ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรกล้าหาญแสนสุข๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.สามเณรสุริยาขำคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.สามเณรอาทรเนื้อไม้๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๖๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.พระไพบูลย์กนฺตสาโรภูผาทอง๓๒ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.สามเณรวาสนาบุญแดง๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.สามเณรอรรถสิริอบรม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.สามเณรสำรวยศรีทัด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.สามเณรวิทูนฤาชาภูเขียว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.สามเณรวินิจฉัยเนียมจิตร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรวิรัตน์ศรีสวัสดิ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรวิเมธรอดเขียว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรมนตรีวงค์วี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๓.สามเณรมานะวังหงษา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๔.สามเณรรุ่งกระโห้เหม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๕.สามเณรอังคารก้อนทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๖.สามเณรไกรเวชเทศสิงห์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๗.สามเณรธงชัยลาดหนองขุ่น๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๘.สามเณรนรินทร์บุตรตะคุ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๙.สามเณรสมจิตรจันทร์ศิริ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๐.สามเณรอภินันท์กุลบุตร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๑.สามเณรสงวนศักดิ์โยชะนะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๒.สามเณรประพันธ์บัวกลอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๕๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๓.สามเณรณัฐพงษ์อุทธชัย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๕๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๔.สามเณรอายุคำวิชิต๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๕๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๕.สามเณรศรัทธาโควางกูร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๕๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๖.พระบุญลักษณ์จิตฺตสํวโรศรีมา๒๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๗.พระยุทธภูมิธมฺมิโกกูดแยง๒๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๘.พระไพรศักดิ์ญาณเมธีแซ่ลิ้ม๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๙.สามเณรราชนิวัตรคำพา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๐.สามเณรสมใจแก้วศรี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๑.สามเณรประจิตย์มัดหา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๒.สามเณรฐิติวัฒน์คชพันธ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๓.สามเณรประมาณสายเปลี่ยน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๔.สามเณรนิคมไทยเจริญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๕.สามเณรดำรงค์ฤทธิ์คล้ายสุบิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๖.สามเณรสมบูรณ์กัลพฤกษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๗.สามเณรวรชนปานประเสริฐ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๘.สามเณรภิญโญอินทชิต๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๙.สามเณรอาณัติรอดเคลือ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๐.สามเณรไชโยอบเชย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๑.สามเณรนุกูลพวงมาลัย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๒.สามเณรบุญศรีสมเพชร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๓.สามเณรสมชายกลิ่นนวล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๔.สามเณรวิจารณ์เสถียรกิจ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๕.สามเณรขวัญเกล้าวิเวกแว่ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๖.สามเณรชมทองคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๗.สามเณรดิเรกประเสริฐจันทึก๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๘.สามเณรวรพจน์คงคาวารี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๙.พระมหาวิชิตสีลเตโชศรภักดี๒๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๕๐.สามเณรสวธรเทียมเพชร๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๕ป.ธ.๕๒๕๔๓
๕๑.สามเณรภาณุพลขันธ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๖ป.ธ.๕๒๕๔๓