ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระพิศิษฐ์ปภงฺกโรพาพินิจ๓๐ชัยศรีขอนแก่น๗๖๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.พระสุวิทย์จนฺทโชโตมนตรี๔๕ชัยศรีขอนแก่น๗๖๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.พระธนารักษ์โชติปญฺโญวงษ์สาหาราช๒๘ชัยศรีขอนแก่น๗๖๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.พระภาคภูมิจิรภทฺโทรามัฒิษา๓๐ชัยศรีขอนแก่น๗๖๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.พระดิเรกรตินฺธโรปอสี๓๓ชัยศรีขอนแก่น๗๗๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.พระอรรถพลอตฺตพโลพันละนัน๒๔ชัยศรีขอนแก่น๗๗๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.พระทนงศักดิ์อธิปญฺโญอรรถวิลัย๒๐ชัยศรีขอนแก่น๗๗๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.สามเณรธีรวัตรหน่อสีดา๑๗ชัยศรีขอนแก่น๗๗๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.สามเณรอดินันท์หงษ์โพธิ์ชัย๑๖ชัยศรีขอนแก่น๗๗๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.สามเณรประวันวิทย์แวงวรรณ์๑๖ชัยศรีขอนแก่น๗๗๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรธนวัฒน์ภักดี๑๕ชัยศรีขอนแก่น๗๗๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรเจษฎาพรยืนยงค์๑๕ชัยศรีขอนแก่น๗๗๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรสัญชัยดงลุน๑๔ชัยศรีขอนแก่น๗๗๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.สามเณรเกียรติศักดิ์สิงห์สุข๑๓ชัยศรีขอนแก่น๗๗๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๕.สามเณรเก่งกาจพรมภักดี๑๓ชัยศรีขอนแก่น๗๘๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๖.สามเณรรักนิรันดร์บุตดี๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๖๐๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๗.สามเณรชวินชนไชยสง๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๖๐๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๘.สามเณรศรัณย์หมื่นหล้า๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๖๐๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๙.พระพงษ์พันธ์กิตฺติสมฺปนฺโนเฉลิมศิริ๒๒ชัยศรีขอนแก่น๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๐.พระธนไชยชยธมฺโมภูพิพัฒน์๒๐ชัยศรีขอนแก่น๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๑.สามเณรเจษฎาวรรธน์ทาพิลา๑๕ชัยศรีขอนแก่น๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๒.พระสุวรรณ์สุวณฺโณใจกล้า๒๒ชัยศรีขอนแก่น๕๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๓.สามเณรธีรยุทธรูปสม๑๕ชัยศรีขอนแก่น๕๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๔.สามเณรสังขกรแสนตุ้มทอง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๕๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๕.พระมหาวัชรพลวิสุทฺโธพรมประศรี๒๕ชัยศรีขอนแก่น๓๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๖.พระมหาโกมลคุณากโรไกรวงษ์๒๕ชัยศรีขอนแก่น๓๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๗.สามเณรอภิชาญยุทธ์หนองผือ๑๘ชัยศรีขอนแก่น๓๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๘.สามเณรธนวัฒน์คูหลำ๑๗ชัยศรีขอนแก่น๓๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๙.สามเณรขรรค์แก้วเบ้าบัวเงิน๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๓๐.สามเณรอานนท์เหล่าชัย๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๓๑.สามเณรอาทิตย์พรมภักดี๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๓๒.พระมหาบุญส่งพุทฺธสโรพุดทา๔๖ชัยศรีขอนแก่น๖๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๓๓.พระมหาสนทรรศน์สุภทฺโทสีพรทา๒๓ชัยศรีขอนแก่น๖๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๓๔.สามเณรวิชญาพรนาชัย๑๙ชัยศรีขอนแก่น๖๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๓๕.พระมหาณวัฒน์กตปุญฺโญภูนาชัย๒๕ชัยศรีขอนแก่น๒๓๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๓๖.สามเณรพุทธวัฒน์เขียวไกร๑๘ชัยศรีขอนแก่น๒๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๓๗.สามเณรธีรนุติ์เกตุสุพล๑๘ชัยศรีขอนแก่น๒๓๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๓๘.สามเณรปฏิภาณใยแก้ว๑๗ชัยศรีขอนแก่น๒๓๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๓๙.สามเณรพีรพัฒน์สุโพธิ์ชัย๑๖ชัยศรีขอนแก่น๒๓๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๔๐.สามเณรธนบัตรเกิดแสง๑๖ชัยศรีขอนแก่น๒๓๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๔๑.พระมหาภานุพงษ์ภานุรํสีรักษา๒๒ชัยศรีขอนแก่น๔๓๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๔๒.สามเณรสันติชัยอุดมญาติ๒๐ชัยศรีขอนแก่น๔๓๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๔๓.สามเณรอิศราวุฒิแสนตุ้มทอง๑๗ชัยศรีขอนแก่น๔๓๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๔๔.สามเณรศุภจิตรปุ้งโพธิ์๑๖ชัยศรีขอนแก่น๔๓๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๔๕.พระมหายุทธศักดิ์ยุตฺตธมฺโมซินแสน๓๑ชัยศรีขอนแก่น๑๗๓ป.ธ.๖๒๕๕๙