ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรชาตรียอดยศ๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๓๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.สามเณรปรีดาเหง่าทอง๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๓๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.สามเณรศักรินทร์แสงทัพ๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๓๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.สามเณรสุนทรผลานาค๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.สามเณรฤาชัยเสนามาตย์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.สามเณรประสบชัยพรมคำน้อย๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.สามเณรคมสันบรวัตทอง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.สามเณรสมคิดเวชไธสง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.สามเณรจัตุพรพูลมะลัง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรเมธีงาคะเคน๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรบุญเลิศกระแสโสม๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรสามารถสืบศรี๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรสุริยาวุธภูษี๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรประคองงามบุญแถม๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรวัชชิรากรโชติพรหมราช๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรอภิวัฒน์สุวรรณน้อย๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรมีชัยทนฤทธิ์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรสวนเพ็ชรเมือง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรคำศักดิ์ตึกสันโดส๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรธีรวัฒน์กองเกิด๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรปิยณัฐกองเกิด๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.สามเณรมนตรีขันบรรจง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.สามเณรอิศราวุฒิใยบัณดิษฐ์๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๔๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรสาครลครพล๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๔๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรวีระชัยขำวงษ์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรภูวะนาจนิลอำไพ๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรโกเมศอัศวภูมิ๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรสมชายเดิมไธสง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรคัมภีรภาพคงสำรวย๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรบัณฑิตปะโมทะโก๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.สามเณรคมสันบุตรวิชัย๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๒.สามเณรประวิทย์ชูชัย๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๓.สามเณรประเสริฐท่อนจันทร์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๔.สามเณรตั้มชัยศึก๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๕๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๕.สามเณรยงยุทธ์ชานนตรี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๖.สามเณรโกวิทย์แก้วสมุทร์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๗.สามเณรบรรเจิดปรือปรัก๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๘.สามเณรวิทยาชารี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๙.สามเณรกฤษดาบุญราช๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๐.สามเณรปรัชญาบุญมี๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๑.สามเณรวารินทร์ซุยอุ้ย๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๒.สามเณรธีรยุทธฤทธินาคา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๓.สามเณรมานิตโคตรโสภา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๔.สามเณรนิพนธ์เพียรนาค๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๖๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๕.สามเณรพงศกรวงศ์คำนวน๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๗๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๖.สามเณรนภดลชัยชะนะ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๗๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๗.สามเณรพิทยาจันทร์วงษ์๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๗๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๘.สามเณรบุญช่วยบุบภาเอก๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๗๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๙.สามเณรประสิทธิ์หาญประชุม๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๗๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๐.สามเณรสำราญศักดิ์ดลปัดชา๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔๗๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๑.พระบุญเรือนโกวิโทวงค์ศรีดา๒๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๒.พระสมเกียรติอคฺคธมฺโมพันธ์เพชร๒๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๓.พระอาทิศตุฏฺฐมโนสวัสดี๒๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๔.สามเณรวุฒิมาเถาว์หมอ๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๕.สามเณรธีระพงษ์วงษ์ณรัตน์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๖.สามเณรสาธิตหมายกลาง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๗.สามเณรมานพทองเชื้อ๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๘.สามเณรปัญญาเลิศประเสริฐ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๙.สามเณรพิชิตภูมิสุวรรณ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๐.สามเณรศิริชัยเทียมรัตน์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๑.สามเณรบุญมีบัวมาศ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๒.สามเณรสำเริงสุรินทร์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๓.สามเณรวีศักดิ์ชัยภูพูล๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๔.สามเณรธวัชชัยแขงเขา๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๖