ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๕๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรโสฬสทองซุ้ย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.สามเณรวัฒพลแซ่ท้าว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.สามเณรนิพนธ์พิมพ์ศรี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.สามเณรอนุศักดิ์กัณหา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.สามเณรฉัตรชัยมาหัวเขา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.สามเณรสมจิตรแก่นเขียว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.สามเณรสมบัตินราเลิศ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรรัตนศักดิ์ชุ่มโสตร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.สามเณรสุวินัยชำนาญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรธนทัตแสงกิริยา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรศราชัยเวียงนนท์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรปิติพงษ์ท้วมพงษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรพิเชษฐ์คมคาย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรพรพรมรูปล่ำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรณรงค์ประเสริฐสุวรรณ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรกิตติศักดิ์จันทมาศ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรธวัชชัยทิพย์รองพล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรศักดากลิ่นจันทร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรธีรพลกงรัมย์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรบุญมากองยอด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรดวงเด่นขำคมเขตร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรเกมบุญพุ่ม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๓.สามเณรนนธวัฒน์ฉ่ำพจน์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๔.สามเณรศิวกรสุโท๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๕.สามเณรเดชาวัตอาจลุน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๖.สามเณรภิระวัชนิภาโยธิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๗.สามเณรวุฒิชัยแก้วปินใจ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๘.สามเณรจักรกฤษณ์คล้ายทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๙.สามเณรชานนท์พูลฉนวน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๐.สามเณรลิขิตสังข์เขียว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๑.สามเณรอามินแสนศักดา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๒.สามเณรประดับพงษ์เกตุเปรม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๓.สามเณรสุรสีห์อนุวัฒพรวิสิฐ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๔.สามเณรวีรยุทธทองมี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๕.สามเณรสุรเดชโลสุดา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๖.สามเณรสิทธิพงศ์เขียวสด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๗.สามเณรวิศวะชิตธนะจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๘.สามเณรไกรวิชญ์เมฆี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๙.สามเณรมานิตย์แสงสุข๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๐.สามเณรณัฐพลมงคล๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๑.สามเณรอานันตะชัยทบวงศ์ศรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๒.สามเณรประสิทธิชัยขุนชุม๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๓.สามเณรธงชัยอุ่นสนอง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๔.สามเณรนนทกานต์ภู่ตระกูล๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๕.สามเณรอมรเทพล้อมวงษ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๖.สามเณรอุกฤษฏ์แก้วมะรัง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๗.สามเณรศิวกรศรีจรรยา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๘.สามเณรณัฐพงษ์ทองรอด๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๙.สามเณรอนุวัฒน์จันทร์คีรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๐.สามเณรมนัสชัยโคงัน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๑.สามเณรศราวุฒิสมจันทร์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๒.สามเณรฐิติกรรังษิปัญญาภรณ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๓.สามเณรรัตนัยเถาไพมณี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๔.สามเณรทศพรวนิชยากรชัย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๕.สามเณรวัชระแซ่ตั๊น๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๖.สามเณรการันย์แสงฤทธิ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๗.สามเณรเดชาวัตชดเชย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๘.สามเณรขจรศักดิ์จุ้ยเย็น๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๙.สามเณรเอกพลสายคำตา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๐.สามเณรธีระเลิบไธสง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๑.สามเณรสุริยะสุวรรณมณี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๒.สามเณรปริวรรตไชยนา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๓.สามเณรภาณุวัฒน์บุญหล้า๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๔.สามเณรนฤดมญาติครบุรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๕.สามเณรศุภสิทธิ์รอดกสิกรรม๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๖.สามเณรวุฒิศักดิ์ขันเงิน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๗.สามเณรพรเทพพิมพา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๘.สามเณรสรณัฐชำนาญ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๙.สามเณรสุขประเสริฐอ่อนละออ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๐.สามเณรธนัทอิงคนินันท์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๑.สามเณรวงธวัชดวงเกตุ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๒.สามเณรธวัชชัยปลื้มวงษ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๓.สามเณรวิชาเชาว์วิเชียร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๔.สามเณรสุวิมลกาขาว๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๕.สามเณรเกียรติชัยวงศ์กะโซ่๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๖.สามเณรสิทธิศักดิ์สินธุอ่อน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๗.สามเณรสมเกียรติเงางาม๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๘.สามเณรชัยวัฒน์เริงเขตกรณ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๙.สามเณรปรัชญากัลพฤกษ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๐.สามเณรสราวุฒิวิเชียรสาร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๑.สามเณรอำพลอภิพุทธิกุล๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๒.สามเณรอาคมอันยงค์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๓.สามเณรกิตติทายัง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๔.สามเณรอัครเดชไชยภา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๕.สามเณรกฤษดากรุดเงิน๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๖.สามเณรณัฐพลโสพันธ์๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๗.สามเณรศุภกฤตลูกประคำ๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๘.สามเณรวิษณุชัยกุง๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๙.สามเณรเสกสรรค์เรืองแสง๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๐.สามเณรอุดมศักดิ์แก้วมณี๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๑.สามเณรธีรนพพิมพะ๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๒.สามเณรชวลิตตุธรรม๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๐๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๓.สามเณรอัครพงษ์วอทอง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๑๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๔.สามเณรชาญณรงค์ชมพู๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๕.สามเณรนิธิกรสกุลหอม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๖.สามเณรวสันต์โชติพาณิชสกุล๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๗.สามเณรคำเกิดสุขรี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๘.สามเณรณัฐพลน้ำดอกไม้๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๙๙.สามเณรอนุทัยคำแสด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๐.สามเณรกฤษดาบูระพาด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๑.สามเณรเกียรติศักดิ์พิลึกเรือง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๒.สามเณรพัชรพลคงเลิศ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๓.สามเณรพิพัฒน์พงศ์คล้ายหนองลี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๔.สามเณรสิงห์สมุทรกรีสง่า๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๕.สามเณรจักรกฤษนาคเอี่ยม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๖.สามเณรเกียรติศักดิ์บัญชา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๗.สามเณรวินัยพลกล้า๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐๘.สามเณรสิทธิพัฒน์เหมลุด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๙.สามเณรทิวานนท์คำยี่๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๐.สามเณรภูวนัยฉ่ำน้อย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๑.สามเณรพีรพงษ์สีสาคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๒.สามเณรอดิศรระนาด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๓.สามเณรธนพลคนโทเงิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๔.สามเณรพีรพัฒน์เรียนตะคุ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๕.สามเณรนทีบัวบาน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๖.สามเณรภานุวัฒน์ประภารักษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๗.สามเณรทัตเทพเชียนจันทึก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๘.สามเณรเริงชัยท้าววัง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๙.สามเณรรัตพลมาพันนะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๒๐.สามเณรศุภฤกษ์สีวันคำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๒๑.สามเณรมานพแสงสุข๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๗๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๒๒.สามเณรนราทิตย์รอดกสิกรรม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๓.สามเณรนฤทธิ์ศรีพันธ์บุญ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๔.สามเณรวิโรจน์ดิษเจริญ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๕.สามเณรทวีชัยรอดกสิกรรม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๖.สามเณรอนุวัฒน์สะอาด๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๗.สามเณรธีรวัฒน์นิลสนิท๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๘.สามเณรตุลพงษ์บุญคง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๙.สามเณรวรกันต์สีสาคำ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๐.สามเณรณัฐพลกลิ่นพุฒ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๑.สามเณรสมชายสำแดงชัย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๒.สามเณรธีรพงษ์จันทะบุดดา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๓.สามเณรศรัณย์เอี่ยมโสภณ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๔.สามเณรเทิดศักดิ์พิมพ์งาม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๕.สามเณรนิรุติโพธิบัลลังก์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๖.สามเณรชำนาญอินยัง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๗.สามเณรประทีปหอมรื่น๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๘.สามเณรเอกชัยแย้มสุข๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๙.สามเณรสาครมิสิริ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๐.สามเณรเริงชัยชูช่วย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๑.พระมหาทองลพรตนเมธีอินทร์ชูฤทธิ์๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๔๒.สามเณรธวัชชัยศรีจันทร์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๔๓.สามเณรกฤตลักษณ์สาทะเล๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๙ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๔๔.สามเณรโกวิทบุญเฉลียว๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๐ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๔๕.สามเณรมานัสอยู่รอง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๔๖.สามเณรศุภชัยแซ่โซ้ง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๔๗.พระมหาสุรพรสมิทฺธธารีเทศสิงห์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๔๘.สามเณรมารุตสมเพชร๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๔๙.สามเณรสุรชัยเกษอินทร์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๐.สามเณรณัฐวุฒิวงค์ษาบุตร๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๕ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๑.สามเณรวรรษนนท์ปานแดง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๖ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๒.สามเณรโกวิทย์จันทร์ใจ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๓.พระมหาพิชญานนท์โสภณเมธีโนนพรักษ์๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๕๔.พระมหาปรัชญาญาณจารีถิ่นมีผล๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๑ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๕๕.สามเณรสาธิตพนารี๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๕ป.ธ.๙๒๕๕๒