ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุพัฒน์กิตฺติญาโณกมลผาด๓๖๑๔ชัยศรีขอนแก่น๙๔๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.พระสุริยาอาทิจฺโจบัวมาตย์๓๒ชัยศรีขอนแก่น๙๔๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.พระวุฒิชาติพุทฺธสโรอัคจักร๓๑ชัยศรีขอนแก่น๙๕๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.สามเณรพิพัฒน์ศรีสะอาด๑๗ชัยศรีขอนแก่น๙๕๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.สามเณรธีระภัทร์มะแสน๑๕ชัยศรีขอนแก่น๙๕๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.สามเณรชุติพนธ์ญาณไกล๑๕ชัยศรีขอนแก่น๙๕๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรบุญส่งสีหานอก๑๕ชัยศรีขอนแก่น๙๕๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.สามเณรอรรถพรเตชะผล๑๔ชัยศรีขอนแก่น๙๕๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.สามเณรพัสกรแสนโหน่ง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๙๕๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.สามเณรอนุพงษ์สาทิพย์จันทร์๑๒ชัยศรีขอนแก่น๙๕๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.สามเณรพิเชษฐ์นาชัย๑๔ชัยศรีขอนแก่น๙๕๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.สามเณรเจษฎาพรศรีโบราณ๑๖ชัยศรีขอนแก่น๙๕๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.สามเณรศรรักลาวทอง๑๕ชัยศรีขอนแก่น๙๖๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรณัชภัทรพงษ์ศิริคำสิงห์๑๓ชัยศรีขอนแก่น๙๖๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.สามเณรสรยุทธแจ่มจันทร์๑๒ชัยศรีขอนแก่น๙๖๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.สามเณรต่อพงศ์ไชยกอง๑๒ชัยศรีขอนแก่น๙๖๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๗.พระพันนาอตฺตสาโรบิดา๒๔ชัยศรีขอนแก่น๑๗๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๘.สามเณรอริยาวุธศรีชานิล๑๖ชัยศรีขอนแก่น๑๗๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๙.สามเณรณัฐวัฒน์พิมพ์โยธา๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๗๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๐.สามเณรปรีชาพลแสน๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๗๗๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๑.สามเณรธนัชพรหล่อแหลม๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๗๗๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๒.สามเณรสุภสิฐไปนาน๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๗๗๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๓.สามเณรธีรเธียรดอนหลักคำ๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๗๗๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๔.พระเฉลิมพลขนฺติพโลพรไตร๓๔ชัยศรีขอนแก่น๔๕๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๕.พระวีรยุทธมหาปุญฺโญคำแสนเงิน๒๘ชัยศรีขอนแก่น๔๕๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๖.พระพิษณุพงค์กวิวํโสหงษา๓๔ชัยศรีขอนแก่น๔๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๗.สามเณรชานนท์พรรณขาม๑๗ชัยศรีขอนแก่น๔๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๘.สามเณรชวินชนไชยสง๑๕ชัยศรีขอนแก่น๔๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๙.สามเณรโชคทวีหล่าศรี๑๕ชัยศรีขอนแก่น๔๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๐.สามเณรจารุบุตรน้อยเวียง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๑.พระสมศักดิ์จนฺทูปโมบุตรศรีภูมิ๓๑ชัยศรีขอนแก่น๑๐๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๒.สามเณรฤชาวงษา๑๙ชัยศรีขอนแก่น๑๐๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๓.สามเณรกรรชัยภูห้องไส๑๘ชัยศรีขอนแก่น๑๐๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๔.สามเณรปฎิพันธ์จันเต๑๗ชัยศรีขอนแก่น๑๐๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๕.สามเณรรัฐธรรมนูญสำราญ๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๐๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๖.พระมหาพิศิษฐ์ปภงฺกโรพาพินิจ๓๒ชัยศรีขอนแก่น๓๓๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๗.พระมหาสุวิทย์จนฺทโชโตมนตรี๔๗ชัยศรีขอนแก่น๓๓๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๘.พระมหาธนารักษ์โชติปญฺโญวงษ์สาหาราช๓๐ชัยศรีขอนแก่น๓๓๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๙.พระมหาดิเรกรตินฺธโรปอสี๓๕ชัยศรีขอนแก่น๓๓๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๐.สามเณรธีรวัตรหน่อสีดา๑๙ชัยศรีขอนแก่น๓๓๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๑.สามเณรรุ่งสุริยาซอเสียง๑๘ชัยศรีขอนแก่น๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๒.สามเณรอดินันท์หงษ์โพธิ์ชัย๑๘ชัยศรีขอนแก่น๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๓.สามเณรธีรยุทธรูปสม๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๔.สามเณรศรัญย์หมื่นหล้า๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๕.พระมหาภาคภูมิจิรภทฺโทรามัฒิษา๓๒ชัยศรีขอนแก่น๖๘๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๖.สามเณรเกียรติศักดิ์สิงห์สุข๑๕ชัยศรีขอนแก่น๖๘๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๗.พระมหาสุวรรณสุวณฺโณใจกล้า๒๔ชัยศรีขอนแก่น๒๗๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๔๘.สามเณรธนบัตรเกิดแสง๑๘ชัยศรีขอนแก่น๑๖๑ป.ธ.๗๒๕๖๑
๔๙.สามเณรศุภจิตรปุ้งโพธิ์๑๘ชัยศรีขอนแก่น๑๖๒ป.ธ.๗๒๕๖๑