ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๓๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรสมประสงค์อิ่มสมบัติ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.สามเณรวิชัยบุญเนีย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.สามเณรสัมฤทธิ์แสงคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.สามเณรศุภกรแสงทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.สามเณรสุชาติสังคง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.สามเณรวราชัยขุนสุข๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.สามเณรยุรนันท์นาคเลี้ยง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.สามเณรมนัสกลิ่นจันทร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรแก่นเพชรพลแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรปราโมทย์ไพโรจน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรจัตุรงค์นพเก้า๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรสุวัฒน์เคนรัง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรทศพรจักรสุวงษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรคมสันวันคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรวิเชียรบดีรัฐ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรมนตรีแป้สูงเนิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.สามเณรสมหมายห่างสูงเนิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.สามเณรมานัสอยู่รอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๙.สามเณรชัยรัตน์อยู่สุข๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๐.สามเณรสาทิตย์อินทรไพจิตต์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๑.สามเณรธงชัยกุลบุตร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๒.สามเณรอนุชิตแก้วกว้าง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๓.สามเณรสมเจตน์จั่นเพชร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๔.สามเณรอดิศรโนนพยอม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๕.สามเณรวัฒนาเทพยศ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๖.สามเณรวัลลภมณีเขียว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๗.สามเณรมนัสชัยออมฉิม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๘.สามเณรจตุพลมหาศึก๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๙.สามเณรศุภชัยแซ่โซ้ง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๐.สามเณรวัชชัยเถื่อนมูลแสน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๑.สามเณรวิชาญบุญตา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๒.สามเณรสันติชัยยอยรู้รอบ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๓.สามเณรวีระพงษ์เพ็ชรคง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๔.สามเณรไพรรัตน์แก่นขาว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๕.สามเณรภาณุรายสันเทียะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๖.สามเณรสุทัศยุธิศักดิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๗.สามเณรศุภโชคมณีโชติ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๘.สามเณรแสงอรุณเรืองวงค์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๙.สามเณรธีรวัฒน์นิลสนิท๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๐.สามเณรวัฒนาไชยสุวรรณ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๑.สามเณรชินกรณ์พันศรี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๒.สามเณรธวัชชัยศรีจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๓.สามเณรสมเกียรติพิมพ์สวรรค์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๔.สามเณรอุดรสังวาลย์วงษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๔๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๕.สามเณรสุริยันสุพงษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๔๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๖.สามเณรเทิดเกียรติคำเครือ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๗.สามเณรปรีชาบุญทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๘.สามเณรอาทิตย์ขันคำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๙.สามเณรสุรศักดิ์ตะเคียนแดง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๐.สามเณรวันวิสาพลงาม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๑.สามเณรเทิดพงษ์พิมพ์งาม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๒.สามเณรประเสริฐเอมสิริ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๓.สามเณรวิชัชมณีโชติ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๔.สามเณรทองลพอินชูฤทธิ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๕.สามเณรกฤษณะโพธิ์ศรี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๖.สามเณรจิระสงมา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๗.สามเณรสุรพรเทศสิงห์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๘.สามเณรสุวัฒน์สวนพรม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๙.สามเณรเปาหลี่แซ่ย่าง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๐.สามเณรมารุตสมเพชร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๑.สามเณรแก้วขันตินนท์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๒.สามเณรศุภชัยภูมิภาค๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๓.สามเณรโกวิทย์บุญเฉลียว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๔.สามเณรณัฐวุฒิวงศ์ษาบุตร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๕.สามเณรอาทิตย์ทองสูงเนิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๖.สามเณรไตรรงค์ภูมิภาค๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๗.สามเณรฉัตรชัยช่วยเสน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๘.สามเณรวรรษนนท์ปานแดง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๙.สามเณรไพรัชกุลมณี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๐.สามเณรวรวุฒิทาบุญ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๑.สามเณรสัณทยาไสยวิจิตร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๒.พระศักดิ์ชัยวํสรํสีมนตรีวงษ์๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๙๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๓.สามเณรบรรจงฉ่ำบุญ๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๙๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๔.สามเณรกฤตลักษณ์สาทะเล๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๕.สามเณรอัสนีรักถนอม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๖.สามเณรประยุทธชำนาญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๗.สามเณรชาญเดชบุญทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๘.สามเณรอดิศักดิ์พรมทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๙.สามเณรณัฐพลสุโท๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๐.สามเณรสุรชัยเกษอินทร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๑.สามเณรธีรพงษ์หวัดแหวว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๒.สามเณรชนะพลศรีกาบบัว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๓.สามเณรวิษณุโสมเขียว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๔.สามเณรพงษ์พันธ์บดีรัฐ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๕.สามเณรวุฒิชัยรุ่งรัตน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๖.สามเณรมานัสจันทร์ใจ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๗.สามเณรวีรยุทธภูมิภาค๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๘.สามเณรนิยมสายอินทร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๙.สามเณรโกวิทย์จันทร์ใจ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๐.สามเณรดนัยรายสันเที๊ยะ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๑.สามเณรวิรุตน์เหมือนทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๒.พระมหาสมจิตรสมจิตฺโตสุริยะ๓๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๙๓.พระมหาเพชรวชิรสญฺญีบุญน้อย๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๙๔.สามเณรอุเทนแสนพันธ์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๙๕.สามเณรสมรักจันแดง๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๙๖.สามเณรพีรสุทธิ์พลแก้ว๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๙๗.สามเณรกิตติกรโควางกูร๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๙๘.สามเณรจีระศักดิ์มัดหา๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๙๙.สามเณรปรัชญาถิ่นมีผล๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๐.สามเณรภัทร์ปกรณ์ชดเชย๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๑.สามเณรพิเชษฐ์พานโคตร์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๒.สามเณรวันเฉลิมจูจีน๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๓.สามเณรทัศนัยชำนาญพนา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๔.สามเณรสมพงษ์นิ่มอิ่ม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๕.สามเณรทศพรเลิศศรี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๖.สามเณรสุทัศน์หอมรื่น๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๗.สามเณรกรวิทย์เกรียงไกร ณ พัทลุง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๘.สามเณรวัชรามหาชัย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๙.สามเณรอดิศักดิ์ชัยชาญ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๐.สามเณรมานะสุขนาน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๑.พระมหาสมบัติปริปุณฺโณพูลทวี๓๘ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๒.พระมหาวาสนาโชติทสฺสีบุญแดง๒๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๓.พระมหาอรรถสิริอตฺถจารีอบรม๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๔.พระมหานทีสุชาโตจวนรุ่ง๓๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๑๕.พระมหาจำลองฐิตสาโรสีสาคำ๓๑ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๑๖.สามเณรปวริศร์ทองรักษ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๑๗.สามเณรจักรกริชเพชรรัตน์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๑๘.สามเณรสำรองยิ้มเกิด๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๑๙.สามเณรวรวิทย์กลิ่นสุข๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๒๐.สามเณรพลเทพกลางประพันธ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๒๑.พระมหาวินัยกิตฺติธารีศรียะนัย๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๒๒.พระมหายอดธงสุวณฺณรํสีทองปรางค์๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๓ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๒๓.พระมหาประจิตย์อตฺถวาสีมัดหา๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๔ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๒๔.พระมหาศรัทธาองฺกุรจารีโควางกูร๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๕ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๒๕.พระมหาไพฑูรย์วชิรสุธีพลอาจ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๒๖.พระมหาสุนันท์สุนนฺทเมธีเทศสิงห์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๗ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๒๗.สามเณรกิตจาโนนหนองหิน๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๘ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๒๘.สามเณรทวีศักดิ์เกษวิริยะการณ์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๙ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๒๙.สามเณรกิตติวัตรมาน้อย๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๓๐.สามเณรพิชญานนท์โนนพรักษ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๓๑.สามเณรธัชพงษ์คงเดชธนาภิวัฒน์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๓๒.สามเณรสาธิตพนารี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๓๓.สามเณรชาญณรงค์เอี่ยมสงคราม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๓๔.พระมหาประมาณสิทฺธิเมธีสายเปลี่ยน๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๘๕ป.ธ.๘๒๕๔๙