ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระพิชัยพฺรหฺมสโรธะราวุฒิ๓๙๑๘ธาตุขอนแก่น๑๑๐๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.พระสากลกตปุญฺโญพูลสระคู๒๘ธาตุขอนแก่น๑๑๐๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.พระพูลศักดิ์ธมฺมธโรเวงวิลา๒๑ธาตุขอนแก่น๑๑๐๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.สามเณรไพศาลสิงหาวาปี๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.สามเณรนิคมบัวแก้ว๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.สามเณรปฏิพัทธ์ศรีทามาตย์๑๔ธาตุขอนแก่น๑๑๑๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.สามเณรสมหวังศรีกลม๑๔ธาตุขอนแก่น๑๑๑๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.สามเณรวิชาญภูพวก๑๔ธาตุขอนแก่น๑๑๑๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรศักดิ์เกรียงไกรวิบูลกุล๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๑๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรประพันธ์สังรวมใจ๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๑๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.สามเณรโสภณราชาจักร์๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๑๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรบุญลองสีหาทับ๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๑๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรวิทักษ์พัดไธสง๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๑๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรอาทิตย์สีลาวงศ์๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรไพศาลบุญน้อย๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.สามเณรสรพงษ์ทองทัน๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.สามเณรอภิทักษ์จันทา๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรวิฑูรย์บุตรธิยากลัด๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.สามเณรวัลลภสียางนอก๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๐.สามเณรสุชาติเพ็งแจ่ม๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๑.สามเณรบรรพจน์ศรีสุข๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๒.สามเณรบุญส่งนาคเวียง๑๓ธาตุขอนแก่น๑๑๒๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๓.พระบุญเลิศทีปธมฺโมจันทมาตย์๒๘ธาตุขอนแก่น๗๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๔.สามเณรพิทักษ์ทุมชะ๑๙ธาตุขอนแก่น๗๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๕.สามเณรบุญคอยน้อยยะ๑๗ธาตุขอนแก่น๗๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๖.สามเณรคำพันธ์โสบรรเทา๑๗ธาตุขอนแก่น๗๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๗.สามเณรมงคลแก้วเวหล๑๖ธาตุขอนแก่น๗๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๘.สามเณรวรรณลพกลางสุวรรณ๑๖ธาตุขอนแก่น๗๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๙.สามเณรสุทัศน์ทีตุ่น๑๖ธาตุขอนแก่น๗๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๐.สามเณรสถิตย์ราชเพชร๑๖ธาตุขอนแก่น๗๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๑.สามเณรสุวิทย์แก้วแก่นใจ๑๕ธาตุขอนแก่น๗๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๒.สามเณรวีระศักดิ์โพธิ์ชาลี๑๕ธาตุขอนแก่น๗๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๓.สามเณรศุภเกียรติกาบบัวลอย๑๕ธาตุขอนแก่น๗๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๔.สามเณรทรงฤทธิ์พิทักษ์พูล๑๕ธาตุขอนแก่น๗๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๕.สามเณรศุภชัยปานอาสา๑๕ธาตุขอนแก่น๗๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๖.สามเณรพงษ์จักรปาสาเณ๑๔ธาตุขอนแก่น๗๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๗.สามเณรคมสันต์จานเครือ๑๓ธาตุขอนแก่น๗๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๘.พระมหาสุมิตคมฺภีรปญฺโญสุวรรณศรี๒๙ธาตุขอนแก่น๔๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๙.พระมหาบานจิตรตปสีโลภูผาลินิน๒๒ธาตุขอนแก่น๔๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๐.สามเณรประทีปพรหมนอก๑๙ธาตุขอนแก่น๔๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๑.สามเณรจรูญพุทธโก๑๘ธาตุขอนแก่น๔๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๒.สามเณรอัษฎาวุธบัวภา๑๘ธาตุขอนแก่น๔๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๓.สามเณรเมฆินทร์พิเนตรเสถียร๑๘ธาตุขอนแก่น๔๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๔.สามเณรสมศักดิ์นามเหลา๑๘ธาตุขอนแก่น๔๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๕.สามเณรเสบียงจารเครือ๑๘ธาตุขอนแก่น๔๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๖.สามเณรประสิทธิ์ศรีพิเมือง๑๘ธาตุขอนแก่น๔๕๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๗.สามเณรสังเวียนจรเกษ๑๗ธาตุขอนแก่น๔๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๘.สามเณรวิภักดิ์ไชยะ๑๗ธาตุขอนแก่น๔๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๙.สามเณรศาสนาสอนผา๑๗ธาตุขอนแก่น๔๕๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๐.สามเณรไกรธนูทองคำ๑๗ธาตุขอนแก่น๔๕๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๑.สามเณรสันติตุลาไทย๑๗ธาตุขอนแก่น๔๖๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๒.สามเณรนภารัตน์เหลือล้น๑๗ธาตุขอนแก่น๔๖๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๓.สามเณรทวีศักดิ์สุขา๑๖ธาตุขอนแก่น๔๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๔.สามเณรสุรพงษ์ศรีอุดม๑๖ธาตุขอนแก่น๔๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๕.สามเณรพิชิตทองยอด๑๖ธาตุขอนแก่น๔๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๖.สามเณรศักดาฝ่ายพรม๑๖ธาตุขอนแก่น๔๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๗.สามเณรอัครพลชนชนะกุล๑๖ธาตุขอนแก่น๔๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๘.สามเณรพิทยาบุญลอย๑๖ธาตุขอนแก่น๔๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๙.สามเณรสุเมธบุญโคกสี๑๖ธาตุขอนแก่น๔๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๐.สามเณรชัชวาลย์พิมพา๑๖ธาตุขอนแก่น๔๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๑.สามเณรดำรงค์ศรีอุดม๑๖ธาตุขอนแก่น๔๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๒.พระมหาสุระสุทสฺสีมาเบ้า๒๐ธาตุขอนแก่น๒๙๕ป.ธ.๕๒๕๔๐
๖๓.พระมหาจำลองจาริกสํวโรพันทุม๒๐ธาตุขอนแก่น๒๙๖ป.ธ.๕๒๕๔๐
๖๔.สามเณรสมควรฝอดสูงเนิน๑๙ธาตุขอนแก่น๓๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๖๕.สามเณรสุธิพงษ์สวัสดิ์ทา๑๙ธาตุขอนแก่น๓๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๐