ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรบรรจงฉ่ำบุญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๙๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.สามเณรวิชัชมณีโชติ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๙๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.สามเณรอุทิศเพ็ชรรัตน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๙๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.สามเณรนพดลพันหลง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๙๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.สามเณรปรีชาหงษ์ทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๙๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.สามเณรอภิรักษ์สมเพ็ชร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.สามเณรไกรศรสมรัตน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.สามเณรจักราวุธนันทะสิงห์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.สามเณรสุริยะโพยนอก๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.สามเณรกรวิทย์เกรียงไกรณพัทลุง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.สามเณรวัชรามหาชัย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.สามเณรสุริยาจิตรโสม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรนพพลสานสร้อย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรสมพงษ์นิ่มอิ่ม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรสมชายสมเพชร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๐๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรอดิศักดิ์ชัยชาญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๑๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรวีระพันธ์โพธิกระสังข์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๑๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.สามเณรทศพรเลิศศรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๑๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.สามเณรกฤษณะธิอินทร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๑๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๐.สามเณรทัศนัยชำนาญพนา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๘๑๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๑.สามเณรกฤตลักษณ์สาทะเล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๘๑๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๒.พระนทีสุโชโตจวนรุ่ง๓๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๓.พระจำลองฐิตสาโรสีสาคำ๒๙ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๔.สามเณรญัตติพงษ์เลิศศรี๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๕.สามเณรวินัยศรียะนัย๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๖.สามเณรเจริญชัยทิมเทศ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๗.สามเณรพรเทพหลงทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๘.สามเณรจักรกริชเพชรรัตน์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๙.สามเณรสำรองยิ้มเกิด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๐.สามเณรวรวิทย์กลิ่นสุข๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๑.สามเณรชูเกียรติบดีรัฐ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๒.สามเณรจำนงค์ดาวเรือง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๓.สามเณรพลเทพกลางประพันธ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๔.พระมหาสำรวยจนฺทสาโรศรีทัด๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๕.พระมหาพิภพสุทฺธิภาณีกองยอด๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๖.สามเณรศรัทธาโควางกูร๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๗.สามเณรยอดธงทองปรางค์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๘.สามเณรวรพลภูมิภู๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๙.สามเณรสุนันท์เทศสิงห์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๐.สามเณรกิตจาโนนหนองหิน๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๑.สามเณรทวีศักดิ์เกษวิริยะการณ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๒.สามเณรดำเนินมาน้อย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๓.สามเณรกำจายพานโคตร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๔.สามเณรมานิตย์ทองรักษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๕.สามเณรอนิรุตทองแกมแก้ว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๖.สามเณรวันเฉลิมโนนพรักษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๗.สามเณรธัชพงษ์คงเดชธนาภิวัฒน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๘.สามเณรสาธิตพนารี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๙.สามเณรชาญณรงค์เอี่ยมสงคราม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๕๐.พระมหาวงศธรวรทสฺสีไทยเจริญ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๑.สามเณรกล้าหาญแสนสุข๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๒.สามเณรไพฑูรย์พลอาจ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๓.พระมหาประมาณสิทฺธิเมธีสายเปลี่ยน๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๓ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๔.พระมหาเสกข์เขมจารีคำพา๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๔ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๕.สามเณรวุฑฒิกรทองคำ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๕ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๖.สามเณรวิชญ์กันต์พวงมาลัย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๖ป.ธ.๖๒๕๔๗