ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระโสภากิจฺจสาโรจันทร์เพ็ง๓๑ธาตุขอนแก่น๖๕๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.พระดิษกุลโสวโรเหล่ามูล๒๓ธาตุขอนแก่น๖๕๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.พระขุนเชาว์อานนฺโทขะหงวน๒๒ธาตุขอนแก่น๖๕๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.สามเณรประภัสสรกองลี๑๘ธาตุขอนแก่น๖๕๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.สามเณรสบายจำปาทอง๑๘ธาตุขอนแก่น๖๕๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.สามเณรนิรันดรจำปาทอง๑๘ธาตุขอนแก่น๖๕๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.สามเณรกาเลคำใบ๑๖ธาตุขอนแก่น๖๕๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.สามเณรสุเทพนาคงยืน๑๖ธาตุขอนแก่น๖๕๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.สามเณรเรืองศักดิ์ขากัน๑๖ธาตุขอนแก่น๖๕๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรเกรียงไกรคำยา๑๖ธาตุขอนแก่น๖๖๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรวิชระชาญาติ๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรสุเมธเพชรวิเศษ๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๓.สามเณรอุทิศเมืองศรีสุข๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๔.สามเณรอัคคะสิทธิ์จรเกษ๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๕.สามเณรสุรัตน์จันทะวงษา๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๖.สามเณรภาคภูมิภูดรนาง๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๗.สามเณรธีรพลแฝงสะโด๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๘.สามเณรกัมปนาทไทยโคกสี๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๙.สามเณรพงษ์ศักดิ์ฐานโอภาส๑๕ธาตุขอนแก่น๖๖๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๐.สามเณรฉัตรณรงค์แผ่นสุวรรณ๑๕ธาตุขอนแก่น๖๗๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๑.สามเณรดนุพลวิชาธรรม๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๒.สามเณรศุภรัตน์เพียชา๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๓.สามเณรพงษ์พันธ์ดำหรื่อ๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๔.สามเณรไกรนุพันธ์สีสุมา๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๕.สามเณรปริญญาฤทธิ์ตา๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๖.สามเณรธนชัยแทนมูล๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๗.สามเณรสุรินทร์สร้อยกุดเรือ๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๘.สามเณรสุพัฒน์จามกลาง๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๙.สามเณรวิฑูรย์นาพิบูล๑๔ธาตุขอนแก่น๖๗๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๐.สามเณรวรพงษ์มหาวงษ์๑๔ธาตุขอนแก่น๖๘๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๑.สามเณรพงษ์พันธ์มอมหม่าย๑๔ธาตุขอนแก่น๖๘๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๒.สามเณรประสิทธิ์พูนสิริกิจ๑๔ธาตุขอนแก่น๖๘๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๓.สามเณรประสงค์พิมพุฒ๑๔ธาตุขอนแก่น๖๘๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๔.สามเณรจิรพงษ์เจริญภูมิ๑๔ธาตุขอนแก่น๖๘๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๕.พระสุกันวรปุญฺโญพรหมะเสน๒๑ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๗๑๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๖.สามเณรวิชัยเสาสมภพ๑๙ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๗๑๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๗.สามเณรเล็กสาจันทร์๑๙ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๗๑๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๘.สามเณรอานัติทนิล๑๖ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๗๒๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๙.สามเณรหลอยสีผา๒๑ธาตุขอนแก่น๒๑๙๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๐.สามเณรสุพรรณนามจันดี๑๘ธาตุขอนแก่น๒๑๙๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๑.สามเณรรุ่งเรืองนิรงบุตร๑๖ธาตุขอนแก่น๒๑๙๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๒.สามเณรไพฑูรย์อินทนาม๑๖ธาตุขอนแก่น๒๑๙๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๓.สามเณรบุญเกิดโพธิ์ศรี๑๘ธาตุขอนแก่น๕๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๔.สามเณรชัยวัฒน์จุ้ยกระมุทร๑๗ธาตุขอนแก่น๕๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๕.สามเณรสุนทราวุฒิการะเกด๑๖ธาตุขอนแก่น๕๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๖.สามเณรสถิตย์ราชเพชร๒๐ธาตุขอนแก่น๓๘๗ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๗.สามเณรประพันธ์สังรวมใจ๑๗ธาตุขอนแก่น๓๘๘ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๘.สามเณรเหรียญทองสีหาทับ๑๗ธาตุขอนแก่น๓๘๙ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๙.พระมหาจำลองจาริกสํวโรพันทุม๒๕ธาตุขอนแก่น๒๒๘ป.ธ.๖๒๕๔๓
๕๐.พระมหาวิชัยสิริปุญฺโญชูจันทึก๒๔ธาตุขอนแก่น๒๒๙ป.ธ.๖๒๕๔๓
๕๑.พระมหาธีรวัฒน์ธีรวฑฺฒโนหินแก้ว๒๓ธาตุขอนแก่น๒๓๐ป.ธ.๖๒๕๔๓
๕๒.พระมหาสงวนสิริจนฺโทเพ็ญจันทร์๒๓ธาตุขอนแก่น๒๓๑ป.ธ.๖๒๕๔๓