ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๐๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรทศพลแซ่เตีย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.สามเณรพจชรไวว่อง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.สามเณรเพิ่มพงษ์ศรราษฎร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.สามเณรคมสันต์สมเพชร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรณัชเกิดธรรม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรกฤษณะบรรทัดจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรเอกชัยเสริมทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรพศวัตภุชงค์เจริญ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรสุรเชษฐ์แสงพารา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรอภิชาติสาธร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรธนธรณ์กองแก้ว๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรธวัชชัยบุระวัตร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรเชิดศักดิ์พลับจุ้ย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรอภิสิทธิ์เจริญราช๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรภรดลโพธิยาสานนท์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรวรัญญูศศิธรวัณณ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรวิษณุศรีวิภัฒน์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรพิชิตภิญโญยาง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรธวัชชัยอินกรัด๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๐.สามเณรดำรงค์รักงาม๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๑.สามเณรยงยุทธแก้วสำโรง๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๒.สามเณรเรืองศักดิ์ขอนทอง๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓.สามเณรวัฒพลแซ่ท้าว๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔.สามเณรคำเกิดสุขรี๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕.สามเณรเจษฏาน้อยผล๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖.สามเณรธนทัตแสงกิริยา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗.สามเณรณัฐอิงคนินันท์ธนา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘.สามเณรธวัชชัยปลื้มวงษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙.สามเณรภานุวัฒน์บุญหล้า๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๐.สามเณรศุภสิทธิ์รอดกสิกรรม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๑.สามเณรนฤดมญาติครบุรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๒.สามเณรปรัชญากัลพฤกษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๓.สามเณรสุขประเสริฐอ่อนละออ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๔.สามเณรธีระเลิบไธสง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๕.สามเณรอิทธิฤทธิ์ยศยิ่ง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๖.สามเณรนพดลไกรยวงศ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๗.สามเณรวันชัยโล่ทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๘.สามเณรณัฐวุฒิกลั่นแฮม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๙.สามเณรศิริชัยไชยสุทธิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๐.สามเณรวิษณุชัยกุง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๑.สามเณรวุฒิภัทรศิริมนาทร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๒.สามเณรจตุรพรขุมทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๓.สามเณรวรพงษ์พลตรี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๔.สามเณรสุทธิพงษ์ประกิจ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๕.สามเณรสมเกียรติแซ่รี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๖.สามเณรจิรวัฒน์คำประกอบ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๗.สามเณรวุฒิชัยกาจา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๘.สามเณรพลวัตเอกบรรพต๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๙.สามเณรคมสันวันคำ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๐.สามเณรสุรชัยนาคำแยก๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๑.สามเณรวิรัตน์รุ่งเป้า๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๒.สามเณรสุริยาส้มดี๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๓.สามเณรขวัญคำแดง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๔.สามเณรบรรจงโพเฉย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๕.สามเณรอภิชัยนาคา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๖.สามเณรทัตเทพเชียนจันทึก๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๗.สามเณรณรงค์ประเสริฐสุวรรณ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๘.สามเณรนฤพนธ์คล้ายรอด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๙.สามเณรสหพลไสยวิจิตร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๐.สามเณรวิระแสนวิเศษ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๑.สามเณรพิเชษฐ์คมคาย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๒.สามเณรไกรวิชญ์เมฆี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๓.สามเณรมานิตย์แสงสุข๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๔.สามเณรอุกฤษฎ์แก้วมะรัง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๕.สามเณรนนทกานต์ภู่ตระกูล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๖.สามเณรศิวกรศรีจรรยา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๗.สามเณรสุรสีห์อนุวัตรพรวิสิษฐ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๘.สามเณรสุรเดชโลสุดา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๙.สามเณรอัครเดชไชยภา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๐.สามเณรสราวุฒิวิเชียรสาร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๑.สามเณรทศพรวนิชยากรชัย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๒.สามเณรสุวิมลกาขาว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๓.สามเณรวินัยพลกล้า๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๔.สามเณรธนัทอิงคนินันท์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๕.สามเณรวุฒิศักดิ์ขันเงิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๖.สามเณรการันย์แสงฤทธิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๗.สามเณรสุริยะสุวรรณมณี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๘.สามเณรชัยวัฒน์เริงเขตกรณ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๙.สามเณรวิชาเชาว์วิเชียร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๐.สามเณรรัตนัยเถาไพมณี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๑.สามเณรเดชาวัตรชดเชย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๒.สามเณรอัครพงษ์วอทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๓.สามเณรปริวรรตไชยนา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๔.สามเณรกฤษดากรุดเงิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๕.สามเณรอชิรวิทย์โสพันธ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๖.สามเณรเสกสรรค์แก้วทรัพย์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๗.สามเณรทวีชัยรอดกสิกรรม๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๘๕ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๘.สามเณรทิวานนท์คำยี่๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๘๖ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๙.สามเณรนทีบัวบาน๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๘๗ป.ธ.๕๒๕๕๔
๙๐.พระมหานิวัฒน์ปริยตฺติเวทีสระทองล้อม๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๔
๙๑.สามเณรไพรัตน์แก่นขาว๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๔
๙๒.สามเณรพีรพงษ์สีสาคำ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๔
๙๓.สามเณรมงคลชัยกรุดเงิน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๔
๙๔.สามเณรธนพลคนโทเงิน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๔
๙๕.พระมหาจำลองฐิตสาโรสีสาคำ๓๘๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๙ป.ธ.๖๒๕๕๔
๙๖.พระมหาทองลพรตนเมธีอินชูฤทธิ์๒๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๐ป.ธ.๖๒๕๕๔
๙๗.พระมหาโกวิทภูริภูรีบุญเฉลียว๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๑ป.ธ.๖๒๕๕๔
๙๘.สามเณรวราธรทองสูงเนิน๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๔
๙๙.สามเณรสัณทยาไสยวิจิตร๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๐๐.สามเณรศุภชัยแซ่โซ้ง๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๐๑.สามเณรปรีชาบุญทอง๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๕ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๐๒.สามเณรตุลพงษ์บุญคง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๖ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๐๓.สามเณรณัฐพลกลิ่นพุฒ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๗ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๐๔.สามเณรวรรษนนท์ปานแดง๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๗๑ป.ธ.๗๒๕๕๔