ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระมหาสมชายอธิปญฺโญทองสุข๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๓
๒.พระมหาดอกรักปิยสีโลเพ็ชรมา๒๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๓
๓.พระมหาสถาพรสุทฺธิเมธีข้อค้า๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๓
๔.สามเณรอภิชัยเวียงอินทร์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๓
๕.สามเณรสุรชัยแก้วลอย๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๖.สามเณรสุวิมลสุขหนู๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗.สามเณรอาคมตรีเมฆ๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘.สามเณรสท้านโทชาติ๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๓
๙.สามเณรเฉลิมวิชาธรรม๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๓
๑๐.สามเณรทองพูนพานา๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๓
๑๑.พระมหาจำนงค์อินฺทปญฺโญถาวรศรี๓๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๓
๑๒.พระมหาศรณชัยมหาปุญฺโญการะเวก๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๓
๑๓.พระมหาเกียรติขจรอภิวณฺโณอะสงค์๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๓
๑๔.พระมหาบังเอิญโชติปญฺโญสว่างพื้น๓๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๓
๑๕.พระมหาธนิตขนฺติโกศรีศิริโรจนากร๓๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๓
๑๖.พระมหาอำนวยจิรสุโภประสมกิจ๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๓
๑๗.พระมหามนรักกตปุญฺโญพรมอ่อน๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๓
๑๘.สามเณรโกมิลนรักษ์มาก๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๓
๑๙.สามเณรเต็นหาญเสมอ๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๐.สามเณรเจียงช่วยสุมาน๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๑.สามเณรสุนทรทะนันไชย๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๒.พระมหาเอื้อปริปุณฺโณปัญญาโรจน์สุข๓๒๑๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๓
๒๓.พระมหาสมโภชน์ฐานสมฺปนฺโนเหมือนใจ๓๒๑๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๓
๒๔.พระมหาวีระวีรญาโณโคแจ่มสุวรรณ์๓๐๑๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๓
๒๕.พระมหาวิรัตน์อาจารสุโภสุวรรณโชติ๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๓
๒๖.พระมหาสมศักดิ์ปญฺญาวชิโรคำทรัพย์๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๓
๒๗.พระมหาสมจิตรสติสมฺปนฺโนคำดี๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๓
๒๘.พระมหาบวรธีรจาโรผางจันดา๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๓
๒๙.พระมหานครจรณธมฺโมเพชรหมื่นไวย๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๐.พระมหาพรานพุทฺธรกฺขิโตจรเด็จ๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๑.พระมหาสุชาติกาญฺจนโชติลิ้นทอง๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๒.สามเณรศึกษาทองดวง๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๓.สามเณรไพโรจน์ศรีเมฆ๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๔.สามเณรปกรณ์จัดไธสง๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๕.สามเณรวัฒนาโลสันตา๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๖.สามเณรสุริยาสุขเขต๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๗.พระมหาสามารถโชติปญฺโญแพรศิริ๓๐๑๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๓
๓๘.พระมหาชลอฐิตธมฺโมสาโรจน์๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๓
๓๙.พระมหาสนั่นอุตฺตมเสฏโฐประเสริฐ๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๐.พระมหาบุญเลิศกิตฺติอคฺโควิวรรณ์๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๑.พระมหาจำนงค์นวงฺกุโรนวนิยม๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๒.สามเณรอาคมรัตนวงศ์๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๓.สามเณรประจักรคุณุ๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๔.พระมหาสุพจน์ฐิตชวโนคนไว๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๕.พระมหาพิเชตกิตฺติวุฑฺโฒธีระวัฒน์๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๖.พระมหาประทีปอภิวฑฺฒโนแถวพันธุ์๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๗.พระมหาทองสุขสุภโรแสงดาว๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๘.พระมหาสมศักดิ์สกฺกธีโรพึ่งพวก๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๙.สามเณรพิชิตชัยบุญเคน๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๓
๕๐.สามเณรสมคิดหินนอก๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๓
๕๑.พระมหาอภิชัยอิสฺสรเมธีอภิวัฒน์วุฒิกุล๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๓