ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระดำรงค์ฤทธิ์นราสโภสิงหเรศร์๓๗ชัยมงคลชลบุรี๑๐๔๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.พระสมพงษ์วชิโรเกษรพุด๓๘ชัยมงคลชลบุรี๑๐๔๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.พระสรายุธสารธมฺโมอารอบ๓๘ชัยมงคลชลบุรี๑๐๔๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.พระวิกรปวโรพนมศักดิ์๓๕ชัยมงคลชลบุรี๑๐๔๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.พระสมจิตร์สมจิตฺโตแสวงหาทรัพย์๔๔ชัยมงคลชลบุรี๑๐๔๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.พระธนกฤตปญฺญาพโลบุญจันสี๓๙ชัยมงคลชลบุรี๑๐๔๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.สามเณรคมศักดิ์อันทะเลื่อน๑๔ชัยมงคลชลบุรี๑๐๔๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.สามเณรทนงศักดิ์พิมพะ๑๔ชัยมงคลชลบุรี๑๐๕๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.พระชูชีพกิจฺจสาโรสะครรัมย์๕๕ชัยมงคลชลบุรี๑๗๒๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.สามเณรทักษ์ดนัยผาสุข๑๔ชัยมงคลชลบุรี๑๗๒๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรอภินันท์จันเพ็ง๑๖ชัยมงคลชลบุรี๒๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๒.สามเณรวีรพงศ์เจนจัดการ๑๖ชัยมงคลชลบุรี๒๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๓.พระวีรศักดิ์ธมฺมวโรเก่งกิตติกร๓๐ชัยมงคลชลบุรี๕๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๔.พระบุญฤทธิ์จนฺทธมฺโมใจกว้าง๒๖ชัยมงคลชลบุรี๕๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๕.พระพุฒิชัยวุฒิชโยสุธรรมชา๓๐ชัยมงคลชลบุรี๕๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๖.พระนิกรอาภากโรกาลมูล๓๖ชัยมงคลชลบุรี๕๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๗.พระสมบัติมหาวีโรศรีทองสุข๓๓ชัยมงคลชลบุรี๕๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๘.สามเณรอมรเทพเพ็งศรี๑๗ชัยมงคลชลบุรี๕๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๙.พระมหาบุญทัยปภสฺสโรรสหอม๔๒๑๒ชัยมงคลชลบุรี๔๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๐.พระมหาบรรจบสุนฺทโรดวงธรรมมา๔๔ชัยมงคลชลบุรี๔๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๑.พระมหาประยุตร์ฐิตเมโธถิ่นแก้ว๓๗ชัยมงคลชลบุรี๔๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๒.พระมหาอรุโณทัยอนุจารีไชยสุวรรณ๓๑ชัยมงคลชลบุรี๔๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๓.พระมหาศตวรรษฐิตจิตฺโตชูไทย๒๒ชัยมงคลชลบุรี๖๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๔.พระมหาอัศวินฐานุตฺตโรแก้วใส๒๙ชัยมงคลชลบุรี๒๖๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๕.พระมหาณัฐธัญเขมกาโมโยคิกานนท์๔๔ชัยมงคลชลบุรี๒๖๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๖.สามเณรบุญเกิดคำมงคล๒๑ชัยมงคลชลบุรี๒๖๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๗.สามเณรกฤตกรเขียวมนต์๑๘ชัยมงคลชลบุรี๒๖๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๘.พระมหาสุวิทย์ฐานิสฺสโรหมื่นคำยอง๔๑ชัยมงคลชลบุรี๔๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๙.พระมหาบรรจงกิตฺติปาโลผารัตน์๓๙ชัยมงคลชลบุรี๔๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๓๐.พระมหาพิเชษฐ์มหาวีโรเขียวมนต์๒๕ชัยมงคลชลบุรี๔๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๓๑.พระมหาไพบูลย์สิริวฑฺโฒสุวรรณโชติ๓๕๑๖ชัยมงคลชลบุรี๑๘๘ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๒.พระมหาสุนันท์สุจิตฺโตพลอาจ๕๑ชัยมงคลชลบุรี๑๘๙ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๓.พระมหาชาคริตชาคโรสำรอง๔๒ชัยมงคลชลบุรี๑๙๐ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๔.สามเณรภานุมาลาหอมชัยมงคลชลบุรี๑๙๑ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๕.พระมหาเมธาสิทธิ์จกฺกวโรไชยภักดี๓๘๑๐ชัยมงคลชลบุรี๑๑๗ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๖.พระมหาเสน่ห์สิริปญฺโญมากผล๔๓ชัยมงคลชลบุรี๑๑๘ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๗.พระมหาจรินทรจนฺทโชโตเมืองใย๒๘ชัยมงคลชลบุรี๑๑๙ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๘.พระมหาวิศรุตวิสุทฺธิเมธีตุ้ยมา๒๘ชัยมงคลชลบุรี๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๙.พระมหาณัฐพลฐานเมธีเทศชาลี๒๕ชัยมงคลชลบุรี๑๒๑ป.ธ.๗๒๕๕๙
๔๐.พระมหาอนุชาขนฺติวิญฺญูแสงแก้ว๒๕ชัยมงคลชลบุรี๑๒๒ป.ธ.๗๒๕๕๙
๔๑.พระมหาวันชัยธมฺมชโยดิษสง๒๔ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓ป.ธ.๗๒๕๕๙
๔๒.พระมหาวีระสิทธิ์ธมฺมธโรแปงทับ๓๙๑๗ชัยมงคลชลบุรี๒๘ป.ธ.๘๒๕๕๙
๔๓.พระมหาสัทศาสตร์ถาวรจิตฺโตนาทา๓๓ชัยมงคลชลบุรี๒๙ป.ธ.๘๒๕๕๙
๔๔.พระมหาสิงหาอาภสฺสโรไข่อำพร๒๔ชัยมงคลชลบุรี๔๒ป.ธ.๙๒๕๕๙