ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรฐพลภัทรถมเพชร๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.สามเณรเจษฎาพรโสชนะ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.สามเณรกรรณทรรศนศรีสุธรรม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.สามเณรธีรศักดิ์เพ็ชรจรุญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.สามเณรณัฐวุฒิมูลจัด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรศิรวิชญ์อนุวัตร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรอนุชิตคงวารี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.สามเณรอนันต์โซ่เมืองแซะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรศุภชัยแท่นทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรพร้อมพงษ์กลิ่นจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรภาสกรฉิมมาแก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.สามเณรศักดาวุฒิทวีศรี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรสุรเดชสายสาลี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรชินวัตรบุญจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรธันวาโพธิผล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรธนวัฒน์เสือเอก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.สามเณรภูริพัฒน์สุนทรา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.สามเณรภานุกรไกรเกรียงนิยม๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.สามเณรธนโชติแตงอ่อน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.สามเณรพงศ์ศิริสังข์แก้ว๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑.สามเณรอเล็กซานเดอร์บัคกูเล่จอนซัน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒.สามเณรวัชรพงษ์คำปราตัน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓.สามเณรณัฐชัยยศสุจิตร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔.สามเณรณัฐพงษ์หงสุวรรณ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๕.สามเณรปราโมทย์อิ่มเต็ม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๖.สามเณรสราวุฒิสุริโย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๗.สามเณรลิขิตจันทร์น้อย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๘.สามเณรพีระพลวงศ์ไทย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๙.สามเณรธวัชชัยปุกปนันท์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๐.สามเณรธนโชติมูลศรีแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๑.สามเณรปิยธิวัฒน์เจริญสำราญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๒.สามเณรวุฒิชัยโมเทียน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๓.สามเณรอนวัชทองสุข๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๔.สามเณรธนบูรณ์บุญสืบ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๕.สามเณรปฏิภาณรูปงาม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๖.สามเณรชนิตพลเหง้าโอสา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๗.พระมหาเอกรักษ์ปญฺญาธารีคชรักษ์๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๘.พระมหาเมธีปภสฺสรเมธีละอองนวล๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๙.พระมหาพรชัยวรภาณีไม้แดง๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๐.สามเณรณัชณนนท์กอแก้ว๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๑.สามเณรอภิวัฒน์สุภิวงศ์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๒.สามเณรธนภัทรเกียรตินฤปการ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๓.สามเณรชลชาตินามมงคล๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๔.สามเณรคมกริชสำแดงชัย๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๕.สามเณรภัทรวรรธน์สุวรรณ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๖.สามเณรกัมพลวงศ์เสนา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๗.สามเณรธีรภัทร์รามวงศ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๐๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๘.สามเณรเมธิชัยเลิศศรี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๙.สามเณรสงกรานต์ฉ่ำพจน์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๐.สามเณรชัชวาลเลิศฤทธิ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๑.สามเณรอนันตชัยรับเพ็ชร๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๒.สามเณรรักษิตพาชื่นใจ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๓.สามเณรวุฒิเกียรติสีสันต์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๔.สามเณรศิวัชจันตรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๕.สามเณรวรวุฒิสีวันคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๖.สามเณรธนบูรณ์พุทธรักษา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๗.สามเณรพัชรพลอุทธกัง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๑๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๘.สามเณรกวีบุญเกิด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๐ป.ธ.๔๒๕๖๒