ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรจิระวัฒน์มหาชัยโชติวงษ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.สามเณรสาวิตรพุทธรักษา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.สามเณรกิตติศักดิ์จันทร์นพคุณ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.สามเณรธีรยุทธฉิมพลี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.สามเณรจักรกฤษณ์เขาสมบูรณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.สามเณรณัฐกฤษณ์เขาสมบูรณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.สามเณรวีระศิริพรหม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.สามเณรทัศน์พลสมอินทร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.สามเณรอานนท์อิ่มนรัญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรประวิทย์สอปัญญา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรดำรงค์ไพรเพชรศักดิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรกฤษณะหอมอ่อน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรอดิศักดิ์คำสุข๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรธนันชัยคงไทย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.สามเณรวิทยากรนัยวิจารณ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.สามเณรถาวรอัคชาติ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.สามเณรธเนศมหัสฉริยพงษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.สามเณรสุริยันต์ยิ้มสาระ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.สามเณรธีรภัทรอ้อคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.สามเณรดนุนัยศักดิ์เจริญชัยกุล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.สามเณรพัศพงษ์เชาว์พุฒิพงษ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.สามเณรสถาพรนัยวิริยะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.สามเณรจตุรพรถาวร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.สามเณรอนิรุจน์จันทร์เพ็ง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๕.สามเณรธนพลพูลจีน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๖.สามเณรวงศธรผลาผล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๗.สามเณรอดิศักดิ์เขม้นเขตกิจ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๘.สามเณรหาญณรงค์ขัดมัน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๙.สามเณรนิธิกรเกษรสุริวงษ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๐.สามเณรอภิเดชงิมขุนทด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๑.สามเณรพิทยางมโป่งเบี้ย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๒.สามเณรสรัลฟักสกุล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๖๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๓.สามเณรหัสนัยน์กวินภาส๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๔.สามเณรอนุชิตแซ่สง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๕.สามเณรมานพน้อยใส๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๖.สามเณรนิมิตรแสงสูงเนิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๗.สามเณรเมธาวีเสงี่ยมเนตร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๘.สามเณรปรีชาครอบแก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๙.สามเณรธนากรจุลภัทรรุ่งเดช๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๐.สามเณรณัฐพงษ์อุ่มจาน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๑.สามเณรศุภชัยแก้วคง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๒.สามเณรปิยพนธ์หอมมาลา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๗๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๓.สามเณรเขมินทร์ทาเที่ยง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๘๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๔.สามเณรระพีพงษ์คำเหลี่ยม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๘๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๕.สามเณรสหรัฐโอสะนำ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๘๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๖.สามเณรธนวัฒน์ตรีวงศ์รักมิตร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๘๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๗.สามเณรภัทนพงษ์จั่นฤทธิ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๘๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๘.สามเณรพร้อมบุญโรหิตรัตนะ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๘๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๙.สามเณรเมธีละอองนวล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๔๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๐.สามเณรธีรพรอยู่กรุง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๑.สามเณรศักดากลิ่นจันทร์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๒.สามเณรธวัชชัยทิพย์รองพล๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๓.สามเณรสิทธิพงศ์เขียวสด๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๔.สามเณรทศพลแซ่เตีย๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๕.สามเณรอุดมศักดิ์แก้วมณี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๖.สามเณรสุรธัชผาลี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๗.สามเณรสมศักดิ์พันธ์อุโมงค์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๘.สามเณรณัชเกิดธรรม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๙.สามเณรกฤษณะบรรทัดจันทร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๐.สามเณรโกสนบุญเกิด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๑.สามเณรก้องเกียรติชูแก้ว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๒.สามเณรมานะชัยเหล่าเมืองกลาง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๓.สามเณรกฤษชานนท์ภูยงค์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๔.สามเณรณัฐพลพรหมพิชัย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๕.สามเณรโกมินทร์แสงแก้ว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๖.สามเณรธัชชัยคนซื่อ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๗.สามเณรกิตติศักดิ์มาปู่๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๘.สามเณรชาตรีบัวงาม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๙.สามเณรอำพลอภิพุทธิกุล๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๐.สามเณรพศวัตภุชงค์เจริญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๑.สามเณรวิชัยมีโพธิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๒.สามเณรสุรเชษฐ์แสงพารา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๓.สามเณรวรัญญูศศิธรวัณณ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๔.สามเณรพิชิตภิญโญยาง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๕.สามเณรดำรงค์รักงาม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๖.สามเณรเรืองศักดิ์ขอนทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๗.สามเณรยงยุทธแก้วสำโรง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๘.สามเณรทศพรวนิชยากรชัย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๕๖