ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๒๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรมงคลชัยคล้ายจำแลง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.สามเณรนราทิตย์รอดกสิกรรม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.สามเณรศุภชัยจันขอนแก่น๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.สามเณรพิษณุเปรื่องค้า๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.สามเณรยุทธนาแสนอินตะ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.สามเณรอนุวัฒน์สะอาด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.สามเณรทวีชัยรอดกสิกรรม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.สามเณรเทิดศักดิ์พิมพ์งาม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.สามเณรอานนท์จันคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.สามเณรประทีปหอมรื่น๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.สามเณรวัชระมาน้อย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรนฤทธิ์ศรีพันธ์บุญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรจิระศักดิ์แววศรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.สามเณรเจริญทรัพย์มิชพล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.สามเณรธีระอยู่สุข๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๖.สามเณรวิโรจน์ดิษเจริญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๗.สามเณรนิรุตโพธิบัลลังก์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๘.สามเณรภาณุวัฒน์ศรีแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๙.สามเณรชำนาญอินยัง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๐.สามเณรอิทธิพลอุ่นแก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๑.สามเณรตุลพงษ์บุญคง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๒.สามเณรเพิ่มทรัพย์นาคหมอก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๓.สามเณรนิรุตน้อยบุญอยู่๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๔.สามเณรวราเทพสุขเทศ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๕.สามเณรนุรักษ์นันเต๋๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๖.สามเณรวรกันต์สีสาคำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๗.สามเณรธราเทพยาสมุด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๘.สามเณรนพรัตน์ทองสูงเนิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๙.สามเณรณัฐพลกลิ่นพุฒ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๐.สามเณรสมชายสำแดงชัย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๑.สามเณรพลวัตรอนุสิทธิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๒.สามเณรปกาศิตเรื่อศรีจันทร์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๓.สามเณรมาโนชดำทรัพย์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๔.สามเณรเอกชัยแย้มสุข๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๕.สามเณรเลิศชัยภูมิมาสูงเนิน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๖.สามเณรศรันย์เอี่ยมโสภณ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๗.สามเณรเอกลักษณ์เปรียวถิ่นเถื่อน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๘.สามเณรอำนาจปานะพล๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๙.สามเณรสาครมิศิริ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๐.สามเณรวสันต์แตงผัน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๑.สามเณรธนานันท์สุเชียง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๒.สามเณรธีรพงษ์จันทะบุดดา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๓.สามเณรมงคลชัยกรุดเงิน๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๔.สามเณรเตชิตคำครรณ์๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๕.สามเณรเตชินทร์คำครรณ์๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๖.สามเณรเริงชัยชูช่วย๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๗.สามเณรชิษณุพงศ์อู่ทอง๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๘.สามเณรนิวัฒน์สระทองล้อม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๙.สามเณรมานะสระทองร้อย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๐.สามเณรสมหมายขอนทอง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๑.สามเณรวิเชียรเอี่ยมโสภณ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๒.สามเณรอุดรสังวาลย์วงศ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๓.สามเณรเสกสรรค์แก้วทรัพย์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๔.สามเณรภราดรคลังลอย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๕.สามเณรสุชาติสังคง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๖.สามเณรสุริยันสุพงษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๗.สามเณรวิเชียรบดีรัฐ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๘.สามเณรมานัสอยู่รอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๙.สามเณรสมเจตน์จั่นเพชร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๐.สามเณรมนัสชัยออมฉิม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๑.สามเณรจตุพลมหาศึก๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๒.สามเณรศุภชัยแซ่โซ้ง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๓.สามเณรวิชาญบุญตา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๔.สามเณรปรีชาบุญทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๕.สามเณรวีระพงศ์เพ็ชรคง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๖.สามเณรไพรัตน์แก่นขาว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๗.สามเณรภาณุรายสันเทียะ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๘.สามเณรสุรศักดิ์ตะเคียนแดง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๙.สามเณรสุทัศน์ยุธิศักดิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๐.สามเณรศุภโชคมณีโชติ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๑.สามเณรแสงอรุณเรืองวงค์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๒.สามเณรเทิดพงษ์พิมพ์งาม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๓.สามเณรวัฒนาไชยสุวรรณ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๔.สามเณรธวัชชัยศรีจันทร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๕.สามเณรวัชชัยเถื่อนมูลแสน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๖.สามเณรสมเกียรติพิมพ์สวรรค์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๗.พระมหาศักดิ์ชัยวํสรํสีมนตรีวงษ์๒๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๗๘.สามเณรบรรจงฉ่ำบุญ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๗๙.สามเณรทองลพอินทร์ชูฤทธิ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๐.สามเณรสุรพรเทศสิงห์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๑.สามเณรสุวัฒน์สวนพรม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๒.สามเณรกฤตลักษณ์สาทะเล๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๓.สามเณรอัสนีรักถนอม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๔.สามเณรมารุตสมเพชร๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๕.สามเณรชาญเดชบุญทอง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๖.สามเณรแก้วขันตินนท์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๗.สามเณรอดิศักดิ์พรมทอง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๘.สามเณรณัฐพลสุโท๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๙.สามเณรสุรชัยเกษอินทร์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๐.สามเณรธีรพงษ์หวัดแหวว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๑.สามเณรชนะพลศรีกาบบัว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๒.สามเณรศุภชัยภูมิภาค๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๓.สามเณรโกวิทบุญเฉลียว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๔.สามเณรณัฐวุฒิวงค์ษาบุตร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๕.สามเณรวิษณุโสมเขียว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๖.สามเณรอาทิตย์ทองสูงเนิน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๗.สามเณรพงษ์พันธ์บดีรัฐ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๘.สามเณรวุฒิชัยรุ่งรัตน์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๙.สามเณรมานัสจันทร์ใจ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๐.สามเณรฉัตรชัยช่วยเสน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๑.สามเณรวรรษนนท์ปานแดง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๒.สามเณรนิยมสายอินทร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๓.สามเณรโกวิทย์จันทร์ใจ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๔.สามเณรไพรัชกุลมณี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๕.สามเณรวรวุฒิทาบุญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๖.สามเณรสัณทยาไสยวิจิตร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๗.พระมหาเจริญชัยภทฺทลาภีทิมเทศ๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๐๘.พระมหาเพชรวชิรสญฺญีบุญน้อย๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๐๙.พระมหากิตติกรกิตฺติเวทีโควางกูร๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๐.พระมหาจีระศักดิ์คุณุฏฺฐายีมัดหา๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๑.สามเณรอุเทนแสนพันธ์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๒.สามเณรปรัชญาถิ่นมีผล๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๓.สามเณรพิเชษฐ์พานโคตร์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๔.สามเณรทัศนัยชำนาญพนา๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๕.สามเณรสมพงษ์นิ่มอิ่ม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๖.สามเณรอดิศักดิ์ชัยชาญ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๗.พระมหาวินัยกิตฺติธารีศรียะนัย๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๒ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๑๘.พระมหาปวริศร์ปริยตฺติธารีทองรักษ์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๓ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๑๙.สามเณรจักรกริชเพชรรัตน์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๐.สามเณรภัทร์ภูวไนยยิ้มเกิด๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๕ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๑.สามเณรวรวิทย์กลิ่นสุข๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๖ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๒.สามเณรพลเทพกลางประพันธ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๘๗ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๓.พระมหาประจิตย์อตฺถวาสีมัดหา๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๕ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๒๔.พระมหารุ่งวิภชฺชวาทีกะโห้เหม๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๖ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๒๕.พระมหากิตจากิจฺจเสวีโนนหนองหิน๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๗ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๒๖.สามเณรสาธิตพนารี๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๘ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๒๗.สามเณรชาญณรงค์เอี่ยมสงคราม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๙ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๒๘.สามเณรวิชญ์กันต์พวงมาลัย๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๙๖ป.ธ.๘๒๕๕๐