ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุริยาสิริภทฺโทนามภักดี๓๖ชัยศรีขอนแก่น๕๘๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.พระทินกรคุณากโรแสงโพโท๓๔ชัยศรีขอนแก่น๕๘๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.พระพีระพัฒน์อนาลโยอนาลโย๒๖ชัยศรีขอนแก่น๕๘๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.พระณรงศักดิ์จิตธมฺโมภูแสน๒๗ชัยศรีขอนแก่น๕๘๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.สามเณรกำตางค์ยอดไธสง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๕๘๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.สามเณรธีรชัยรุ่งไธสง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๕๙๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.พระบุญเลิงขนฺติวโรฆารโสภณ๔๒ชัยศรีขอนแก่น๔๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๘.พระสดายุจกฺกวโรสิงห์เทพ๒๗ชัยศรีขอนแก่น๔๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๙.พระยุรนันท์ปญฺญานนฺโทกุลต้น๒๘ชัยศรีขอนแก่น๔๖๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๐.สามเณรสหรัชแก้วเกตุ๑๗ชัยศรีขอนแก่น๔๗๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๑.สามเณรจิระวัฒน์ผลเจริญ๑๖ชัยศรีขอนแก่น๔๗๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๒.สามเณรธีรวุฒิสันโดษ๑๕ชัยศรีขอนแก่น๔๗๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๓.สามเณรอนุพงษ์สาทิพย์จันทร์๑๔ชัยศรีขอนแก่น๔๗๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๔.สามเณรภานุพงษ์มีภูคำ๑๕ชัยศรีขอนแก่น๔๗๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๕.สามเณรณัฐวัฒน์พิมพ์โยธา๑๖ชัยศรีขอนแก่น๔๗๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๖.พระมหาวุฒิชาติพุทฺธสโรอัคจักร๓๓ชัยศรีขอนแก่น๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๗.พระมหาฤชาโฆสเมโธวงษา๒๐ชัยศรีขอนแก่น๒๓๒ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๘.พระมหากรรชัยสุเมธีภูห้องไส๒๐ชัยศรีขอนแก่น๒๓๓ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๙.สามเณรบุญส่งสีหานอก๑๗ชัยศรีขอนแก่น๒๓๔ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๐.สามเณรปรีชาพลแสน๑๖ชัยศรีขอนแก่น๒๓๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๑.สามเณรพิเชษฐ์นาชัย๑๖ชัยศรีขอนแก่น๒๓๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๒.สามเณรณัชภัทรพงษ์ศิริคำสิงห์๑๕ชัยศรีขอนแก่น๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๓.สามเณรชนะชัยธรรมจันทร์๑๖ชัยศรีขอนแก่น๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๔.สามเณรสรยุทธแจ่มจันทร์๑๔ชัยศรีขอนแก่น๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๕.พระมหาภาคภูมิจิรภทฺโทรามัฒิษา๓๔ชัยศรีขอนแก่น๑๘๒ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๖.พระมหาวีรยุทธมหาปุญฺโญคำแสนเงิน๓๐ชัยศรีขอนแก่น๑๘๓ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๗.สามเณรชานนท์พรรณขาม๑๙ชัยศรีขอนแก่น๑๘๔ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๘.สามเณรศรัญย์หมื่นหล้า๑๗ชัยศรีขอนแก่น๑๘๕ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๙.สามเณรรัฐธรรมนูญสำราญ๑๖ชัยศรีขอนแก่น๑๘๖ป.ธ.๕๒๕๖๓
๓๐.พระมหาพิศิษฐ์ปภงฺกโรพาพินิจ๓๔ชัยศรีขอนแก่น๒๒๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๑.พระมหาสุวิทย์จนฺทโชโตมนตรี๔๙ชัยศรีขอนแก่น๒๒๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๒.พระมหาธนารักษ์โชติปญฺโญวงษ์สาหาราช๓๒ชัยศรีขอนแก่น๒๒๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๓.พระมหาดิเรกรตินฺธโรปอสี๓๗ชัยศรีขอนแก่น๒๒๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๔.พระมหาธีรวัตรสิริปญฺโญหน่อสีดา๒๑ชัยศรีขอนแก่น๒๒๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๕.สามเณรอดินันท์หงษ์โพธิ์ไชย๒๐ชัยศรีขอนแก่น๒๒๘ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๖.สามเณรเกียรติศักดิ์สิงห์สุข๑๗ชัยศรีขอนแก่น๒๒๙ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๗.สามเณรศุภจิตรปุ้งโพธิ์๒๐ชัยศรีขอนแก่น๖๐ป.ธ.๘๒๕๖๓