ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรประชันศรีธิเป็ง๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.สามเณรรังษีแก่นจันทร์๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.สามเณรสมเกียรติเกษมณี๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรแววยุปานันท์๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรสุภักษรทำทวี๑๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรนพดลชอบใหญ่๑๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรขวัญชัยมีนภักดี๑๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๔๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรไกรสรโบแบน๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๙.สามเณรชาญศักดิ์บุญสอน๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๐.สามเณรรุ่งศักดิ์จันคำ๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๑.สามเณรวิชาญชินอ่อนส้าว๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๒.สามเณรสุพันโลประโคน๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๓.สามเณรบุญญฤทธิ์ครึ้มค้างพลู๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๔.สามเณรสถาพรโวลา๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๕.สามเณรกิตติสีสังข์๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๖.สามเณรเฉลิมพลทำทอง๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๗.สามเณรอิทธิพลมาดี๑๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๘.พระมหาปฏิรูปธมฺมกิตฺติเดสันเทียะ๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๑๙.สามเณรบุญส่งสารโพธิ์พันธ์๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๐.สามเณรสุขสรรค์วรรณพฤกษ์๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๑.สามเณรสมคิดขันมี๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๒.สามเณรชาญชัยไชยคุณ๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๓.สามเณรสำราญโชติมุข๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๔.สามเณรนิคมศักดิ์ผิวแดง๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๕.สามเณรชัชวาล์ถึงแสง๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๖.สามเณรสมพงษ์หญิงรำ๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๖๒๕๔๑
๒๗.สามเณรประวิทจุรุวรรณ๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๖๒๕๔๑
๒๘.สามเณรไพบูลย์คุตกัญญา๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๙.สามเณรยอดเยี่ยมวงศ์อินทร์อยู่๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๐.สามเณรวินัยนาทันตึก๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๘ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๑.สามเณรสุนทรจันทร์ไชย๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๒.สามเณรสมบูรณ์โคตะมูล๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๓.พระมหาณรงค์ฐิตโสภโณคงชนะ๒๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๘๒๕๔๑
๓๔.พระมหานิมิตย์ปณฺฑิตเสวีอุดม๒๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๘๒๕๔๑
๓๕.พระมหาบรรหาญชยานนฺโทบุญรักษา๒๒บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๘๒๕๔๑
๓๖.พระมหาพรวรภาณีปุ้งโพธิ์๒๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๙๒๕๔๑