ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรบุญเสริมเพียรผักแว่น๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๔
๒.สามเณรสันติบุตรจันทร์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๔
๓.สามเณรไพสินป้องภา๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๔
๔.สามเณรชัชวาลย์วงษ์ศิริ๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๔
๕.สามเณรช่วยบุญเต็ม๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๔
๖.สามเณรสมศักดิ์แดนประกรณ์๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๗.สามเณรสายัณห์ดมประโคน๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๔
๘.พระมหาสมชายอธิปญฺโญทองสุข๓๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๔
๙.พระมหาดอกรักปิยสีโลเพ็ชรมา๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๐.พระมหาพรชัยกิตฺติปญฺโญฮั่นปุดโจ๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๑.พระมหาสถาพรสุทฺธิเมธีข้อค้า๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒.พระมหาศุภกรปุญฺญสิริกิลาวิทย์๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๓.สามเณรอภิชัยเวียงอินทร์๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๔.สามเณรสุรชัยแก้วลอย๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๕.สามเณรนันทกรณ์สิริดี๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๖.สามเณรอาคมตรีเมฆ๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๗.สามเณรบุญค้ำดีสุขสาม๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๘.สามเณรสุริยาศิริวงษ์๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๙.สามเณรสุวรรณวรรณทวี๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๖ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๐.สามเณรสท้านโทชาติ๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๗ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๑.สามเณรเฉลิมวิชาธรรม๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๒.สามเณรทองพูนพานา๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๓.สามเณรธีระวุฒิภูแดนแก่ง๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๔.พระมหาเกียรติขจรอภิวณฺโณอะสงค์๓๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๔
๒๕.พระมหาธนิตขนฺติโกศรีศิริโรจนากร๓๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๔
๒๖.พระมหาอำนวยจิรสุโภประสมกิจ๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๔
๒๗.พระมหาวิจิตรอภิญาโณเรืองศรี๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๔
๒๘.พระมหาวุฒิชัยชยวุฑฺโฒนาอุดม๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๔
๒๙.พระมหาอภินันท์อภิวฑฺฒโนไวยะเลิศ๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๐.พระมหาสิทธิเมธสิทฺธิเมโธนาสำแดง๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๑.สามเณรราเชนทร์บ้านเกาะใต้๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๒.สามเณรไพบูลย์ภูลายยาว๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๓.สามเณรสุนทรทะนันไชย๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๔.พระมหาเอื้อปริปุณฺโณปัญญาโรจน์สุข๓๓๑๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๔
๓๕.พระมหาวีระวีรญาโณวรานุสรณ์๓๑๑๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๔
๓๖.พระมหาวิรัตน์อาจารสุโภสุวรรณโชติ๓๐๑๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๔
๓๗.พระมหาสมจิตรสติสมฺปนฺโนดำดี๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๔
๓๘.พระมหาวิชัยชยวโรคะมิ๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๔
๓๙.พระมหาธนาวุฒิธนวุฑฺโฒลาสแดง๒๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๐.พระมหาประทุมฐานวโรชูจันทร์๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๑.พระมหานครจรณธมฺโมเพชรหมื่นไวย๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๒.พระมหาทรงยศยสธารีสุดยอด๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๓.พระมหาสุชาติกาญฺจนโชติลิ้นทอง๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๔.พระมหาอาทิตย์โอภาโสเฮ่งเพ็ง๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๕.สามเณรศึกษาทองดวง๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๖.สามเณรปกรณ์จัดไธสง๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๗.สามเณรสุริยาสุขเขต๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๘.สามเณรสุนันท์พรรคพรหม๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๙.พระมหาวัฒนาวีรปุญฺโญพึ่งชื่น๓๔๑๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๔
๕๐.พระมหาพิเชตกิตฺติวุฑฺโฒธีระวัฒน์๒๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๔
๕๑.พระมหาสุพจน์ฐิตชวโนคนไว๒๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๔
๕๒.สามเณรสมคิดหินนอก๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๔
๕๓.สามเณรพิชิตชัยบุญเคน๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๔