ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรสมเกียรติพันธ์เพ็ชร๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.สามเณรบุญจันทร์พูลสุข๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.สามเณรศราวุธสีสด๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรสมจิตหงษ์งาม๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรสุนทรพลรักษา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรวิทยารามศิริ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรสราวุฒินุกูลกิจ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรอรุณขิมทอง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรไพศาลแก้วจันทร์เพ็ง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรพีศักดิ์ศรีบุรินทร์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๑๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรสมบูรณ์ไม้พิมาย๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรคำใสวังคีรี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๓.สามเณรมานพยิ้มโรจน์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๔.สามเณรทักษิณยืนยืดวงษ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๕.สามเณรอนุชาช่างทอง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๖.สามเณรเลิศมงคลกมล๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๗.สามเณรสุรจิตอินาลา๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๘.สามเณรวีระยุทธ์โคสุวรรณ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๙.สามเณรโกวิทย์ยมโคตร์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๐.สามเณรสยามป้องปัดชา๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๑.สามเณรสุบินปัญญาเสน๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๒.สามเณรแสงเดือนทรัพย์ฉวี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๓.สามเณรสิทธิโชคจิตจรุง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๔.สามเณรเวียงเพชรพรานช้าง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๕.สามเณรสุรินทร์อินทร์สว่าง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๖.สามเณรจำเนียรเพ็งอินทร์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๗.สามเณรอุเทนวงศ์จันดา๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๘.สามเณรสมรักบุญแต้ม๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๙.สามเณรธงชัยจะริบรัมย์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๐.สามเณรสมพรรมจันทร์อินทร์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๓๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๑.สามเณรปรีชาสิงหาชารี๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๒.สามเณรภีรพงษ์ระดาเสริฐ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๓.สามเณรโฆสิตศรีหริ่ง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๔.สามเณรก้องเกียรติโทวันนัง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๕.สามเณรบัณฑิตนันธกิจ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๖.สามเณรขวัญรึทัยภูมิสุวรรณ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๗.สามเณรเกียรติศักดิ์ผาอำนาจ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๘.สามเณรสราวุฒิพันพิบูลย์๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๙.สามเณรทรงพลสังสุวรรณ๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๔๐.สามเณรสุชาติคีรีสันติกุล๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๔๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๔๑.สามเณรเมฆแซ่โซ้ง๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๕๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๔๒.สามเณรทวีกรวดนอก๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๕๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๔๓.สามเณรรุ่งหวังทองดี๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๕๒ป.๑-๒๒๕๔๑