐๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๙.พระมหาบุญเจิดกุสลจิตฺโตนนทรัตน์๓๘จากแดงสมุทรปราการ๔๐๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๓๐.พระมหากฤตย์กิตฺติญาโณเกตุเพ็ชร๓๙๑๑จากแดงสมุทรปราการ๔๐๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๓๑.พระมหากีรติธีรปญฺโญศรีวัฒนา๔๘๑๗จากแดงสมุทรปราการ๑๒๓ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๒.พระมหานันทสิทธิ์สิทฺธินนฺโทสัตย์สิทตพงษ์๓๕จากแดงสมุทรปราการ๑๒๔ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๓.สามเณรปิยะวัฒน์เปรมานุพันธ์๑๗จากแดงสมุทรปราการ๑๒๕ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๔.พระมหาณัฐพลกลฺยาณธมฺโมเกิดผล๓๕๑๖จากแดงสมุทรปราการ๗๗ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๕.พระมหาชัยพรเขมาภิรโตเกษแก้ว๓๖๑๒จากแดงสมุทรปราการ๗๘ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๖.พระมหาคิมหันต์สุทฺธธมฺโมเจ้า๓๑จากแดงสมุทรปราการ๗๙ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๗.พระมหากฤษดาโอภาโสวารัมย์๓๕๑๕จากแดงสมุทรปราการ๒๙ป.ธ.๙๒๕๕๙
๓๘.พระมหาทรงชัยอคฺคปญฺโญชัยอินทร์๓๖๑๕จากแดงสมุทรปราการ๓๐ป.ธ.๙๒๕๕๙