ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรพนัฐวาสะรัมย์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.สามเณรสุรัตน์มีเอี่ยม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.สามเณรณัฏฐ์อิงคนินันท์ธนา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรวิษณุพึงไชย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรอิทธิฤทธิ์ยศยิ่ง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรฐิติวุฒิเปียอยู่๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรจำนงค์ปานพรม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรนพดลไกรยวงษ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรชัยวัฒน์รักษา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรวันชัยโล่ทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรณัฐวุฒิกลั่นแฮม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรศิริชัยไชยสุทธิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรวุฒิภัทรศิริมนาทร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรจตุรพรขุมทอง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรวรพงษ์พลตรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรสุทธิพงษ์ประกิจ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรจักรินทร์อินทรศร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรนิพนธ์เสือเหลือง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรรัตนะธนาภรณ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรสมเกียรติแซ่รี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรจิรวัฒน์คำประกอบ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๒.สามเณรวีระพลผลขาว๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๓.สามเณรวิชัยมีโพธิ์๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๔.สามเณรเอกลักษณ์ศรีสุข๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๕.สามเณรพลวัตเอกบรรพต๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๖.สามเณรศิริพงษ์อุปสุข๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๗.สามเณรสุรชัยนาคำแยก๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๘.สามเณรวิรัตน์รุ่งเป้า๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๙.สามเณรสุริยาส้มดี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๐.สามเณรบรรจงโพเฉย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๑.สามเณรอภิชัยนาคา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๒.สามเณรพรพรมรูปล่ำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๓.สามเณรณรงค์ประเสริฐสุวรรณ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๔.สามเณรสิทธิพงศ์เหมลุด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๕.สามเณรชานนท์พูลฉนวน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๖.สามเณรนนธวัฒน์ฉ่ำพจน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๗.สามเณรนฤพนธ์คล้ายรอด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๘.สามเณรไพรัชแดงสิงห์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๙.สามเณรสหพลไสยวิจิตร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๐.สามเณรวิระแสนวิเศษ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๑.สามเณรพิเชษฐ์คมคาย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๒.สามเณรธีรพลกงรัมย์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๓.สามเณรวิฑูรย์ทาสี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๔.สามเณรไกรวิชญ์เมฆี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๕.สามเณรมานิตย์แสงสุข๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๖.สามเณรธงชัยอุ่นสนอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๗.สามเณรอุกฤษฎ์แก้วมะรัง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๘.สามเณรนนทกานต์ภู่ตระกูล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๙.สามเณรศิวกรศรีจรรยา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๐.สามเณรสุรสีห์อนุวัตพรวิสิฐ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๑.สามเณรวิศวะชิตธนะจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๒.สามเณรสุรเดชโลสุดา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๓.สามเณรอัครเดชไชยภา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๔.สามเณรสราวุฒิวิเชียรสาร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๕.สามเณรทศพรวนิชยากรชัย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๖.สามเณรสุวิมลกาขาว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๗.สามเณรวินัยพลกล้า๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๘.สามเณรธนัทอิงคนินันท์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๙.สามเณรวุฒิศักดิ์ขันเงิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๐.สามเณรอาคมอันยงค์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๑.สามเณรสรณัฐชำนาญ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๒.สามเณรขจรศักดิ์จุ้ยเย็น๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๓.สามเณรการันย์แสงฤทธิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๔.สามเณรสุริยะสุวรรณมณี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๕.สามเณรชัยวัฒน์เริงเขตรกรณ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๖.สามเณรพรเทพพิมพา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๗.สามเณรวิชาเชาว์วิเชียร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๘.สามเณรศราวุฒิสมจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๙.สามเณรรัตนัยเถาไพมณี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๐.สามเณรเดชาวัตชดเชย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๑.สามเณรเกียรติชัยวงกระโซ่๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๒.สามเณรอัครพงษ์วอทอง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๓.สามเณรปริวรรตไชยนา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๔.สามเณรกฤษดากรุดเงิน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๕.สามเณรณัฐพลโสพันธ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๖.สามเณรขวัญคำแดง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๗.สามเณรกิตติทายัง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๘.สามเณรสิทธิพัฒน์เหมลุด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๗๙.สามเณรทิวานนท์คำยี่๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๐.สามเณรพีรพงษ์สีสาคำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๑.สามเณรนทีบัวบาน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๒.สามเณรพีรพัฒน์เรียนตะคุ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๓.สามเณรภานุวัฒน์ประภารักษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๔.สามเณรมงคลชัยกรุดเงิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๕.สามเณรอดิศรระนาด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๖.สามเณรศุภฤกษ์สีวันคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๗.สามเณรธนพลคนโทเงิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๘.สามเณรมานพแสงสุข๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๘๙.สามเณรปรีชาบุญทอง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๓
๙๐.สามเณรตุลพงษ์บุญคง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๙๑.สามเณรวรกันต์สีสาคำ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๙๒.สามเณรณัฐพลกลิ่นพุฒ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๓
๙๓.สามเณรแสงอรุณเรืองวงค์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๙๔.สามเณรศรัณย์เอี่ยมโสภณ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๗๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๙๕.สามเณรธวัชชัยศรีจันทร์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๑ป.ธ.๖๒๕๕๓
๙๖.พระมหานทีสุโชโตจวนรุ่ง๓๘๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๘๖ป.ธ.๗๒๕๕๓
๙๗.พระมหาทัศนัยทสฺสนเมธีชำนาญพนา๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๘๗ป.ธ.๗๒๕๕๓
๙๘.พระมหากิตจากิจฺจเสวีโนนหนองหิน๒๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘ป.ธ.๘๒๕๕๓
๙๙.สามเณรวรวิทย์กลิ่นสุข๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๔๙ป.ธ.๘๒๕๕๓