ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรไกรสรโบแบน๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.สามเณรวิชาญชินอ่อนส้าว๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.สามเณรสนทยาโวลา๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.สามเณรเฉลิมพลทำทอง๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.สามเณรเปรมมาลารัตน์๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.สามเณรคนองปาวัฒน์๑๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.สามเณรขรรค์ชัยเกตุค้างพลู๑๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.สามเณรเอกพลสร้อยจิตร๑๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรอิทธิพลมาดี๑๒บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรปฏิรูปเตสันเทียะ๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑.สามเณรสมอนขุนศิริ๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๒.สามเณรปรีชาหอมกลิ่น๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๓.สามเณรเสาร์สรจักร๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๔.สามเณรสมคิดขันมี๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๕.สามเณรบุญส่งสารโพธิ์พันธ์๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๖.สามเณรบุญเลี้ยงดวงดี๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๗.สามเณรบุญกองสมอาษา๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๘.สามเณรขวัญชัยน้อนโนนเมือง๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๙.สามเณรกิตติพงษ์ภูมิรา๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๐.สามเณรสุขสันต์วรรณพฤกษ์๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๑.สามเณรวินัยศรอินทร์๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๒.สามเณรสําราญโชติมุข๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๓.สามเณรประสงค์วงศ์ชะอุ่ม๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๔.สามเณรสนชาระมาตย์๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๕.สามเณรเพลินจิตรเกตุศิริ๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๖.สามเณรปรีชาบัวขาว๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๗.สามเณรสุรัตน์เย็นเสมอ๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๘.สามเณรสมยศสกุลไทย๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๗ป.ธ.๕๒๕๔๐
๒๙.สามเณรประหยัดเวียงคำ๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๘ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๐.สามเณรชินวุธอาจวิชัย๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๙ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๑.สามเณรสุพัฒน์กัญญา๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๐ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๒.สามเณรวิทยาชรารัตน์๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๑ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๓.สามเณรสมพงษ์หญิงรำ๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๒ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๔.สามเณรประวิทจุรุวรรณ๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๓ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๕.สามเณรเฉลิมชัยแสงหล้า๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๔ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๖.สามเณรเรืองศักดิ์ทุกสุข๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๕ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๗.สามเณรสมโภชน์หงษ์เวียงจันทร์๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๖ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๘.พระครูปลัดวรานนท์ฐิตานนฺโทนวลคำ๒๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๓๙.สามเณรจรัลสร้อยสังวาลย์๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๐.สามเณรสมศักดิ์อึงสะกาว๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๑.สามเณรไพบูลย์คุตกัญญา๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๒.สามเณรอดิศัยตินันต๊ะ๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๓.สามเณรสุนทรจันทร์ไชย๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๔.สามเณรสมศักดิ์ศรีอ่อน๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๕.สามเณรวินัยนาทันตรึก๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๖.สามเณรธีรศักดิ์ปานเนียม๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๗.สามเณรสุเมธทุมรักษ์๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๘.พระมหาแมนนาถธมฺโมแม้นพวก๓๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๔๙.สามเณรวีระชัยศรีหาพล๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๕๐.พระมหาพรวรภาณีทุ่งโพธิ์๒๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๘๒๕๔๐
๕๑.พระมหาทศพลเขมกาโมคตสุข๒๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐ป.ธ.๘๒๕๔๐
๕๒.พระมหาเคนธีรญาโณบุศย์รัศมี๒๒บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๑ป.ธ.๘๒๕๔๐
๕๓.สามเณรมานะชัยชลซี๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๒ป.ธ.๘๒๕๔๐
๕๔.พระมหาสันทัดอาภทฺธโรจันทร์ทาทอง๒๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๙๒๕๔๐
๕๕.พระมหาเมืองมนต์สุตธโรศรีสมุทร๒๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๙๒๕๔๐