ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรวุฒิชัยมีรัตนะไพร๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.สามเณรชัยขอขันกลาง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.สามเณรชัยธวัชสภา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.สามเณรประวิทย์เทพรักษ์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.สามเณรสังวาลย์ปานเพชร๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.สามเณรพรชัยทูคำมี๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.สามเณรธัญญารัตน์บุษราคัม๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.สามเณรพลพรมเวียง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรสมบัติเที่ยงนา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรสมควรข่าสะโปน๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.สามเณรวุฒิชัยศรีนนท์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรสมุยทองคำ๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรเสนาะคำเสียง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรสุพรรณปากดีสี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรภานุวัฒน์มหาดไทย๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.สามเณรนภดลสุภนาม๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.สามเณรบุญเลิศวงเวียน๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรวิวัฒน์เนตรแสงสี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.สามเณรปราโมทย์พลศักดิ์เดช๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๐.สามเณรฉลองกลางจันอัด๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๑.สามเณรทนงศักดิ์คำวิเศษ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๒.สามเณรณรงฤทธิ์ก้อมมณี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๓.สามเณรกฤษณะมณเฑียรรัตน์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๔.สามเณรศุภชัยบรรจงชอบ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๕.สามเณรประธานศรีสุโน๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๖.สามเณรไชแซ่เท้า๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๗.สามเณรวิชัยแซ่วื่อ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๘.สามเณรธีรวัฒน์ทองสุทธิ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๙.สามเณรอาจหาญสุขรัตน์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๐.สามเณรอาทิตย์ฆารไสว๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๑.สามเณรสง่าตรวจนอก๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๒.สามเณรวินัยตันพานิชย์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๓.สามเณรประสิทธิ์ชูชัย๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๔.สามเณรศุภชัยไค่นุ่นโพธิ์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๕.สามเณรสมบูรณ์ศรีแนน๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๖.สามเณรองอาจขันแข็ง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๗.สามเณรพีทธ์แห้วศรี๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๘.สามเณรทวีศักดิ์ทนงตน๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๙.สามเณรสมชายพิมพา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๖๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๐.สามเณรพนมก้องเวหา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๑.สามเณรสุรศักดิ์ขุริรัง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๒.สามเณรอัครเดชศิริสำราญ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๓.สามเณรเกียรติศักดิ์ย่างเยื้อง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๔.สามเณรคำภีร์บุตรอินทร์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๕.สามเณรเดชามีทม๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๖.สามเณรนฤพลโถวสกุล๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๗.สามเณรสุมลสมศรี๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๘.สามเณรสุนันท์อรรคบุตร์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๔๙.สามเณรธวัชชัยบุญโปร่ง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๗๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๐.สามเณรธีรพงษ์สอนรอด๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๑.สามเณรธีระพงษ์ถาพิลา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๒.สามเณรรวมพลตาแสง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๓.สามเณรพนมศักดิ์สุริยะ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๔.สามเณรใสคำมา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๕.สามเณรอุทัยโรจนคีรีสันติ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๖.สามเณรสง่าชะยอยรัมย์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๗.สามเณรพงศ์ศักดิ์ประชุม๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๘.สามเณรทองพูนสงครามรอด๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๕๙.สามเณรวัชชัยมิทานนท์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๘๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๐.สามเณรสรพงษ์ยิ้มสวัสดิ์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๑.สามเณรสมบัติแสนศรีมนต์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๒.สามเณรสุรศักดิ์โสดา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๓.สามเณรสุรศักดิ์โนเปลือย๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๔.สามเณรไกรสรศรียะพงษ์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๕.สามเณรจีรวัฒน์นามราช๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๖.สามเณรเชียงบุญนูน๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๗.สามเณรทองสุขหลงทัพไทย๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๘.สามเณรปรีชาโคตรเถร๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๖๙.สามเณรจตุพลใจรักษ์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๙๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๐.สามเณรพิเชษฐ์เรืองขจร๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๑.สามเณรประจักร์สงนอก๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๒.สามเณรไพรินทร์ทองกลม๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๓.สามเณรอาทิตย์บุญปก๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๔.สามเณรชัยวิชิตไชยรบ๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๕.สามเณรปิยะไทรสังขพรธิติ๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๖.สามเณรสุพรรณ์ก้อนคำ๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๗.สามเณรสุรชัยพรมคำน้อย๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๘.สามเณรสุวรรณ์สีดำ๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๗๙.สามเณรอภิชิตเหมือยโธสง๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๐๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๘๐.สามเณรนิวัชแก้วสุวรรณ์๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๔๑๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๘๑.พระไพรัชโชติรตโนเชื้อแก้ว๒๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๘๒.พระสุลีฐิตพโลพลแสง๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๘๓.สามเณรวิไลผลาหาญ๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๘๔.สามเณรมงคลทำทิพย์๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๘๕.สามเณรอัตพรประสมหงษ์๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๘๖.สามเณรอนุชิตนิลาภรณ์กุล๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๘๗.สามเณรคเชนทร์ปานสงฆ์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๘๘.สามเณรธงชัยสวัสดิ์จิตร๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๘๙.สามเณรมีชัยพิมพ์จันทร์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๐.สามเณรชาญชัยวงศ์วิวงศ์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๑.สามเณรสมชาติทองคำ๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๒.สามเณรวิเชียรสีส่อง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๓.สามเณรโพธิ์ศรียิ้มสวัสดิ์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๔.สามเณรสุรชัยชูคง๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๕.สามเณรบู่ไร่สงวน๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๖.สามเณรวันดีจันไทย๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๗.สามเณรเทพฤทธิ์นาศรี๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๘.สามเณรสีประไพอุทาพันธ์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๙๙.สามเณรอวิรุทธ์วงค์หาแก้ว๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๐.สามเณรสกลมีโสภา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๑.สามเณรวิรพงเหง่าทอง๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๒.สามเณรสุรพลธิมาชัย๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๓.สามเณรบุญรอดเสาศิริ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๔.สามเณรบุญเรียงสิทธิ์ทองศรี๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๕.สามเณรสุทราชถาวร๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๖.สามเณรมนตรีหล้าสมบัติ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๗.สามเณรสุชินพลเสน๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๘.สามเณรสำอางค์บุญพันธ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๐๙.สามเณรอภิชาติสมโศก๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๐.สามเณรปิยะพูลสวัสดิ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๑.สามเณรพยุงศักดิ์ทองกล้า๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๒.สามเณรไพฑูรย์ลำไย๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๓.สามเณรกรุงม่วงนาครอง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๔.สามเณรศุภชัยบุญเฮ้า๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕.สามเณรเสมียนเรือนตังญาณ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๓๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๐