ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมพลกิตฺติโสภโณโห้สุวรรณ๓๓ชัยมงคลชลบุรี๑๒๖๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.พระอภินันท์สิริชโยศักดิ์ศรี๔๕ชัยมงคลชลบุรี๑๒๖๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.พระเด่นพงษ์ธีรจิตฺโตหงษ์สุวรรณ๔๒ชัยมงคลชลบุรี๑๒๖๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.พระแก้วประสิทธ์สุวินโยมีทรัพย์ไชย๔๒ชัยมงคลชลบุรี๑๒๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.พระดิษณ์กรติฏฺฐกโรชูนวล๓๒ชัยมงคลชลบุรี๑๒๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.พระชลัมพลโอภาโสสุริยนต์๒๒ชัยมงคลชลบุรี๑๒๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.พระนัฏพงศ์สุมนโสคงใจดี๒๔ชัยมงคลชลบุรี๑๒๗๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.พระเอกพลเอกวีโรบุญเหมาะ๒๑ชัยมงคลชลบุรี๑๒๗๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.สามเณรณัฐวุฒิคุณช่างทอง๑๖ชัยมงคลชลบุรี๑๒๗๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.พระวินัยสุทฺธวณฺโณอินทร์แสง๕๕ชัยมงคลชลบุรี๑๘๗๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.พระจตุพรสุวโรเลาหตระกูล๔๘ชัยมงคลชลบุรี๑๘๗๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.พระวัชรัศม์ธมฺมวชิโรอุบลแสงเพ็ชร์๒๗ชัยมงคลชลบุรี๑๘๗๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.พระอดิศักดิ์ปญฺญาโภกันหาเขียว๓๔ชัยมงคลชลบุรี๑๘๗๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรจักรีบุญมา๑๔ชัยมงคลชลบุรี๑๘๗๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.พระประยูรธมฺมกาโมวายลม๔๔ชัยมงคลชลบุรี๕๗๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๖.สามเณรธนกรหนูเอี่ยม๑๘ชัยมงคลชลบุรี๕๗๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๗.พระณรงศักดิ์คุณงฺกโรแก้วกัณหา๕๑๑๑ชัยมงคลชลบุรี๑๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๘.พระวรพลฐานวุฑฺโฒนิยมสวัสดิ์๓๐ชัยมงคลชลบุรี๑๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๙.พระศิริชัยติกฺขวีโรหมอยาดี๓๐ชัยมงคลชลบุรี๑๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๐.พระซำเจ๋งสาทโรตาเป็น๒๖ชัยมงคลชลบุรี๑๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๑.พระเดชมงคลมหามงฺคโลบุญบรรจบ๔๐ชัยมงคลชลบุรี๑๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๒.พระสรายุธสารธมฺโมอารอบ๔๐ชัยมงคลชลบุรี๑๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๓.พระสันติสนฺติกโรฉาพิมาย๓๒ชัยมงคลชลบุรี๑๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๔.พระนิกรอาภสฺสโรประยูรคำ๓๖ชัยมงคลชลบุรี๑๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๕.สามเณรอนันต์จางกอน๑๙ชัยมงคลชลบุรี๑๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๖.สามเณรทักษ์ดนัยผาสุข๑๖ชัยมงคลชลบุรี๑๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๗.สามเณรคมศักดิ์อันทะเลื่อน๑๖ชัยมงคลชลบุรี๑๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๘.พระมหารมย์ลันกนฺตสีโลดนตรี๔๑๑๒ชัยมงคลชลบุรี๔๐๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๙.พระมหาปิยะพงษ์ถาวโรวางทุกข์๓๑๑๑ชัยมงคลชลบุรี๔๐๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๐.พระมหาวิรัชภูริปญฺโญแสนมา๒๘ชัยมงคลชลบุรี๔๑๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๑.พระมหากิตติพิชญ์กิตฺติภทฺโทนโมพันเรียน๔๓ชัยมงคลชลบุรี๔๑๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๒.พระมหาสมพงษ์วชิโรเกษรพุด๔๐ชัยมงคลชลบุรี๔๑๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๓.พระมหาสมจิตร์สมจิตฺโตแสวงหาทรัพย์๔๖ชัยมงคลชลบุรี๔๑๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๔.สามเณรนัทวุฒิชัยวัฒน์๑๘ชัยมงคลชลบุรี๔๑๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๕.สามเณรจักรกฤษณ์วรรณดี๑๘ชัยมงคลชลบุรี๔๑๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๖.พระมหาทวีอภิวฑฺฒโนมานะนำเกษม๔๑๑๑ชัยมงคลชลบุรี๗๒๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๗.พระมหาอนันต์สิริสาโรทองแปลง๕๔ชัยมงคลชลบุรี๗๒๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๘.พระมหาคมกริชปุญฺญาคโมผ่องแผ้ว๔๔ชัยมงคลชลบุรี๗๒๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๙.พระมหาพุฒิชัยวุฒิชโยสุธรรมชาชัยมงคลชลบุรี๑๗๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๐.พระมหาอินทร์แปลงสุรปญฺโญแก้วไกรสรชัยมงคลชลบุรี๑๗๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๑.พระมหาหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงชัยชัยมงคลชลบุรี๑๗๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๒.สามเณรอมรเทพเพ็งศรีชัยมงคลชลบุรี๑๗๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๓.พระมหาคณิตคณิโตสมุทรรัตน์๖๑๒๔ชัยมงคลชลบุรี๒๙๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๔.พระมหาณรงค์ยุตฺติธมฺโมสิงหา๔๓ชัยมงคลชลบุรี๒๙๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๕.สามเณรนิตินัยสุริยพัฒน๑๙ชัยมงคลชลบุรี๒๙๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๖.สามเณรวีรพงศ์เจนจัดการ๑๘ชัยมงคลชลบุรี๒๙๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๗.พระมหาสราวุธธมฺมวโรสิงห์โตทองชัยมงคลชลบุรี๒๓๘ป.ธ.๖๒๕๖๑
๔๘.พระมหาคมเดชสิริปุญฺโญชัยบุญมีชัยมงคลชลบุรี๒๓๙ป.ธ.๖๒๕๖๑
๔๙.พระมหาณัฐธัญเขมกาโมโยคิกานนท์ชัยมงคลชลบุรี๒๔๐ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๐.พระมหาสุวิทย์ฐานิสฺสโรหมื่นคำยองชัยมงคลชลบุรี๒๔๑ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๑.พระมหาบรรจบสุนฺทโรดวงธรรมมาชัยมงคลชลบุรี๒๔๒ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๒.พระมหาวีระศักดิ์อภิวฑฺฒโนบุญธรรมชัยมงคลชลบุรี๒๔๓ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๓.พระมหาประยุตร์ฐิตเมโธถิ่นแก้วชัยมงคลชลบุรี๒๔๔ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๔.พระมหาธีรบดีธมฺมวิสุทฺโธวาสุทธิชัยมงคลชลบุรี๒๔๕ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๕.พระมหาอรุโณทัยอนุจารีไชยสุวรรณชัยมงคลชลบุรี๒๔๖ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๖.พระมหาวุฒิพงษ์ฐานวโรปราบนอกชัยมงคลชลบุรี๒๔๗ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๗.พระมหาไพรวัลย์สุปญฺโญอกผายชัยมงคลชลบุรี๒๔๘ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๘.สามเณรกฤตกรเขียวมนต์ชัยมงคลชลบุรี๒๔๙ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๙.พระมหาศุภเกียรติสิริจนฺโทกงแก้ว๓๔๑๔ชัยมงคลชลบุรี๑๗๖ป.ธ.๗๒๕๖๑
๖๐.พระมหาวีรพลวีรพโลรัตนประไพ๓๓ชัยมงคลชลบุรี๑๗๗ป.ธ.๗๒๕๖๑
๖๑.พระมหาชาคริตชาคโรสำรอง๔๔ชัยมงคลชลบุรี๑๗๘ป.ธ.๗๒๕๖๑
๖๒.พระมหาต้นฐิตมโนศรีสองเมือง๒๔ชัยมงคลชลบุรี๑๗๙ป.ธ.๗๒๕๖๑
๖๓.พระมหาวินัยปิยวณฺโณนิสัยมั่น๔๘๑๒ชัยมงคลชลบุรี๖๘ป.ธ.๘๒๕๖๑
๖๔.พระมหาวิศรุตวิสุทฺธิเมธีตุ้ยมา๓๐๑๐ชัยมงคลชลบุรี๖๙ป.ธ.๘๒๕๖๑
๖๕.พระมหาศรีภัทรเชษฐสิริภทฺรวณฺโณแทนมูลสวรรค์๔๑ชัยมงคลชลบุรี๔๕ป.ธ.๙๒๕๖๑