ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอรรถพลอตฺถพโลบัวจันทร์๕๐ชัยมงคลชลบุรี๑๒๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.พระฐปดลกิตฺติญาโณดวงนิล๓๙ชัยมงคลชลบุรี๑๒๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.พระชูเกียรติอติธมฺโมอินทองมา๓๕ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.พระณฐกรธีรปญฺโญร้องครบุรี๒๕ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.พระวีรพงษ์สุภทฺโทจันทร์เพชร๒๔ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรทักษิณโกศิลา๒๐ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรเสกข์ศักย์ศรีวิชัย๑๘ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.สามเณรดวงตะวันศรีโสภา๑๗ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรนครินทร์กึกกอง๑๖ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรกฤษณพงศ์สุทธิวารี๑๖ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรทักดนัยโพธิ์ศรีดา๑๖ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.สามเณรธนากรณ์ประประโคน๑๕ชัยมงคลชลบุรี๑๒๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรธันวาบุญญา๑๕ชัยมงคลชลบุรี๑๒๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรธีระยุทธ์สุวรรณวงษ์๑๔ชัยมงคลชลบุรี๑๒๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.พระมงคลอคฺคจิตฺโตวงษ์คำหาญ๖๑ชัยมงคลชลบุรี๒๒๐๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.พระธีรวัฒน์สจฺจาสโภจันทร์ธี๔๔ชัยมงคลชลบุรี๒๒๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.พระอิสระอธิปญฺโญเจริญบุญณะ๒๘ชัยมงคลชลบุรี๒๒๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.พระสัญญาจตฺตภโยอินทร์เพ็ง๔๕ชัยมงคลชลบุรี๒๒๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.สามเณรศรชัยรักพงษ์๑๖ชัยมงคลชลบุรี๒๒๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.สามเณรอิทธิพลกระชั้น๑๔ชัยมงคลชลบุรี๒๒๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑.พระสมพลกิตฺติโสภโณโห้สุวรรณ๓๕ชัยมงคลชลบุรี๔๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๒.พระสุรเชษฐ์อธิปญฺโญป้องทอง๓๗ชัยมงคลชลบุรี๔๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๓.พระสนิทฐานวุฑฺโฒศรีอารัง๔๖ชัยมงคลชลบุรี๔๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๔.พระเด่นพงษ์ธีรจิตฺโตหงษ์สุวรรณ๔๔ชัยมงคลชลบุรี๔๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๕.พระวัชรัศม์ธมฺมวชิโรอุบลแสงเพ็ชร์๒๙ชัยมงคลชลบุรี๔๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๖.พระดิษณ์กรติฏฺฐกโรชูนวล๓๔ชัยมงคลชลบุรี๔๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๗.พระชลัมพลโอภาโสสุริยนต์๒๔ชัยมงคลชลบุรี๔๕๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๘.พระนัฏพงศ์สุมนโสคงใจดี๒๖ชัยมงคลชลบุรี๔๕๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๙.พระเอกพลเอกวีโรบุญเหมาะ๒๓ชัยมงคลชลบุรี๔๕๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๐.สามเณรวิสุทธิ์อุทัยสวัสดิ์๒๐ชัยมงคลชลบุรี๔๕๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๑.สามเณรณัฐวุฒิคุณช่างทอง๑๘ชัยมงคลชลบุรี๔๕๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๒.สามเณรทนงศักดิ์พิมพะ๑๘ชัยมงคลชลบุรี๔๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๓.สามเณรจักรีบุญมา๑๖ชัยมงคลชลบุรี๔๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๔.สามเณรก้องภพสำโรงแสง๑๕ชัยมงคลชลบุรี๔๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๕.พระพรสวรรค์จนฺทสาโรสังขสาย๓๔ชัยมงคลชลบุรี๙๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๖.พระแก้วประสิทธ์สุวินโยมีทรัพย์ไชย๔๔ชัยมงคลชลบุรี๙๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๗.พระมหาจุมพลจนฺทโชโตเพ็ชรล้ำ๓๐ชัยมงคลชลบุรี๓๙๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๘.พระมหาสันติสนฺติกโรฉาพิมาย๓๔ชัยมงคลชลบุรี๓๙๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๙.พระมหาประยูรธมฺมกาโมวายลม๔๖ชัยมงคลชลบุรี๓๙๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๐.สามเณรธนกรหนูเอี่ยม๒๐ชัยมงคลชลบุรี๓๙๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๑.พระมหานิกรอาภสฺสโรประยูรคำ๓๘ชัยมงคลชลบุรี๖๖๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๒.สามเณรปรีดีหมุนลี๒๑ชัยมงคลชลบุรี๖๖๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๓.พระมหาปิยะพงษ์ถาวโรวางทุกข์๓๓๑๒ชัยมงคลชลบุรี๒๔๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๔.พระมหามนตรีทีฆายุโกรุ่งแสงจันทร์๔๗ชัยมงคลชลบุรี๒๔๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๕.พระมหากิตติพิชญ์กิตฺติภทฺโทนโมพันเรียน๔๕ชัยมงคลชลบุรี๒๕๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๖.พระมหาสมพงษ์วชิโรเกษรพุด๔๒ชัยมงคลชลบุรี๒๕๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๗.พระมหาคณิศรปิยธมฺโมคำพูล๔๓ชัยมงคลชลบุรี๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๘.สามเณรอภินันท์จันเพ็ง๒๐ชัยมงคลชลบุรี๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๙.สามเณรกัลชาญสุทธิประภา๑๖ชัยมงคลชลบุรี๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๐.พระมหาวิรัชภูริปญฺโญแสนมา๓๐ชัยมงคลชลบุรี๔๒๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๑.สามเณรนัทวุฒิชัยวัฒน์๒๐ชัยมงคลชลบุรี๔๒๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๒.พระมหาสำราญจิรธมฺโมพงษ์ปลัด๔๔๒๐ชัยมงคลชลบุรี๑๙๖ป.ธ.๖๒๕๖๒
๕๓.พระมหาบุญเกิดปญฺญาสิริคำมงคล๒๕ชัยมงคลชลบุรี๑๙๗ป.ธ.๖๒๕๖๒
๕๔.สามเณรนิตินัยสุริยพัฒน๒๑ชัยมงคลชลบุรี๑๙๘ป.ธ.๖๒๕๖๒
๕๕.สามเณรอมรเทพเพ็งศรี๒๐ชัยมงคลชลบุรี๑๙๙ป.ธ.๖๒๕๖๒
๕๖.สามเณรสีลาที๒๐ชัยมงคลชลบุรี๒๐๐ป.ธ.๖๒๕๖๒
๕๗.สามเณรวีรพงศ์เจนจัดการ๒๐ชัยมงคลชลบุรี๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๖๒
๕๘.พระมหาเกรียงศักดิ์กลฺยาโณแดงคงแก้ว๔๔๑๘ชัยมงคลชลบุรี๑๒๗ป.ธ.๗๒๕๖๒
๕๙.พระมหาณัฐธัญเขมกาโมโยคิกานนท์๔๗๑๒ชัยมงคลชลบุรี๑๒๘ป.ธ.๗๒๕๖๒
๖๐.พระมหาเทพสินธุ์ญาณเมธีอุตรี๓๒๑๒ชัยมงคลชลบุรี๑๒๙ป.ธ.๗๒๕๖๒
๖๑.พระมหาณัฐพลฐานเมธีเทศชาลี๒๙ชัยมงคลชลบุรี๖๓ป.ธ.๘๒๕๖๒
๖๒.พระมหาสัทศาสตร์ถาวรจิตฺโตนาทา๓๕๑๑ชัยมงคลชลบุรี๓๙ป.ธ.๙๒๕๖๒