ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเศรษฐกุลกุลเชฏฺโฐกิ่งหว้ากลาง๔๓๑๒ชัยศรีขอนแก่น๙๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.พระสดายุจกฺกวโรสิงห์เทพ๒๖ชัยศรีขอนแก่น๙๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.พระยุรนันท์ปญฺญานนฺโทกุลต้น๒๗ชัยศรีขอนแก่น๙๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.สามเณรสหรัชแก้วเกตุ๑๖ชัยศรีขอนแก่น๙๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.สามเณรจิระวัฒน์ผลเจริญ๑๕ชัยศรีขอนแก่น๙๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรภาราดรเวชัยภูมิ๑๕ชัยศรีขอนแก่น๙๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรอนุชาพลแสน๑๕ชัยศรีขอนแก่น๙๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.สามเณรสุทธิพงษ์อินทะโพธิ์๑๔ชัยศรีขอนแก่น๙๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรธีรวุฒิสันโดษ๑๔ชัยศรีขอนแก่น๙๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรชัชวาลยอดไธสง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๙๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรภานุพงษ์มีคำภู๑๔ชัยศรีขอนแก่น๙๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.สามเณรถิรคุณเดชปิ่นทอง๑๓ชัยศรีขอนแก่น๙๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรณัฐวุฒิหลักคำ๑๓ชัยศรีขอนแก่น๙๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรธีรภัทรหาญณรงค์๑๔ชัยศรีขอนแก่น๒๐๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรทรงเดชบุตรศักดิ์แสง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๒๐๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.พระสุพัฒน์กิตฺติญาโณกมลผาด๓๗๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๖๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๗.พระสิทธิพงษ์จารุธมฺโมวันณา๓๓๑๑ชัยศรีขอนแก่น๓๖๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๘.พระสุริยาอาทิจฺโจบัวมาตย์๓๓ชัยศรีขอนแก่น๓๖๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๙.พระวุฒิชาติพุทฺธสโรอัคจักร๓๒ชัยศรีขอนแก่น๓๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๐.พระพันนาอตฺตสาโรบิดา๒๕ชัยศรีขอนแก่น๓๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๑.พระสุปวีณ์สิริวฑฺฒโนมุริจันทร์๒๓ชัยศรีขอนแก่น๓๖๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๒.สามเณรอริยาวุธศรีชานิล๑๗ชัยศรีขอนแก่น๓๗๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๓.สามเณรธีระภัทร์มะแสน๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๗๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๔.สามเณรบุญส่งสีหานอก๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๗๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๕.สามเณรพิเชษฐ์นาชัย๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๗๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๖.สามเณรณัชภัทรพงษ์ศิริคำสิงห์๑๔ชัยศรีขอนแก่น๓๗๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๗.สามเณรปรีชาพลแสน๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๗๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๘.สามเณรธนัชพรหล่อแหลม๑๔ชัยศรีขอนแก่น๓๗๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๙.สามเณรสุภสิฐไปนาน๑๔ชัยศรีขอนแก่น๓๗๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๐.สามเณรธีรเธียรดอนหลักคำ๑๔ชัยศรีขอนแก่น๓๗๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๑.สามเณรสรยุทธแจ่มจันทร์๑๓ชัยศรีขอนแก่น๓๗๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๒.สามเณรวิทยาสมระหาร๑๕ชัยศรีขอนแก่น๘๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๓.สามเณรเดชาพลนาชัย๑๕ชัยศรีขอนแก่น๘๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๔.สามเณรสมพงษ์เครือตาแก้ว๑๕ชัยศรีขอนแก่น๘๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๕.สามเณรพัสกรแสนโหน่ง๑๕ชัยศรีขอนแก่น๘๖๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๖.สามเณรเจษฎาพรศรีโบราณ๑๗ชัยศรีขอนแก่น๘๖๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๗.สามเณรศรรักลาวทอง๑๖ชัยศรีขอนแก่น๘๖๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๘.พระมหาพงษ์พันธ์กิตฺติสมฺปนฺโนเฉลิมศิริ๒๕ชัยศรีขอนแก่น๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๙.สามเณรชานนท์พรรณขาม๑๘ชัยศรีขอนแก่น๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๐.สามเณรจารุบุตรน้อยเวียง๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๑.สามเณรเก่งกาจพรหมภักดี๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๒.สามเณรรัฐธรรมนูญสำราญ๑๕ชัยศรีขอนแก่น๖๓๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๓.พระมหาพิศิษฐ์ปภงฺกโรพาพินิจ๓๓ชัยศรีขอนแก่น๒๒๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๔.พระมหาสุวิทย์จนฺทโชโตมนตรี๔๘ชัยศรีขอนแก่น๒๒๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๕.พระมหาธนารักษ์โชติปญฺโญวงษ์สาหาราช๓๑ชัยศรีขอนแก่น๒๒๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๖.พระมหาดิเรกรตินฺธโรปอสี๓๖ชัยศรีขอนแก่น๒๒๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๗.สามเณรธีรวัตรหน่อสีดา๒๐ชัยศรีขอนแก่น๒๒๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๘.สามเณรธีรยุทธรูปสม๑๗ชัยศรีขอนแก่น๒๒๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๙.สามเณรอดินันท์หงษ์โพธิ์ชัย๑๙ชัยศรีขอนแก่น๔๐๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๐.สามเณรเกียรติศักดิ์สิงห์สุข๑๖ชัยศรีขอนแก่น๔๐๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๑.พระมหาบุญส่งพุทฺธสโรพุดทา๔๙ชัยศรีขอนแก่น๑๖๙ป.ธ.๖๒๕๖๒
๕๒.สามเณรอานนท์เหล่าชัย๑๙ชัยศรีขอนแก่น๑๗๐ป.ธ.๖๒๕๖๒