ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอัครเดชโชติญาโณสารแสง๒๓ธาตุขอนแก่น๗๓๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.สามเณรชุติพงศ์คงกาจธัญกรณ์๑๗ธาตุขอนแก่น๗๓๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.สามเณรพิชิตพงษ์บัวฮมบุรา๑๗ธาตุขอนแก่น๗๓๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.สามเณรอนันต์พันนาวา๑๗ธาตุขอนแก่น๗๔๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรณัฐวัฒน์กองเกิด๑๖ธาตุขอนแก่น๗๔๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรนิพนธ์ธรรมนาม๑๖ธาตุขอนแก่น๗๔๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรรัฐพงษ์บริกุล๑๖ธาตุขอนแก่น๗๔๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรสาครพลชาลี๑๖ธาตุขอนแก่น๗๔๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรคฑาวุธสุนทรภักดี๑๕ธาตุขอนแก่น๗๔๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรชวลิตบ้านศิลา๑๕ธาตุขอนแก่น๗๔๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรนิรวัชอ่อนแสง๑๕ธาตุขอนแก่น๗๔๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรพรศักดิ์สิงห์คำ๑๕ธาตุขอนแก่น๗๔๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรภานุกรราชสะอาด๑๕ธาตุขอนแก่น๗๔๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรไมตรีแคนน้ำ๑๕ธาตุขอนแก่น๗๕๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรรัฐศาสตร์อินสม๑๕ธาตุขอนแก่น๗๕๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรวีระยุทธหลังโนนโพธิ์๑๕ธาตุขอนแก่น๗๕๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรศราวุธผุยเถิง๑๕ธาตุขอนแก่น๗๕๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรศักดิ์ชัยจันสีดา๑๕ธาตุขอนแก่น๗๕๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรสัตยาชัยมุล๑๕ธาตุขอนแก่น๗๕๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๐.สามเณรตะวันระหว้า๑๔ธาตุขอนแก่น๗๕๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๑.สามเณรธวัชสายบัวทอง๑๔ธาตุขอนแก่น๗๕๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๒.สามเณรพรหมมินทร์ฤทธิ์ชัยสงค์๑๔ธาตุขอนแก่น๗๕๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓.สามเณรภาดรเครือดี๑๔ธาตุขอนแก่น๗๕๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๔.สามเณรภานุพงศ์คำทุม๑๔ธาตุขอนแก่น๗๖๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๕.สามเณรภานุวัฒน์มูลเพีย๑๔ธาตุขอนแก่น๗๖๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖.สามเณรภูริณัฐอินภู่๑๔ธาตุขอนแก่น๗๖๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗.สามเณรมนัสชัยอุปภา๑๔ธาตุขอนแก่น๗๖๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘.สามเณรสุริยาทิพวัลย์๑๔ธาตุขอนแก่น๗๖๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๙.สามเณรอภิวัฒน์ปะการะโพธิ์๑๔ธาตุขอนแก่น๗๖๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๐.พระอุดมธมฺมธโรยาโสภา๖๕ธาตุกู่ทองขอนแก่น๘๑๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๑.สามเณรสมภพโพธิ์ศรี๑๙ธาตุขอนแก่น๑๘๗๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๒.สามเณรไกรสรแก้วนรสิงห์๑๘ธาตุขอนแก่น๑๘๗๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๓.สามเณรเกียรติกุลศรีจันทร์๑๖ธาตุขอนแก่น๑๘๗๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๔.สามเณรศักดิ์สิทธิ์ผิวอ่อน๑๖ธาตุขอนแก่น๑๘๗๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๕.สามเณรกมลศิลป์มูลสาร๑๕ธาตุขอนแก่น๑๘๗๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๖.สามเณรชิษณุสรรค์บุตรแดงน้อย๑๕ธาตุขอนแก่น๑๘๗๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๗.สามเณรณัฐพงษ์บุระคำ๑๕ธาตุขอนแก่น๑๘๗๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๘.สามเณรธนานุวัฒน์บุญเหลือ๑๕ธาตุขอนแก่น๑๘๗๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๙.สามเณรพีระยุทธไกรบำรุง๑๕ธาตุขอนแก่น๑๘๘๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๐.สามเณรวทัญญูนิยมคุณ๑๕ธาตุขอนแก่น๑๘๘๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๑.สามเณรกิตติสุวรรณลา๑๔ธาตุขอนแก่น๑๘๘๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๒.สามเณรตุลาโกษาธิป๑๔ธาตุขอนแก่น๑๘๘๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๓.สามเณรทินกรจุทสิงห์๑๔ธาตุขอนแก่น๑๘๘๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๔.สามเณรนันทวัฒน์วิชาราช๑๔ธาตุขอนแก่น๑๘๘๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๕.สามเณรประพันพันชัย๑๔ธาตุขอนแก่น๑๘๘๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๖.สามเณรภานุมาศยืนสี๑๔ธาตุขอนแก่น๑๘๘๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๗.สามเณรจันดาศิริโส๑๔ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๑๙๓๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๘.สามเณรพิชยากรพันบด๑๕ธาตุขอนแก่น๔๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๙.สามเณรเดวิทย์เพ็ชรนอก๑๙ธาตุขอนแก่น๑๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๐.สามเณรกังวาลจันทร์สวย๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๑.สามเณรพรพจน์ภวะเตนัง๑๙ธาตุขอนแก่น๓๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๒.สามเณรอธิวัฒน์บุดดานาง๑๙ธาตุขอนแก่น๓๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๓.สามเณรชัยสิทธิ์ละรีย์๑๘ธาตุขอนแก่น๓๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๔.สามเณรวรเทพศรีระวรรณ๑๘ธาตุขอนแก่น๓๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๕.สามเณรทินกรลาทา๑๗ธาตุขอนแก่น๓๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๖.สามเณรทศพนธ์ทรัพย์สูงเนิน๑๗ธาตุขอนแก่น๓๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๗.สามเณรประสิทธิ์แดนกระโทก๑๗ธาตุขอนแก่น๓๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๘.สามเณรพงศธรสีเสมอ๑๗ธาตุขอนแก่น๓๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๙.สามเณรสมพงษ์ภูเต้านิล๑๗ธาตุขอนแก่น๓๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๐.สามเณรณัฐวัฒน์มลแหม่ง๑๖ธาตุขอนแก่น๓๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๑.สามเณรธนากรสุนทรเบ้า๑๖ธาตุขอนแก่น๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๒.สามเณรธีรพงษ์พลโยธา๑๖ธาตุขอนแก่น๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๓.สามเณรภูวดลเรืองศรี๑๖ธาตุขอนแก่น๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๔.พระพุทธกร ป.โสภณปญฺโญนามอ่อนตา๕๙ธาตุขอนแก่น๕๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๔