ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระจวงจันทร์เขมจิตฺโตบัวหอม๖๐๑๐ธาตุขอนแก่น๗๐๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระสายลมกนฺตสีโลศิลาศิลป์๒๒ธาตุขอนแก่น๗๑๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.สามเณรประจวบจันบัวลา๑๗ธาตุขอนแก่น๗๑๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรอำนาจเกี้ยงวัน๑๗ธาตุขอนแก่น๗๑๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรยอดชายแก้วลือ๑๗ธาตุขอนแก่น๗๑๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรคนองเดชจันวิชัย๑๗ธาตุขอนแก่น๗๑๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรวีระชัยพิทักษ์๑๗ธาตุขอนแก่น๗๑๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรสิงห์ทองสุมาตร๑๖ธาตุขอนแก่น๗๑๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรพจน์ยะประพันธ์๑๖ธาตุขอนแก่น๗๑๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรสังทองบุญส่ง๑๖ธาตุขอนแก่น๗๑๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรทองผ่านยอดบุญ๑๖ธาตุขอนแก่น๗๑๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรศักดาชาญชมภู๑๖ธาตุขอนแก่น๗๒๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๓.สามเณรพัฒนวัฒน์เพ็งปอภาร๑๖ธาตุขอนแก่น๗๒๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๔.สามเณรรันดรสังแสวง๑๕ธาตุขอนแก่น๗๒๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๕.สามเณรกมลพรหมวงษา๑๕ธาตุขอนแก่น๗๒๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๖.สามเณรเหรียญทองสีหาทับ๑๕ธาตุขอนแก่น๗๒๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๗.สามเณรสุกฤษฏิ์ราชาสุข๑๕ธาตุขอนแก่น๗๒๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๘.สามเณรกิตติศักดิ์ศิริจันโท๑๕ธาตุขอนแก่น๗๒๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๙.สามเณรสุปัญญาพนาดร๑๕ธาตุขอนแก่น๗๒๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๐.สามเณรสุกรีแสงจันทร์๑๕ธาตุขอนแก่น๗๒๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๑.สามเณรสุริยาโฆษณา๑๕ธาตุขอนแก่น๗๒๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๒.สามเณรจักรีวรรณศรี๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๓.สามเณรอนุชิตอุทะกัง๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๔.สามเณรอาทิตย์บริกุล๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๕.สามเณรอภิชาติตรุวรรณ๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๖.สามเณรราวีก้องเสียง๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๗.สามเณรผดุงโพธิ์ชัย๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๘.สามเณรบุญจันทร์โสบรรเทา๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๙.สามเณรนิวาสนิลชา๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๐.สามเณรอัมรินทร์ดินรมรัมย์๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๑.สามเณรประมวลแก้วศิริ๑๕ธาตุขอนแก่น๗๓๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๒.สามเณรพิมลมาโสภา๑๔ธาตุขอนแก่น๗๔๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๓.สามเณรสุพรรณสุนทอง๑๔ธาตุขอนแก่น๗๔๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๔.สามเณรอดิเรกแก้วมะ๑๔ธาตุขอนแก่น๗๔๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๕.สามเณรนิคมบัวแก้ว๑๘ธาตุขอนแก่น๔๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๖.สามเณรศักดิ์เกรียงไกรวิบุลกุล๑๕ธาตุขอนแก่น๔๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๗.สามเณรประพันธ์สังรวมใจ๑๕ธาตุขอนแก่น๔๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๘.สามเณรโสภณราชาจักร๑๕ธาตุขอนแก่น๔๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๙.สามเณรบุญลองสีหาทับ๑๕ธาตุขอนแก่น๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๐.สามเณรสรพงษ์ทองทัน๑๕ธาตุขอนแก่น๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๑.สามเณรวิฑูรย์บุตรธิยากลัด๑๕ธาตุขอนแก่น๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๒.สามเณรวัลลพสียางนอก๑๕ธาตุขอนแก่น๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๓.สามเณรสมพจน์แก้วปีลา๑๙ธาตุขอนแก่น๓๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๔.สามเณรจรัญผุสิมมา๑๘ธาตุขอนแก่น๓๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๕.สามเณรอ๊อดโนนกระยอม๑๗ธาตุขอนแก่น๓๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๖.สามเณรสิริวัฒน์สารกุล๒๒ธาตุขอนแก่น๓๐๕ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๗.สามเณรสงวนเพ็ญจันทร์๒๐ธาตุขอนแก่น๓๐๖ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๘.สามเณรสมชายหินแก้ว๒๐ธาตุขอนแก่น๓๐๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๙.สามเณรจรูญพุทธโก๑๙ธาตุขอนแก่น๓๐๘ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๐.สามเณรสรพงษ์การุญ๑๙ธาตุขอนแก่น๓๐๙ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๑.สามเณรศาสนาสอนผา๑๘ธาตุขอนแก่น๓๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๒.สามเณรวิภักดิ์ไชยะ๑๘ธาตุขอนแก่น๓๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๓.พระมหาสมควรมธุรภาณีฝอดสูงเนิน๒๑ธาตุขอนแก่น๑๘๑ป.ธ.๗๒๕๔๑