ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอดุลย์ปริสุทฺโธบุญนาค๓๒ธาตุขอนแก่น๘๗๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.พระไกรสุวรรณสุวฑฺฒโนถามูลเทศ๒๙ธาตุขอนแก่น๘๗๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.พระทวีวัฒน์ปุญฺญาวาสโนหนานใจเอ้ย๒๔ธาตุขอนแก่น๘๗๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.พระทองจันทร์จกฺกวโรบรรดิษฐ๓๑ธาตุขอนแก่น๘๗๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.พระเฉลิมชัยสุทฺธาโสอุปลี๓๑ธาตุขอนแก่น๘๗๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.พระรุ่งชัยยสินฺธโรเทียนจันทร์๒๗ธาตุขอนแก่น๘๘๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.พระรังสันติปสนฺโนปักกาโร๒๗ธาตุขอนแก่น๘๘๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรสุรินทรประชากร๑๘ธาตุขอนแก่น๘๘๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.สามเณรธีระชื่นตา๑๗ธาตุขอนแก่น๘๘๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรยุทธพงษ์พรมศรี๑๖ธาตุขอนแก่น๘๘๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรเอกอาทิตย์เพียรไทยสงค์๑๖ธาตุขอนแก่น๘๘๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรชัยสิทธิ์ละรีย์๑๖ธาตุขอนแก่น๘๘๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรกิตติชัยพรชู๑๖ธาตุขอนแก่น๘๘๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรศุภชัยบุญยาน๑๖ธาตุขอนแก่น๘๘๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรศรายุทธนามรักษา๑๖ธาตุขอนแก่น๘๘๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรธีรวัฒน์พานผา๑๖ธาตุขอนแก่น๘๙๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรกิตติพันธ์ป้องโหน่ง๑๖ธาตุขอนแก่น๘๙๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรอิสระเทียบทอง๑๖ธาตุขอนแก่น๘๙๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรอัมรินทร์หาแก้ว๑๕ธาตุขอนแก่น๘๙๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรเกียรติก้องคล่องแคล่ว๑๕ธาตุขอนแก่น๘๙๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรเกรียงไกรพันมะวงศ์๑๕ธาตุขอนแก่น๘๙๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรจินกรโทวันนัง๑๕ธาตุขอนแก่น๘๙๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๓.สามเณรสุทธิเดชกระแสกาญจน์๑๕ธาตุขอนแก่น๘๙๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๔.สามเณรวัฒนาคำบุญเกิด๑๕ธาตุขอนแก่น๘๙๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๕.สามเณรสมพงษ์ภูเต้านิล๑๕ธาตุขอนแก่น๘๙๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๖.สามเณรกังวาลจันทร์สวย๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๗.สามเณรธวุฒิสายบัวทอง๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๘.สามเณรณัฐวัฒน์มลแหม่ง๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๙.สามเณรธีรพงษ์พลโยธา๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๐.สามเณรโกมินทร์แสนขวา๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๑.สามเณรสมยศวรรณสิทธิ์๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๒.สามเณรวโรดมแผ่นทอง๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๓.สามเณรพนมครองแสนเมือง๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๔.สามเณรอนันต์จุลกองแก้ว๑๔ธาตุขอนแก่น๙๐๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๕.สามเณรฉัตรชัยแดนจันทึก๑๔ธาตุขอนแก่น๙๑๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๖.สามเณรสกลฮาดภักดี๑๔ธาตุขอนแก่น๙๑๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๗.สามเณรทีฆทัศน์นามกาสี๑๔ธาตุขอนแก่น๙๑๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๘.สามเณรวิษณุสุบเดช๑๓ธาตุขอนแก่น๙๑๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๙.สามเณรพูลศักดิ์พรมมน๑๓ธาตุขอนแก่น๙๑๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๐.สามเณรหัสตะชัยเรือนไทย๑๓ธาตุขอนแก่น๙๑๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๑.สามเณรกิตติพลเทพท้าว๑๓ธาตุขอนแก่น๙๑๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๒.สามเณรสราวุธปะจุทะกัง๑๖ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๙๔๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๓.สามเณรสหภาพคำสิมมา๑๕ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๙๔๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๔.พระประยูรสุภทฺโทปินะทาใน๒๕ธาตุขอนแก่น๒๐๑๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๕.พระสมใจปิยสีโลยาวะระ๒๖ธาตุขอนแก่น๒๐๑๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๖.สามเณรอธิวัฒน์บุดดานาง๑๗ธาตุขอนแก่น๒๐๑๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๗.สามเณรเดวิทย์เพ็ชรนอก๑๗ธาตุขอนแก่น๒๐๑๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๘.สามเณรสุนันท์ธุระพะ๑๗ธาตุขอนแก่น๒๐๑๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๙.สามเณรคติจันคำ๑๗ธาตุขอนแก่น๒๐๑๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๐.สามเณรโสภณัฐพวงจิตร๑๖ธาตุขอนแก่น๒๐๑๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๑.สามเณรวิบูลย์พินิจมนตรี๑๖ธาตุขอนแก่น๒๐๑๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๒.สามเณรทินกรลาทา๑๕ธาตุขอนแก่น๒๐๑๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๓.สามเณรทศพนธ์ทรัพย์สูงเนิน๑๕ธาตุขอนแก่น๒๐๑๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๔.สามเณรประสิทธิ์แดนกระโทก๑๕ธาตุขอนแก่น๒๐๒๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๕.สามเณรกฤษกรตรีรัตน์๑๕ธาตุขอนแก่น๒๐๒๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๖.สามเณรธีรพงษ์วรสุข๑๕ธาตุขอนแก่น๒๐๒๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๗.สามเณรพรเทพสีสมภาร๑๕ธาตุขอนแก่น๒๐๒๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๘.สามเณรวัฒนพงษ์บุตรเคน๑๕ธาตุขอนแก่น๒๐๒๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๙.สามเณรธันวาอนุวัน๑๕ธาตุขอนแก่น๒๐๒๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๐.สามเณรวุฒิพงษ์โยธาศิริ๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๒๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๑.สามเณรธรรมจรอนุตรี๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๒๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๒.สามเณรพิษณุคำมณีจันทร์๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๒๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๓.สามเณรธนากรสุนทรเบ้า๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๒๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๔.สามเณรอดิศักดิ์อ้วนอิ่ม๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๓๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๕.สามเณรเจษฎากงลา๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๓๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๖.สามเณรพันนาอนุมาตร๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๓๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๗.สามเณรนิรันดร์ละออง๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๓๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๘.สามเณรสุเมฆมูลลารักษ์๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๓๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๖๙.สามเณรภูวดลเรืองศรี๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๓๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๐.สามเณรอธิสิทธิ์กาภูคำ๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๓๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๑.สามเณรวันชัยวงค์โพธิสาร๑๔ธาตุขอนแก่น๒๐๓๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๒.สามเณรกฤษดาคำบ่อ๑๓ธาตุขอนแก่น๒๐๓๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๓.สามเณรเรืองยศหล้าทองอินทร์๑๘ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๗๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๔.สามเณรจักรกฤษณ์กงทัพ๑๕ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๗๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๕.สามเณรชัยวัฒน์เทียนสว่าง๑๕ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๗๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๖.สามเณรภาสันแก้วกันจูม๑๔ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๗๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๗.สามเณรวัชวุฒิรักมณี๑๔ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๗๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๘.สามเณรสุทธิพรยารัมย์๑๔ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๗๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๗๙.สามเณรสุริยันทองอยู่๑๔ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๘๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๐.สามเณรสุริยาทองอยู่๑๔ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๘๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๑.สามเณรธีระโชติแคนลาด๑๖ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๒๐๘๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๘๒.พระศุภกิจธมฺโมครองศิริรัตน์๓๑ธาตุขอนแก่น๓๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๓.สามเณรก้องไกลเหมันต์๑๖ธาตุขอนแก่น๓๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๔.สามเณรสมเกียรตินามจำปา๑๖ธาตุขอนแก่น๓๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๕.พระรัตน์พรปญฺญาวุฑฺโฒคำผาเคน๓๖ธาตุขอนแก่น๘๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๖.สามเณรกิตติชัยก้อนแก้ว๑๙ธาตุขอนแก่น๘๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๗.สามเณรพิชชากรพรหมไชย๑๗ธาตุขอนแก่น๘๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๘.สามเณรธิติพงษ์สาวะบุญ๑๖ธาตุขอนแก่น๘๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๙.พระมหาชัยชาญสารธมฺโม๓๕ธาตุขอนแก่น๒๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๐.สามเณรจรุงศักดิ์พันทะแสน๑๘ธาตุขอนแก่น๒๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๑.สามเณรวัฒนารัตนนท์๑๖ธาตุขอนแก่น๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๒.สามเณรอโณทัยอุตทะสิงห์๑๖ธาตุขอนแก่น๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๓.สามเณรวิชัยสมอคำ๑๗ธาตุขอนแก่น๑๑๕ป.ธ.๕๒๕๕๒