ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรธนาธิปหล้าคำไข๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.สามเณรชานนท์เข็มครุฑ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.สามเณรธนวัฒน์ศรีสง่า๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.สามเณรจิรายุปลื้มใจ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.สามเณรทรงพลแต่งทรัพย์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.สามเณรปฏิภาณคงผ่อง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.สามเณรสุจินดาเจริญศิริ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.สามเณรชัยณรงค์แย้มแก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.สามเณรอาคมเดชสันเที๊ยะ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.สามเณรอรรถพลกิตติวัฒนากร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.สามเณรธูปทองเลิศศรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.สามเณรมิติกาญจน์คำศรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.สามเณรอลงกรณ์โหลแก้ว๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.สามเณรณัฐชนนอิ่มเสถียร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.สามเณรธีระยุทธเชื้อวังคำ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.สามเณรสงกรานต์ฉ่ำพจน์๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๓๙๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.สามเณรทวีชัยพลาพล๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๘.สามเณรเอกรักษ์คชรักษ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๙.สามเณรชวพลตะนุเรือง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๐.สามเณรณัฐวุฒิอาจหาญ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๑.สามเณรจักรกฤษณ์ขุนอ่อน๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๒.สามเณรพงศธรทองคำ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๓.สามเณรกิตติพงศ์นิตยานันท์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๔.สามเณรเกียรติศักดิ์ป้อมสุวรรณ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๕.สามเณรธีรยุทธ์ฉิมพลี๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๖.สามเณรสิทธิพรอุดทาโกสุม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๗.สามเณรเสกสรรกลิ่นศรีสุข๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๘.สามเณรณัฐกฤษณ์เขาสมบูรณ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๙.สามเณรปราชญ์ญาหระดี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๐.สามเณรวิทยาพรมสิงห์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๑.สามเณรภักดิพงษ์สุวรรณ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๒.สามเณรชายชาญพรมงาม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๓.สามเณรปริวัตรมั่นคง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๔.สามเณรจิรวัฒน์บุญทอง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๕.สามเณรสุวรรณสีกาลัง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๖.สามเณรเจษฎาบุตะเขียว๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๗.สามเณรภานุมาศสกุลมา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๘.สามเณรนเรศปรางบาง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๙.สามเณรพรชัยไม้แดง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๐.สามเณรอาทรเชื้อวังคำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๑.สามเณรพัศพงษ์เชาว์พุฒิพงษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๒.สามเณรชญานนท์เกตุกรณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๓.สามเณรพงศ์พณิชการะภักดี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๔.สามเณรระบิลโลกร่วม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๕.สามเณรธิติทัศน์พันบุญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๖.สามเณรณัฐวุฒิเป๋ากระโทก๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๗.สามเณรระพีพงศ์คำเหลี่ยม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๘.สามเณรอัมรินทร์สร้อยสังวาลย์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๙.สามเณรธีระวัฒน์แบนน้อย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๐.สามเณรธัญธรพิพัฒน์รัตนโสภณ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๑.สามเณรพร้อมบุญโรหิตรัตนะ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๒.สามเณรธนวัฒน์ตรีวงศ์รักมิตร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๓.สามเณรพลวิทย์โฉมเฉลา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๔.สามเณรพรพิทักษ์เอี่ยมสะอาด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๕.สามเณรจีรศักดิ์โพธิ์แก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๖.สามเณรปิยะชาติศักดิ์เจริญชัยกุล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๗.สามเณรจิรพันธ์แก้วกัณหา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๘.สามเณรวันชนะโมกศักดิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๙.สามเณรธนาวุฒิเพชร์งาม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๐.สามเณรยุทธพิชัยยาทองไชย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๑.สามเณรคมสรณ์ตู้ทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๒.สามเณรฤทธิพรเพ็งแจ่มแจ้ง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๓.สามเณรวิโรจน์วงษ์พันคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๔.สามเณรวุฒินันท์ปานดอกสร้อย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๕.สามเณรชัยณรงค์นามเที่ยง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๖.สามเณรศรัณย์จันทร์แสง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๗.สามเณรธนโชติแก้วสว่าง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๘.สามเณรชนานนท์ภักดีสุข๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๙.สามเณรสุรชัยศรีบุญทัน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๐.สามเณรพิษณุแซ่สง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๑.สามเณรอภิลักษณ์ฉางทรัพย์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๒.สามเณรวุฒิวัฒน์พันบุญ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๓.สามเณรเสถียรเพียรชำนาญ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๔.สามเณรสหภาพไชยเขียน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๕.สามเณรสัญชัยเคหะนาค๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๖.สามเณรชลชาตินามมงคล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๗.สามเณรณัฐพงษ์วงศ์กระโซ่๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๘.สามเณรกิตติศักดิ์บุญศรี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๙.สามเณรธีรภัทร์จันทร์แก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๐.สามเณรมานพน้อยใส๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๑.สามเณรสมคิดอ่อนดอกไม้๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๒.สามเณรกิตติศักดิ์จันทร์นพคุณ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๓.สามเณรธเนศมหัสฉริยพงษ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๔.สามเณรถาวรอัคชาติ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๕.สามเณรนิติธรปากเมย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๖.สามเณรทวีศักดิ์เมฆทอง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๗.สามเณรธนันชัยคงไทย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๘.สามเณรวิชาญชัยวิโรจน์ชัยศรี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๙.สามเณรธนพลพูลจีน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๐.สามเณรศุภฤกษ์สีวันคำ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๘
๙๑.พระมหานทีปทุมธารีบัวบาน๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๕ป.ธ.๖๒๕๕๘
๙๒.พระมหาศรัณย์โสภณจารีเอี่ยมโสภณ๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๖ป.ธ.๖๒๕๕๘
๙๓.สามเณรวิระแสนวิเศษ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๗ป.ธ.๖๒๕๕๘
๙๔.สามเณรศิวกรศรีจรรยา๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๘ป.ธ.๖๒๕๕๘
๙๕.สามเณรสุวิมลกาขาว๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๙ป.ธ.๖๒๕๕๘