ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๒๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรจิระสงมา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.สามเณรดำริกัลพฤกษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.สามเณรสุรพรเทศสิงห์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.สามเณรเปาหลี่แซ่ย่าง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.สามเณรนิวัฒน์สระทองล้อม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.สามเณรจรัลเขียวสด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.สามเณรเมธาวณิชย์อาจภักดี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.สามเณรอัสนีรักถนอม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.สามเณรเกียรติศักดิ์สุพงษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.สามเณรประยุทธชำนาญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.สามเณรชาญเดชบุญทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.สามเณรโกวิทย์มนตรีวงษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.สามเณรอำนาจโสตรทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๔.สามเณรแก้วขันตินนท์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๕.สามเณรโชคชัยคงประเสริฐ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๖.สามเณรอดิศักดิ์พรมทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๗.สามเณรวิลักษณ์อุสุภราช๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๘.สามเณรปรีชานาเมืองรักษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๙.สามเณรอวยชัยศรีมงคล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๐.สามเณรวิชิตขุนอ่อน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๑.สามเณรธานุพงษ์สมเพ็ชร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๒.สามเณรอดิเรกพลขันธ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๓.สามเณรสุรชัยเกษอินทร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๔.สามเณรวิเชียรเอี่ยมโสภณ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๕.สามเณรอนุศักดิ์บุญหลง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๖.สามเณรอมรเทพเรืองสิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๗.สามเณรณัฐวุฒิวงค์ษาบุตร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๘.สามเณรธวัชชัยอ่อนลมัย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๙.สามเณรพงษ์พันธ์บดีรัฐ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๐.สามเณรวุฒิชัยรุ่งรัตน์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๑.สามเณรมานัสจันทร์ใจ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๒.สามเณรอานนท์ขะชี้ฟ้า๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๓.สามเณรไตรรงค์ภูมิภาค๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๔.สามเณรฉัตรชัยช่วยเสน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๕.สามเณรวรรษนนท์ปานแดง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๖.สามเณรนิยมสายอินทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๗.สามเณรไพรัชกุลมณี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๘.สามเณรดนัยรายสันเทียะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๙.สามเณรวิรุตน์เหมือนทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๐.สามเณรวรวุฒิทาบุญ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๘๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๑.สามเณรสัณทยาไสวิจิตร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๘๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๒.สามเณรสุวัฒน์สวนพรม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๓.สามเณรมารุตสมเพชร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๔.สามเณรมานะสระทองร้อย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๕.สามเณรสมหมายขอนทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๖.สามเณรณัฐพลสุโท๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๗.สามเณรธีรพงษ์หวัดแหวว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๘.สามเณรเสกสรรค์แก้วทรัพย์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๙.สามเณรบุญอุ้มชัยเต๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๐.สามเณรสุรศักดิ์หงสะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๑.สามเณรชนะพลศรีกาบบัว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๒.สามเณรศุภชัยภูมิภาค๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๓.สามเณรภราดรคลังลอย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๔.สามเณรโกวิทย์บุญเฉลียว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๕.สามเณรวิษณุโสมเขียว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๖.สามเณรสกลเพชรรัตน์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๗.สามเณรมนตรีทองรักษ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๘.สามเณรอาทิตย์ทองสูงเนิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๙.สามเณรสวกรทองขำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๐.สามเณรภมรสังข์ทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๑.สามเณรวีรยุทธภูมิภาค๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๒.สามเณรโกวิทย์จันทร์ใจ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๓.สามเณรประสิทธิ์แก้วประเสริฐ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๔.พระสมบัติปริปุณฺโณพูลทวี๓๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๕.พระสมจิตรสมจิตฺโตสุริยะ๓๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๖.พระศรรวริศสุทสฺสีคงเพชรศักดิ์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๗.พระเพชรวชิรสญฺญีบุญน้อย๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๘.สามเณรอุเทนแสนพันธ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๙.สามเณรกิตติกรโควางกูร๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๐.สามเณรจีระศักดิ์มัดหา๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๑.สามเณรปรัชญาถิ่นมีผล๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๒.สามเณรภัทร์ปกรณ์ชดเชย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๓.สามเณรพิเชษฐ์พานโคตร์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๔.สามเณรสาครศรีภักดี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๕.สามเณรณัฐดนัยพลากร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๖.สามเณรวันเฉลิมจูจีน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๗.สามเณรนทีสุโท๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๘.สามเณรทัศนัยชำนาญพนา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๙.สามเณรอนุชาขวัญเผือก๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๐.สามเณรมานะสุขนาน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๑.พระวาสนาโชติทสฺสีบุญแดง๒๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๒.สามเณรสมรักษ์จันแดง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๓.สามเณรพีรสุทธิ์พลแก้ว๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๔.สามเณรธีรนันท์ปั้นทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๕.สามเณรสมพงษ์นิ่มอิ่ม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๖.สามเณรทศพรเลิศศรี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๗.สามเณรสุทัศน์หอมรื่น๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๘.สามเณรกรวิทย์เกรียงไกร ณ พัทลุง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๙.สามเณรวัชรามหาชัย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๐.สามเณรอดิศักดิ์ชัยชาญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๑.พระมหาจำลองฐิตสาโรสีสาคำ๓๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๒.พระมหาวินัยกิตฺติธารีศรียะนัย๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๓.สามเณรจักรกริชเพชรรัตน์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๔.สามเณรสำรองยิ้มเกิด๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๕.สามเณรวรวิทย์กลิ่นสุข๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๖.สามเณรจำนงค์ดาวเรือง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๗.สามเณรพลเทพกลางประพันธ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๘.พระมหานทีสุโชโตจวนรุ่ง๓๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๙.พระมหาเจริญชัยภทฺทลาภีทิมเทศ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๖๕๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๐๐.พระมหาญัตติพงษ์ชยานนฺทีเลิศศรี๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๖๕๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๐๑.พระมหาพิภพสุทฺธิภาณีกองยอด๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๒.พระมหายอดธงสุวณฺณรํสีทองปรางค์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๓.พระมหาประจิตย์อตฺถวาสีมัดหา๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๔.พระมหาศรัทธาองฺกุรจารีโควางกูร๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๕.สามเณรสุนันท์เทศสิงห์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๖.สามเณรกิตจาโนนหนองหิน๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๗.สามเณรทวีศักดิ์เกษวิริยะการณ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๘.สามเณรกิตติวัตรมาน้อย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๙.สามเณรกำจายพานโคตร์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๑๐.สามเณรพิชญานนท์โนนพรักษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๑๑.สามเณรธัชพงษ์คงเดชธนาภิวัฒน์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๑๒.สามเณรสาธิตพนารี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๑๓.สามเณรชาญณรงค์เอี่ยมสงคราม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๑๔.พระมหาวินิจฉัยวชิรกวีเนียมจิตร๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๑๕.พระมหาดิเรกคมฺภีรเมธีประเสริฐจันทึก๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๖ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๑๖.พระมหาภาณุสุทฺธิเมธีพลขันธ์๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๗ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๑๗.พระมหาวรพจน์วรเวทีคงคาวารี๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๑๘.สามเณรสรวิศกัลพฤกษ์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๙ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๑๙.สามเณรรุ่งกะโห้เหม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๐ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๒๐.พระมหาประมาณสิทฺธิเมธีสายเปลี่ยน๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๗ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๒๑.พระมหาเสกข์เขมจารีคำพา๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๒๒.สามเณรวิชญ์กันต์พวงมาลัย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙ป.ธ.๗๒๕๔๘