ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรนครรินทร์ทองคำ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.สามเณรสุภิวัฒน์เคร่งใจ๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.สามเณรธรรมธัชพันพล๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรภัทรพงษ์สุวรรณ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรธนายุทธไหมขวัญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรณัชณนนท์กอแก้ว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรพงษ์ศักดิ์ทองดี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรปณิธิสุทธา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรนนธวัฒน์ฐานทองดี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรชยุตพงศ์คิดตลอด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรณัฐพงษ์หงสุวรรณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.สามเณรพงษ์วิทย์สุคำภา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรภัทรวรรธน์สุวรรณ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรคมกริชสำแดงชัย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรธนภัทรเกียรตินฤปการ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรกัมพลวงศ์เสนา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรปราโมทย์อิ่มเต็ม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรพิสุทธิ์เกษมณี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.สามเณรภาณุชิตศิริขันธ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.สามเณรศรรามใสสด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรปฏิภาณรูปงาม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.สามเณรพรนิมิตเจริญราช๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.สามเณรมานพใจคำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.สามเณรสุริยะประจุลลา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.สามเณรพีระพลวงศ์ไทย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๖.สามเณรกิตติพงษ์อิสิสิงห์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๗.สามเณรพีรพลฉัตรมณีรุ่งเจริญ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๘.สามเณรชัชวาลเลิศฤทธิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๙.สามเณรวุฒิเกียรติสีสันต์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๐.สามเณรศิวัชจันตรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๑.สามเณรวรวุฒิสีวันคำ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๒.สามเณรธนบูรณ์พุทธรักษา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๓.สามเณรธีรภัทร์รามวงศ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๔.สามเณรพัชรพลอุทธกัง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๕.สามเณรวรวุฒิแซ่เตีย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๕๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๖.สามเณรปรีชาพุ่มจันทร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๔๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๗.สามเณรณัฐพลศรีกำพละ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๔๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๘.สามเณรศิวพงษ์ทองจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๙.สามเณรธวัชชัยปุกปนันท์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๐.สามเณรอนันตชัยรับเพ็ชร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๑.สามเณรอาหลีนพรัตน์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๒.สามเณรรักษิตพาชื่นใจ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๓.สามเณรอภิวัฒน์สุภิวงศ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๔.สามเณรกวีบุญเกิด๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๕.สามเณรอัจฉริยะตริการ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๖.พระครูสมุห์กิตติทัตอาตาปีสาคร๓๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๖๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๗.สามเณรปฏิภาณคงผ่อง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๖๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๘.สามเณรอลงกรณ์โหลแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๙.สามเณรวันเฉลิมรัชตกรตระกูล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๐.สามเณรกมลภพธรรมฐิติพงศ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๖๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๑.พระมหาเนติธรวฑฺฒนธารีสุคำภา๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๒.สามเณรสาวิตรพุทธรักษา๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๓.สามเณรประวิทย์สอปัญญา๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๔.สามเณรเสกสรรกลิ่นศรีสุข๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๕.สามเณรปราชญ์ญาหระดี๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๖.สามเณรภักดิพงษ์สุวรรณ์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๗.สามเณรวิทยาพรมสิงห์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๘.สามเณรเจษฎาบุตะเขียว๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๙.สามเณรกิตติพันธ์พิลาเทศ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๐.สามเณรอนิรุจน์จันทร์เพ็ง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๑.สามเณรมานพน้อยใส๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๒.สามเณรจีรศักดิ์โพธิ์แก้ว๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๓.สามเณรวิโรจน์วงษ์พันคำ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๔.สามเณรอภิลักษณ์ฉางทรัพย์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๕.สามเณรสมานนาคสมบูรณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๖.พระมหาจักรกฤษณ์ฐิตสุธีเขาสมบูรณ์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๗.สามเณรดำรงค์ไพรเพชรศักดิ์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๘.สามเณรพงศธรทองคำ๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๙.สามเณรพรพิทักษ์เอี่ยมสะอาด๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๐.สามเณรธนาวุฒิเพชร์งาม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๗๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๑.สามเณรสหภาพไชยเขียน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๘๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๒.สามเณรกรวิทย์เจริญสุข๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๕ป.ธ.๖๒๕๖๐