ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรนเรศเมืองโพธิ์๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๔๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.สามเณรอาทิศสวัสดี๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๔๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.สามเณรอุดมแก้วนารี๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๔๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.สามเณรไพโรจน์ชูรัตน์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๕๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรอุเทนบุญเลิศ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๕๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.สามเณรอาทิตย์วงศ์อนันท์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๕๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.สามเณรปรีดาม่วงอ่อน๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๕๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.สามเณรนิรุดภูมิพันธ์๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๕๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.สามเณรพินิจทรัพย์พงษ์๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๖๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรวิรัชแก้วมณี๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๖๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรทรงศรีจันทร์๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๖๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.สามเณรสายันกุลบุญมา๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๖๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.สามเณรพงษ์ศักดิ์บุ่งนาม๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๖๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรสำเริงโภคา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรปิยะบุญค้ำ๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.สามเณรบรรลังสัพโส๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรฐานันดรขามประไพร๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรชัยวุฒิทองวิจิตร์๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรสามารถศรีวิชา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรวิฑูรย์ทองสา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรยัณพิพวนนอก๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.สามเณรนิกรโสภาจร๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.สามเณรบัญชากันยาประสิทธิ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๗๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๔.สามเณรสิทธิพรเกษจ้อย๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๕.สามเณรมงคลกมลคร๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๖.สามเณรไฉนนามมุงคุณ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๗.สามเณรวีนัสศรีหาโคตร๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๘.สามเณรเกียรติศักดิ์นิพวงลา๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๙.สามเณรชาญชัยขันตะ๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๐.สามเณรอภินัยสมบูรณ์๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๑.สามเณรพลากรไชยยนต์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๒.สามเณรคมสันไชยนิจ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๓.สามเณรสุทนชินคำ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๘๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๔.สามเณรอนงค์บางศรี๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๕.สามเณรอำนาจวรชินา๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๖.สามเณรยุทธนาอาจศัตรู๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๗.สามเณรพรชัยหาดวัน๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๘.สามเณรปรีชากันไชยชาติ๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๙.สามเณรสำราญพันที๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๔๐.สามเณรพศกรอวนวัง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๔๑.สามเณรสมบุญสีหะวงษ์๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๔๒.สามเณรอภิศักดิ์รินไธสง๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๙๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๔๓.สามเณรสว่างศรีสันธ์๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๕๐๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๔๔.สามเณรทักษิณเชื้อคมตา๑๘ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๕๐๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๔๕.สามเณรสิทธิชัยไทยนอก๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๕๐๓ป.๑-๒๒๕๔๒