ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระชมเชยสุมงฺคโลศรีทิน๓๒ชัยศรีขอนแก่น๘๘๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.พระวีรยุทธมหาปุญฺโญคำแสนเงิน๒๗ชัยศรีขอนแก่น๘๘๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.พระพิษณุพงค์กวิวํโสหงษา๓๓ชัยศรีขอนแก่น๘๘๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรเฉลิมพลจันทะวงศ์๑๗ชัยศรีขอนแก่น๘๙๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรกรรชัยภูห้องใส๑๗ชัยศรีขอนแก่น๘๙๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรอภิสิทธิ์เปการี๑๗ชัยศรีขอนแก่น๘๙๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรปฎิพันธ์จันเต๑๖ชัยศรีขอนแก่น๘๙๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรกิตติพงษ์พันเพชร์๑๖ชัยศรีขอนแก่น๘๙๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรชานนท์พรรณขาม๑๖ชัยศรีขอนแก่น๘๙๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรวิทยาสมระหาร๑๔ชัยศรีขอนแก่น๘๙๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรโชคทวีหล่าศรี๑๔ชัยศรีขอนแก่น๘๙๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.สามเณรขจรพงษ์วงษ์เส๑๔ชัยศรีขอนแก่น๘๙๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรศราวุฒิอุปติ๑๓ชัยศรีขอนแก่น๘๙๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรเดชาพลนาชัย๑๓ชัยศรีขอนแก่น๙๐๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรพีรวิชญ์ศรีวัฒนพงศ์๑๓ชัยศรีขอนแก่น๙๐๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรรัฐธรรมนูญสำราญ๑๓ชัยศรีขอนแก่น๙๐๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรสมพงษ์เครือตาแก้ว๑๓ชัยศรีขอนแก่น๙๐๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรจารุบุตรน้อยเวียง๑๓ชัยศรีขอนแก่น๙๐๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.พระสิทธิพงษ์จารุธมฺโมวันณา๓๐ชัยศรีขอนแก่น๑๘๖๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.พระสมศักดิ์จนฺทูปโมบุตรศรีภูมิ๓๑ชัยศรีขอนแก่น๑๘๖๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรณัฐวุฒิคำบรรเทา๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๘๖๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.พระพิศิษฐ์ปภงฺกโรพาพินิจ๓๑ชัยศรีขอนแก่น๕๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๓.พระสุวิทย์จนฺทโชโตมนตรี๔๖ชัยศรีขอนแก่น๕๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๔.พระธนารักษ์โชติปญฺโญวงษ์สาหาราช๒๙ชัยศรีขอนแก่น๕๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๕.พระดิเรกรตินฺธโรปอสี๓๔ชัยศรีขอนแก่น๕๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๖.สามเณรสราวุฒิอึ้งจุ้ย๑๗ชัยศรีขอนแก่น๕๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๗.สามเณรธีรวัตรหน่อสีดา๑๘ชัยศรีขอนแก่น๕๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.สามเณรเกียรติศักดิ์สิงห์สุข๑๔ชัยศรีขอนแก่น๕๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.สามเณรเก่งกาจพรมภักดี๑๔ชัยศรีขอนแก่น๕๒๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๐.สามเณรเจษฎาพรยืนยงค์๑๖ชัยศรีขอนแก่น๕๒๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๑.สามเณรอดินันท์หงษ์โพธิ์ชัย๑๗ชัยศรีขอนแก่น๕๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๒.พระภาคภูมิจิรภทฺโทรามัฒิษา๓๑ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๓.สามเณรสัญชัยดงลุน๑๕ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๔.สามเณรศรัญย์หมื่นหล้า๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๕.พระมหาสุวรรณสุวณฺโณใจกล้า๒๓ชัยศรีขอนแก่น๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๖.พระมหาวัชรพลวิสุทฺโธพรมประศรี๒๖ชัยศรีขอนแก่น๑๒๔ป.ธ.๕๒๕๖๐
๓๗.สามเณรธนวัฒน์คูหลำ๑๘ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๓๘.พระมหาบุญส่งพุทฺธสโรพุดทา๔๗ชัยศรีขอนแก่น๓๑๓ป.ธ.๕๒๕๖๐
๓๙.สามเณรวิชญาพรนาชัย๒๐ชัยศรีขอนแก่น๓๑๔ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๐.สามเณรขรรค์แก้วเบ้าบัวเงิน๑๗ชัยศรีขอนแก่น๓๑๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๑.สามเณรอานนท์เหล่าชัย๑๗ชัยศรีขอนแก่น๓๑๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๒.สามเณรอาทิตย์พรมภักดี๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๑๗ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๓.พระมหาณวัฒน์กตปุญฺโญภูนาชัย๒๖ชัยศรีขอนแก่น๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๔.พระมหาภานุพงษ์ภานุรํสีรักษา๒๓ชัยศรีขอนแก่น๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๕.สามเณรปฏิภาณใยแก้ว๑๘ชัยศรีขอนแก่น๑๖๗ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๖.สามเณรธนบัตรเกิดแสง๑๗ชัยศรีขอนแก่น๑๖๘ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๗.สามเณรศุภจิตรปุ้งโพธิ์๑๗ชัยศรีขอนแก่น๑๖๙ป.ธ.๖๒๕๖๐