ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรวุฒิชัยจะเชนรัมย์๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๓๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.สามเณรภานุเดชกิตติสรรพกุล๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๓๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.สามเณรทวีศักดิ์หะติง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๓๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.สามเณรมารุตซึมกลาง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๓๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.สามเณรธิติวัฒน์วีราพัชร์ชยธร๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๓๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.สามเณรนรากรณ์ประสวนศรี๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๓๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.สามเณรนัทวุฒิแก้วทาสี๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๓๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.สามเณรณัฐพลคำสอนสุวรรณ๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.สามเณรพิเดชสาลี๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.สามเณรไมตรีมีทอง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.สามเณรศิริชัยสารบรรณ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.สามเณรสิริมงคลศรีมันตะ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.สามเณรคมศรสินทร๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.สามเณรเอื้ออังกูรศรีบุรินธนาภรณ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.สามเณรภู่ปาจรีย์อนันต์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.สามเณรนพนันท์บัวจันทร์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.สามเณรยุทธพงษ์มะลี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรวีระยุทธก้องเสียง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.สามเณรรังสรรค์แก้วพิลา๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.สามเณรอนุพงศ์สมสวย๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.สามเณรพรรณเทพสอนลา๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.สามเณรปรัชญาเอมโกวิทย์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.สามเณรนวพลยะคุ้มพันธ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.สามเณรสมชายอัตรัง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.สามเณรวีรยุทธตาติจันทร์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.สามเณรธนพลน์เขียวเข้ม๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.สามเณรเดชดำรงค์ศรีษะ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๕๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.สามเณรศักดาเชื้อแก้ว๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.สามเณรสิทธิโรจน์คำไพ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.สามเณรวสันต์แพนน้อย๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.สามเณรศุภฤกษ์หามา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๒.สามเณรธนดลปาละกะวงษ์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๓.สามเณรวีระวุฒิวรรณคำ๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๔.สามเณรมนตรีวงษ์ละคร๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๕.สามเณรจิรพัฒน์ทับเงิน๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๖.สามเณรธนัญชัยศรีสุแล๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๗.สามเณรอภิสิทธิ์เชิดพานิชย์๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๖๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๘.สามเณรนทีศรีประทุม๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๙.สามเณรปฏิภาณบุญประคม๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๐.สามเณรธนวัฒน์พลมั่น๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๑.สามเณรอลงกรณ์ลิ้มรสโอชะสุข๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๒.สามเณรสิทธิโชติตรีบำรุง๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๓.สามเณรสุรนันท์ชมภูนิช๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๔.สามเณรชลสิทธิ์พูลสมบัติ๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๕.สามเณรพัทธดนย์กาไชย๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๖.สามเณรภูวไนยคำตัน๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๗.สามเณรอัมรินทร์กงชัยภูมิ๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๗๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๘.สามเณรสิทธิกัณฑ์บาลี๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๙.สามเณรจีระศักดิ์คำภาษี๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๐.สามเณรพรศักดิ์จุลพันธ์๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๑.สามเณรจามิกรโชติญาโน๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๒.สามเณรณัฐชยาวิเศษเสาร์๑๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๓.สามเณรธนกรหลาแก้ว๑๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๔.สามเณรเอกพจน์ภูฆัง๑๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๕.สามเณรสุพจน์น้ำพุ๑๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๖.สามเณรเกียรติศักดิ์วรวงษ์๑๒ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๘๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๗.สามเณรภูวไนยสว่างวงศ์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๗๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๘.สามเณรณัฐกมลคำปวน๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๗๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๙.สามเณรชัยสิทธิ์คงพัฒน์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๗๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๐.สามเณรทวีรัตน์พรหมพรรณ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๗๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๑.สามเณรวรรณโชติสิมนา๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๗๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๒.สามเณรอนันต์เทพสงวนนาม๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๗๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๓.สามเณรฉัตชัยวิชัยวงศ์๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๗๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๔.สามเณรพันเทพภักดีโยธา๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๘๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๕.สามเณรกฤตพงศ์คำวงศ์ษา๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๘๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๖.สามเณรณัฐทิพย์แก้ว๑๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๗๘๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๗.สามเณรยงยุทธพาผล๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๘.สามเณรณัฐพงษ์จันทร์ปัญญา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๐๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๙.สามเณรณัฐวุฒิหอมกลิ่น๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๐๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๐.สามเณรอรชุนถาวรยิ่ง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๐๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๑.สามเณรธีรวัฒน์อุดมลาภ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๐๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๒.สามเณรณัฐวุฒิสงวนงาม๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๗๓.สามเณรภูมิภัทรสิริจันทกุล๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๗๔.พระมหาไพจิตรอุตฺตมธมฺโมสาฆ้อง๔๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๕๗
๗๕.สามเณรอานันท์วันกำมิโก๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๖๗ป.ธ.๖๒๕๕๗
๗๖.พระมหากรธัชกมฺพุวณฺโณศักดิ์ศรี๕๐๓๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๙ป.ธ.๘๒๕๕๗
๗๗.สามเณรปิยะนันท์ใจซื่อ๒๑ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๗ป.ธ.๙๒๕๕๗