ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวรรณพจน์กนฺตสีโลโสภา๓๒ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.สามเณรอาคมคงเพชรศักดิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.สามเณรวรพลภูมิภู๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.พระสมบัติปริปุณฺโณพูลทวี๓๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.พระนทีสุโชโตจวนรุ่ง๒๙ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.พระปัญจะขนฺติโกแตงไทย๒๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.พระสมจิตรสมจิตฺโตสุริยา๓๐ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.สามเณรสมานชัยเกษอินทร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.สามเณรญัตติพงษ์เลิศศรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.สามเณรวัฒนะกัลปา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.สามเณรนิรุตต์ครุฑแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.สามเณรสงกรานต์บุญเฉลียว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.สามเณรทวีศักดิ์เกษวิริยะการณ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.สามเณรพิชัยทองขาว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.สามเณรเอกนรินทร์สว่างอารมย์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.สามเณรคำพลอยโพนทัน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.สามเณรวิบูลย์หงษ์ยนต์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรอานนท์สังเวียน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรกฤษณะสอนสืบ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรธีระสินนอก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรวินัยศรียะนัย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรกิตจาโนนหนองหิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรไพฑูรย์พลอาจ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.สามเณรมานิตย์ทองรักษ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๕.สามเณรพรเทพหลงทอง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๖.สามเณรคุณนิธิแซ่หยี่๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๗.สามเณรรังสิมันต์รักสนิท๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๘.สามเณรจักรกริชเพชรรัตน์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๙.สามเณรเอกศรีสัตยา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๐.พระธงชัยธนปาโลจันทร์ฉาย๓๔๑๐ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๑.พระไพบูลย์กนฺตสาโรภูผาทอง๓๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๒.สามเณรอรรถสิริอบรม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๓.สามเณรสำรวยศรีทัด๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๔.สามเณรวินิจฉัยเนียมจิตร๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๕.สามเณรมนัสพงษ์ก้อนทอง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๖.สามเณรวิรัตน์ศรีสวัสดิ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๗.สามเณรมานะวังหงษา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๘.สามเณรวิทูนฤาชาภูเขียว๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๙.สามเณรมนตรีวงค์วี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๐.สามเณรสุริยาขำคำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๑.สามเณรกล้าหาญแสนสุข๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๒.สามเณรยอดธงทองปรางค์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๓.สามเณรศรัทธาโควางกูร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๔.สามเณรรุ่งกะโห้เหม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๕.สามเณรสุนันท์เทศสิงห์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๖.สามเณรไกรเวชเทศสิงห์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๗.สามเณรธงชัยลาดหนองขุ่น๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๘.พระมหายุทธภูมิธมฺมิโกกูดแยง๒๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๙.พระมหาไพรศักดิ์ญาณเมธีแซ่ลิ้ม๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๐.สามเณรชมทองคำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๑.สามเณรบุญศรีสมเพชร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๒.สามเณรสมบูรณ์กัลพฤกษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๓.สามเณรอรัญไทยเจริญ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๔.สามเณรบุญลอยประเสริฐทรัพย์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๕.สามเณรดิเรกประเสริฐจันทึก๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๖.สามเณรวรพจน์คงคาวารี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๗.พระมหาวิชิตสีลเตโชศรภักดี๒๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๔